Header

Sjældne og fåtallige ynglefugle

 • Hvid Stork – par ved Nørreådalen af vild proveniens i 2016

  Af Lars Mogensen
  Nørreådalen – tidligere et storkeparadis
  Tidligere var Nørreådalen et storkeparadis. Store engstrækninger med høslet, afgræsning og vinteroversvømmelser var dominerende. Netop dette skabte ideelle betingelser for en rig og varieret flora og fauna.
  Formentlig ynglede omkring 100 par Hvid Storke i Nørreådalen i 1850-erne - alene på mejeribygningen ved Viskum Hovedgaard ca. 20 par omkring 1890. I 1934 var der ifølge Skovgaard kun et par tilbage her. Løvskal var et andet storkeparadis i ådalen med op til syv par alene på én gård i 1907. Sidste par ynglede her i 1925.

 • Rød glente i Vendsyssel II

  Af Jan Tøttrup Nielsen
  I Fugle og Dyr i Nordjylland 2008 skrev jeg en oversigt over mine glenteundersøgelser i undersøgelsesområdet Vendsyssel (2417 km2). De efterfølgende otte år har medført mere viden om glentens situation i området. Glenten ynglede første gang i 1991, efter 85 års fravær, og allerede året efter var bestanden på tre par (se fig. 1). I perioden 1993-2003 lå bestanden dog årligt kun på 1-3 par, og først herefter begyndte der at ske noget. I 2016 nærmest eksploderede bestanden og hele 27 par ynglede i området. Billedet er fra 28. juni 2016 og taget af Carsten Krog Pedersen.

 • Et begivenhedsrigt år for de danske Kongeørne i 2016

  Af Tscherning Clausen
  2016 blev et år fyldt med begivenheder, dramatik og dødsfald for de danske Kongeørne, som alle udelukkende yngler i Nordjylland.
  Allerede i vintermånederne sker der noget, idet kongeørneparret i Høstemark Skov bliver udfordret af et ukendt par, som udgøres af en 3K og en 6K ørn, som begge er ringmærkede. Herefter ses parret i Høstemark ikke i en periode, og først i slutningen af februar ses de begge på deres sædvanlige plads i sydkanten af skoven. Det nye par opholder sig i nu Mellemområdet indtil slutningen af marts måned, hvor de bliver set for første gang i Tofte Skov. På billedet ses Jan Tøttrup Nielsen med død Kongeørn, Store Vildmose, 7. april 2016. Foto: Marta Yepes.

 • Ny rekord for danske kongeørne i 2018

  For første gang har Danmark fem par ynglende kongeørne, alle i det nordjyske. Fire unger er på vej på vingerne i løbet af august og september 2018.

  Se den spændende artikel af Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk forening via dette link: http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1669

  Arkivfoto fra 2015 som viser Jan Tøttrup montere GPS sender på ung Kongeørn.

   

 • Hvorfor vokser den danske kongeørnebestand ikke?

  af Jan Tøttrup Nielsen 

  GPS senderen tjekkes inden ørnen
  slippes. Foto: Hans Christophersen

  Ørneeventyr eller ej
  Siden Kongeørnen vendte tilbage som dansk ynglefugl i 1998, har de i alt 37 yngleforsøg resulteret i 34 udfløjne unger. Kongeørnen er hidtil blevet fundet ynglende på fire forskellige lokaliteter langs østkysten i det nordlige Jylland. I de første par år efter det første yngleforsøg var spændingen stor – var det en enlig svale, eller var det begyndelsen til et nyt ørneeventyr i lighed med Havørnens, der også er vendt tilbage som dansk ynglefugl. Havørnebestanden nærmest eksploderede efter 1995, sandsynligvis pga. de mange mulige ynglehabitater og det store fødeudbud.

 • Hatten af for sølvhejren


  Sølvhejre, Pytodde
  foto: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

  Af Jan Skriver

  Når moden skifter, kan det undertiden mærkes i naturen og aflæses i fuglefaunaen. Det er Sølvhejren et godt eksempel på.

  For omkring 100 år siden balancerede denne spektakulære ædle hejre på randen af udryddelse i Europa, fordi den overalt blev efterstræbt på grund af sine dekorative fjer.

  Ædelhejrernes lange snehvide fjer blev blandt andet brugt som pynt på damehatte.

 • Kongeørn og Havørn yngler i samme skov


  Kongeørnunge, Tofte Skov
  foto: Anton Thøger Larsen

  Af Tscherning Clausen

  I ynglesæsonen 2013 ynglede der både et havørnepar og et kongeørnepar i Tofte Skov i Østhimmerland. Begge par havde ynglesucces, idet Havørnene fik tre unger og Kongeørnene fik en unge på vingerne til trods for, at afstanden mellem de to ørnereder blot er ca. 2½ km.

 • Stylteløber - yngler for første gang med succes i Danmark

  Af Thorkild Lund


  Stylteløber, juv., Lille Vildmose
  foto: Lars Grøn

  For første gang i Danmark ynglede Stylteløber med succes i 2013. Parret slog sig ned i Lille Vildmose, og ynglevirksomheden blev fulgt dagligt af mange besøgende, siden parret første gang blev observeret 14/5 indtil 4/8, da familien inklusive 2 unger ikke længere blev set.

 • Registrering af Sortspætte i Rold Skov

  Af Esben Sloth Andersen og Anders Grøndahl Nielsen

  Få, vigtige og sårbare
  Rold Skov er højborgen for Sortspætte i Nordjylland. Det allerførste ynglepar i Nordjylland blev fundet i Rold Vesterskov i 1972 (Møller 1978), i 1990’erne var der 10–12 par (Nielsen og Nielsen 1998), og i 2010 kunne Rold Skovcaretakergruppen finde 7-10 ynglepar (Caretakergruppen 2012b). Disse tal bygger især på registreringen af mulige og sandsynlige ynglefugle. Men i 2012 vurderede caretakergruppen for Rold Skov, at der er behov for registrering af sikre ynglepar og deres ynglesucces.

 • Fuglenes ørige i Limfjorden

  Af Jan Skriver

  Ternerne er stort set væk, og det samme er engens vadefugle. De tusindtallige kolonier af hættemåger er en saga blot. 

 • Sandternen yngler igen i Nordjylland

  Af Henrik Haaning Nielsen
  Sandternen yngler både i Europa, Asien, Amerika og Afrika. Den kan både yngle langs kysten på strandenge med lav vegetation og indenlands på sandbanker ved lavvandede søer eller på stepper.

 • Ringmærkning af Stor Hornugle i Kongerslev 2012

  Flemming Ahlmann har filmet ringmærkningen af Stor Hornugle i Kongerslev. Se den fine video her, hvor ringmærker Lars Bo Jakobsen fortæller om mærkningen mens det foregår.
  Link til videoen: Ringmærkning af stor hornugle, bubo bubo - YouTube

 • Havørn – ny ynglefugl i Nordjylland

  Af Tscherning Clausen
  Danmarks nordligste ynglepar af Havørn yngler nu i Tofte Skov, Lille Vildmose. Efter flere års forventninger om et nordjysk ynglepar af Havørn, er disse blev indfriet.

 • Hvidbrystet Præstekrave

  Af Henrik Nyrup
  Hvidbrystet præstekrave - tegning: Brian Zobbe"Hvidbrystet Præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 52 par, der blev optalt i 2010 er noget over sidste års 39 par, men noget lavere end antallet af ynglepar i 2007 og 2008, hvor der også blev foretaget en grundig optælling af arten".

 • Toplærken i Nordjylland – før, nu og hvor længe?

  af Anders Østerby
  Det er efterhånden nogle år siden at et toplærkepar med sikkerhed fik unger på vingerne i Hirtshals, artens sidstebastion i landet.

 • Sløruglens bestandsudvikling i Nordjylland 1992 til 2009

  Af Lars Bo Jacobsen
  Sløruglen var tidligere en af vore mest truede arter. Den danske bestand gik tilbage gennem en lang årrække. Omkring 1991 vurderede man bestanden til ca. 20-25 par, der alle levede i det sydlige Jylland.

 • Kirkeuglen og Grønt Partnerskab

  AfLars Bo Jacobsen
  Kirkeuglen var engang den mest almindelige ugle i Jyl­land, men siden 1970erne er arten gået voldsomt tilbage. Den samlede danske bestand er i dag på kun ca. 100 par,
  hvoraf hovedparten findes i Nordjylland og specielt iHimmerlandsområdet.

 • Riden som ynglefugl i Nordjylland

  Af Kurt Prentow
  I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.

 • Ti år med ynglende Kongeørn i Danmark

  Af Tscherning Clausen
  Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.

 • Ynglebestanden af Rød Glente i Vendsyssel 1991-2008

  Af Jan Tøttrup Nielsen
  Efter sidst at have ynglet i 1906 i Dronninglund Storskov, vendte Rød Glente tilbage som ynglefugl i Vendsyssel i 1991, 85 år efter. Den har nu ynglet siden, og bestanden er langsomt stigende.

Side 2 ud af 3