Header

Historiske artikler

 • Ynglefuglene på de nordjyske højmoser i historisk perspektiv

  Af Thorkild Lund

  Nordjylland er et moseland. Her er både lavmoser og højmoser. Lavmoser er søer, der over en længere periode er fyldt op med delvist uomsatte plantedele, det vi i daglig tale kalder tørv.

 • Nordjysk Ornitologisk Kartoteks historie - 40 år

  Af Poul Erik Sperling
  Starten
  Nordjysk Ornitologisk Kartotek opstod i slutningen af 1960’erne og indsamlede data om fugleforekomster i Nordjylland. Nordjylland er i øvrigt den eneste region i Danmark, der har haft fortløbende publicering og indsamlinger af faunistisk data fra 1968 og til i dag. 

 • Fuglenes ørige i Limfjorden

  Af Jan Skriver

  Ternerne er stort set væk, og det samme er engens vadefugle. De tusindtallige kolonier af hættemåger er en saga blot. 

 • Hvidvinget korsnæb i 2011 - hidtil største invasion i Danmark og Nordjylland

  Af Anton Thøger Larsen og Hans Christophersen

  Hvidvinget korsnæb optræder med års mellemrum invasionsagtigt her i landet, senest i 2003 og i mindre omfang i 2008. I dette efterår er der igen invasion af arten. Årets invasion viser sig at blive den største i den tid, der er foretaget registreringer af fugle herhjemme.

 • Ederfuglen som ynglefugl i Limfjorden

  Af Jan Skriver
  De senere år er der opstået en fast ynglebestand af Ederfugl i Limfjorden. Denne artikel vil forsøge at trække hovedlinierne op i artens aktuelle forekomst i farvandet, der aldrig tidligere har været forbundet med ynglende Ederfugl i nævneværdige og stabile antal.

 • Havørn – ny ynglefugl i Nordjylland

  Af Tscherning Clausen
  Danmarks nordligste ynglepar af Havørn yngler nu i Tofte Skov, Lille Vildmose. Efter flere års forventninger om et nordjysk ynglepar af Havørn, er disse blev indfriet.

 • Hvidbrystet Præstekrave

  Af Henrik Nyrup
  Hvidbrystet præstekrave - tegning: Brian Zobbe"Hvidbrystet Præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 52 par, der blev optalt i 2010 er noget over sidste års 39 par, men noget lavere end antallet af ynglepar i 2007 og 2008, hvor der også blev foretaget en grundig optælling af arten".

 • Toplærken i Nordjylland – før, nu og hvor længe?

  af Anders Østerby
  Det er efterhånden nogle år siden at et toplærkepar med sikkerhed fik unger på vingerne i Hirtshals, artens sidstebastion i landet.

 • Sløruglens bestandsudvikling i Nordjylland 1992 til 2009

  Af Lars Bo Jacobsen
  Sløruglen var tidligere en af vore mest truede arter. Den danske bestand gik tilbage gennem en lang årrække. Omkring 1991 vurderede man bestanden til ca. 20-25 par, der alle levede i det sydlige Jylland.

 • Simon Sigaard Christiansen – ung lovende ringmærker - med international karriere

  Af Ole Krogh
  Simon er årgang 1986. Allerede som 12-årig på en fugle­
  tur til Skåne gjorde Simon opmærksom på sig selv ogsit fuglekendskab. Han var helt eminent til at genkende fuglestemmer, når vi i gættekonkurrencer gjorde forsøg på at frembringe fuglestemmer/mærkelige lyde.

 • Udsigt til Kongeørnens jagtmarker

  Af Jan Skriver
  Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med Kongeørn blev søndag 21. februar 2010 indviet i Lille Vild
  mose med middag i det fri og med fokus på fuglefaunaens kødædere.

 • Riden som ynglefugl i Nordjylland

  Af Kurt Prentow
  I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.

 • Ti år med ynglende Kongeørn i Danmark

  Af Tscherning Clausen
  Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.

 • Ynglebestanden af Rød Glente i Vendsyssel 1991-2008

  Af Jan Tøttrup Nielsen
  Efter sidst at have ynglet i 1906 i Dronninglund Storskov, vendte Rød Glente tilbage som ynglefugl i Vendsyssel i 1991, 85 år efter. Den har nu ynglet siden, og bestanden er langsomt stigende.

Side 2 ud af 2