Af Poul Erik Sperling
Jan Skjoldborg Kristensen er født i et lille hus helt ude ved vandkanten ved Arup Holme, Feggesund i 1958. Så Jan er vokset op midt i naturen, med en far der var ivrig jæger og i et hjem med mange fugle – både duer, ænder og høns, og de havde også en del prydænder og fasaner, husker Jan.

Tekst og fotos: Keld Ejsing-Duun
Min interesse for fugle startede egentlig først rigtig, da jeg begyndte at besøge Lille Vildmose regelmæssigt. Den anden gang jeg var der, ville jeg ud til Rovfugletårnet. Navnet lød jo lovende, så det skulle prøves. Fra tårnet var der en god udsigt over Mellemområdet, men der var ingen rovfugle. Så efter nogen tid vil jeg lidt skuffet forlade tårnet igen.

Tekst og fotos: Jørgen Peter Kjeldsen / ornit.dk
På trods af Vejlernes status som Danmarks største sumpområde, som jo skulle indikere en rig guldsmedefauna, er der først indenfor de seneste år begyndt at komme fokus på områdets guldsmede og vandnymfer. Det har foreløbigt vist sig, at Vejlerne huser både meget store bestande og sjældne arter, og der vil givetvis i de kommende år blive gjort flere spændende fund.

Af Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus
Den 14. oktober 2017 var det præcis fem år siden, at den første officielt godkendte danske ulveobservation siden 1813 blev gjort i Hanstholmreservatet i Thy. Fra opdagelsen af ’Thy-ulven’ til udgangen af 2017 foreligger der dokumentation for, at minimum otte forskellige ulve er indvandret fra Tyskland. Her gives en status for de første fem år med ulv i Danmark med en konkret beskrivelse af ulvesituationen i Nordjylland i 2017.

Tekst og fotos: naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune
Bæverne forsvandt i Danmark for over 1000 år siden, men i 1999 blev der sat 18 tyske bævere ud i Flynder Å-systemet i Klosterheden Plantage i Vestjylland. Det er efterkommere af disse, som nu ses i de vesthimmerlandske åer.
Det første fotobevis på, at der var bævere i Vesthimmerland, fik vi i foråret 2014, hvor vi med et vildtkamera fotograferede en stor voksen bæver.

Af Timme Nyegaard og Michael Fink Jørgensen
I 2017 blev der planlagt og gennemført to atlaslejre fra centralt hold. Formålet med lejrene var at dække manglende sene TimeTælleTure, foretage basal atlaseftersøgning i atlaskvadrater med få rapporteringer eller mange manglende almindelige arter, samt målrettet eftersøgning af de 18 arter, der skal laves bestandsopgørelser for.

Af Henrik Møller Thomsen
I skrivende stund er feltdelen af Atlas III endnu ikke afsluttet, men allerede nu er der grund til at konstatere, at en stor og koncentreret indsats i Nordjylland har givet et flot resultat. Da projektet endnu ikke er afsluttet og bearbejdningen af data ikke er tilendebragt, skal tal og konklusioner i det følgende tages med forbehold.

Beretning fra Tonny Nielsen
I januar 2017 var en død Finhval drevet i land på Agger Tange. Den blev til føde for mange store måger, inkl. op til fire Gråmåger og en Hvidvinget Måge, og hele sceneriet ledte tanken hen på noget, der foregik under mere arktiske himmelstrøg. Adskillige fotografer opsøgte stedet, og en af dem, Tonny Nielsen, beretter:

Af Henrik Haaning Nielsen
Hanstholm er klart det bedste sted i Nordjylland for Sorthovedet Måge. I 2017 var der i andet halvår op til 26 fugle, og således rig lejlighed til at studere fuglene i forskellige
dragter. Og at fotografere dem – disse fotos er taget af Henrik Haaning Nielsen, der fortæller om sine oplevelser med arten:

Af Mette Hesselholt Henne Hansen
-en personlig beretning fra et grønt partnerskab, der forsøgte at bremste tabet af Danmarks mindste ugle.
Dér sad den. Preben Pedersen pegede den ud for mig: På hjørnet af en rusten, udtjent harve i Himmerland, nær ved leddet til en græsmark med køer.

Af Tage Leegaard
CES – Constant Effort Sites – er et fugleringmærkningskoncept, der er udviklet i England i 1981. Konceptet går ud på, at der ringmærkes fast på den samme lokalitet år efter år. Der opstilles og benyttes det samme antal net på nøjagtig de samme steder på lokaliteten efter et fastlagt skema, som går ud på, at man ringmærker 6 timer pr. gang.

Af Anders Brinkmann
2017 blev året, hvor store antal finker søgte mod Danmark i deres desperate jagt på føde. Først ankom Lille Korsnæb i rekordhøje antal, så fulgte Stor Korsnæb, og endelig væltede det afsted med flokke af Gråsisken (typen Stor Gråsisken).