Header

Sjældne og fåtallige ynglefugle

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Ustabile kolonier af Sorthalset Lappedykker i Nordjylland 1990-2021

  Af Esben Sloth Andersen

  Hvis man kender en fuglelokalitet, så er det normalt let at forudsige næste års ynglefugle. Der er stort set tale om “same procedure as last year”. Således forekommer Toppet Lappedykker år efter år i de samme søer, og der sker højst gradvise ændringer. Det gælder imidlertid ikke for Sorthalset Lappedykker (SHL). Denne art udviser en enestående mangel på trofasthed overfor sine ynglesteder.

 • Riderne på Bulbjerg - antal ynglepar og ynglesucces opgjort ved brug af drone

  Af Thomas Bregnballe  og Thomas Eske Holm, Institut for Ecoscience Aarhus Universitet og Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

  I knap 50 år har Bulbjerg været Danmarks mest stabile og vigtigste yngleplads for Ride. Bulbjerg er også Danmarks eneste fuglefjeld vest for Bornholm. Riderne har deres reder på den lodrette men ujævne og næsten 50 m høje væg af kalksten.

 • Bevægelsesmønstre, raste- og habitatvalg hos Stor Hornugle undersøgt ved hjælp af GPS-logger

  Af Lars Bo Jacobsen

  I 1984 ynglede Stor Hornugle for første gang i Danmark siden 1885. Siden har bestanden været stigende, og den genetablerede bestand vil potentielt udgøre et nyt toprovdyr i Danmark. Toprovdyr kan udgøre en nøgleart for opretholdelse af forskellige miljøer og derved have en rolle i naturbevaringen.

 • Kongeørnen 2021

  Af Hans Christophersen og Jan Tøttrup Nielsen

  Med fem unger i år er der nu kommet 53 unger ud at flyve fra nordjyske reder siden 1999. Alligevel er udviklingen fortsat bekymrende. Fem par Kongeørne har ynglet i Nordjylland (og Danmark) i 2021, de tre i Lille Vildmose-området og de to resterende i Hals-skovene.

 • Sangsvanen som nordjysk ynglefugl

  Af Henrik Møller Thomsen

  I 2021 kunne vi opleve den tyvende ynglesæson for Sangsvane i Nordjylland og Danmark, og derfor er det et passende tidspunkt for en status over forekomsten i Nordjylland.Op gennem halvfemserne blev der registreret et stigende antal oversomrende fugle i Nordjylland. Den svenske bestand var ekspanderet sydover, mens arten var indvandret i Tyskland (Grell 1998). Så på den baggrund var det ikke helt uventet, da det første danske ynglepar blev fundet i 2002 ved lokaliteten Moser ved Hedegaarde. De første mange år var lokaliteten dog hemmeligholdt og omtalt som et ynglepar ved Navn Sø.

 • Projekt Dværgterne

  Af Ulf M. Berthelsen & Thomas Bregnballe

  Projekt Dværgterne i Danmark, der udføres under Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har igennem en årrække ringmærket både voksne ynglefugle og unger. Formålet er at indsamle viden, der kan medvirke til, at vi i Danmark får en effektiv og vellykket forvaltning af denne trængte fugleart.

 • Hvad er der blevet af vores Kirkeugler?

  Tekst og fotos: Lars Bo Jacobsen

  Mange af de arter, der lever i tilknytning til landbrugsarealerne, er gået tilbage i de seneste årtier. Kirkeuglen, som er tilknyttet landbrugsarealerne, er også gået tilbage i antal i det meste af det nordvestlige Europa, inklusive Danmark. Her er bestanden tæt på at uddø. Kirkeuglen har været den almindeligste ugle i Jylland op til 1950-60erne, men især fra 1970erne er bestanden faldet fra måske 1000 par til 13 par i Danmark (Jylland) i 2020.

 • Kongeørnen 2020

  Af Jan Tøttrup Nielsen

  Kongeørnen yngler i Danmark fortsat kun i Nordjylland og har i alt ynglet på syv forskellige lokaliteter i perioden 1998-2020. I 2020 ynglede der fem par og på en sjette lokalitet er kun hannen tilbage. Bestanden i Danmark klumper sig sammen, og i Lille Vildmose, som var den første ynglelokalitet i Danmark, yngler der nu tre par i et område på 73 km2.

 • Fiskeørne med ynglesucces i Thy i 2019

  Tekst og foto: Jens Jørgen Andersen

  Der er for første gang med sikkerhed fundet ynglende Fiskeørne i Thy.
  Efter flere år med mulige ynglefund, er det endelig lyk­kedes med sikkerhed at få to flyvefærdige unger på vin­gerne et sted på Naturstyrelsens arealer i Thy.

 • Status for Vandrefalkenes andet år på Nordjyllandsværket

  Af Anton Thøger Larsen

  Først vil jeg indlede med at sige tak til Nordjyllands­vær­ket for deres store interesse og fine samarbejde omkring "deres" Vandrefalke.

  Det har især været Flemming Ahlmann og underteg­nede, der har fulgt falkene, og vi har endda, efter at have væ­ret oppe til en lille prøve, fået lov at bevæge os rundt på værket, selvfølgelig iført det lovpligtige sik­ker­heds­ud­styr.

 • Kongeørnen i Danmark 2019 – flere udfordringer

  Af Jan Tøttrup Nielsen
  Antallet af ynglende Kongeørne i 2019 er som i 2018 fem par, men derudover er der et nyt par under etablering, dog uden at yngle i år. Men 2019 skulle vise sig at blive et meget spændende år – et år med mange udfordringer.

  Følgende personer: HAC, TC, TL, EFJ, FA, ATL har ud­over jeg selv bidraget med mange oplysninger om yng­le­sæsonen 2019.

 • Atter ynglende Vandrefalk i Nordjylland

  Af Anton Thøger Larsen
  Laver man et opslag under Vandrefalk i bogen ”Nordjyllands Fugle – deres yngleudbredelse og trækforhold”, redaktion Anders Pape Møller, udgivet i 1978, kan man læse følgende: ”Vandrefalk status: Sjælden trækgæst og meget sjælden og uregelmæssigt forekommende vintergæst. Tidligere meget sjælden ynglestrejf- og yngletrækfugl.”

 • Sangsvanen som nordjysk ynglefugl

  Af Henrik Møller Thomsen
  I 2002 blev Sangsvanen for første gang i historisk tid fundet som dansk ynglefugl i en mose ved Hedegårde i Vesthimmerland. Der havde dog i firserne og halvfemserne været to par udsatte fugle på Sjælland (Grell 1998).

 • Stor Hornugle i det nordlige Jylland

  Tekst & fotos: Jan Tøttrup Nielsen
  I 1992 stødte jeg for første gang på Stor Hornugle i Vendsyssel. I forbindelse med et tjek af en spurvehøgelokalitet 28/5, sås en Stor Hornugle i en bevoksning ved Vennebjerg Kirke. Den havde holdt til/rastede i bevoksningen i nogle dage. Der var 4-5 gylp og ekskrementer under siddetræet og en lille fjer. Lokaliteten blev tjekket en uges tid senere, men uden at finde nye spor af uglen.

 • Mødet med Kirkeuglen

  Af Mette Hesselholt Henne Hansen
  -en personlig beretning fra et grønt partnerskab, der forsøgte at bremse tabet af Danmarks mindste ugle.
  Dér sad den. Preben Pedersen pegede den ud for mig: På hjørnet af en rusten, udtjent harve i Himmerland, nær ved leddet til en græsmark med køer.

 • Vendehalsene kan findes: Erfaringer fra Rold Skov

  Af Esben Sloth Andersen
  Forfatteren til denne artikel sad den 7. maj 2016 på Storeklit syd for Skagen og kiggede på trækkende rovfugle, da Anders Horsten fra Rold Skov Gruppen på Facebook meldte ”INVASION!!!”. Den dag havde han observeret syngende Vendehals to steder i Rold Skov, og siden den 4. maj var der på Facebook og i DOFbasen blevet indmeldt flere andre observationer.

 • Første ynglefund af Sølvhejre i Nordjylland

  Af Henrik Haaning Nielsen
  I weekenden 2-3. april afholdte Carsten Krog Pedersen og jeg et fotokursus for en gruppe interesserede i Vejlerne. På vej til vores lejr, tidlig morgen, i sydenden af Selbjerg Vejle, så vi to Sølvhejrer, der sammen fløj ud af den skov, hvori der befinder sig en fiskehejrekoloni. Vi blev hurtigt enige om, at det var et syn, der skulle følges op på. Samme aften kunne vi fra vores lejr opleve, hvordan tre Sølvhejrer fløj ind i skoven på ny.

 • Karmindompap – status efter godt 40 år som nordjysk ynglefugl

  Af Henrik Nyrup
  Karmindompappen har i Danmark en kort historie. Fra første ynglefund i 1972 på Christiansø til i midten af 1990’erne at have en landsbestand på 200-250 ynglepar, og til i dag, hvor antallet af ynglesteder er faldet meget markant. Om Karmindompappen formår at holde fast i en fåtallig bestand, eller om den igen skal være et spændende farverigt men sjældent indslag kan kun fremtiden vise.

 • Ynglende Hvidvinget Terne i Nørreådalen

  Af Thorkil Brandt
  Om aftenen den 6. juni 2016 opdagede Tonny Ravn Kristiansen en Hvidvinget Terne ved Viskum i Nørreådalen. Hvidvinget Terne er en drømmefugl, så der blev hurtigt ringet rundt. Selvom Nørreådalen i ornitologisk henseende er et særdeles godt dækket område, er der mærkeligt nok ikke tidligere set moseterner, end ikke en Sortterne. Så det var jo et ekstra krydderi denne smukke forsommeraften.

Side 1 ud af 3