Header

Lille Vildmose

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Op- og nedtur for rådyret

  Tekst og foto: Jan Skriver

  Da Lille Vildmose i 2007 blev fredet, hvorefter genopretningen af mosens tabte natur etapevist gik i gang, fik en dynamisk udvikling af Mellemområdet ben at gå på og ekstra vingesus.

 • Fugleovervågning i Lille Vildmose 2021

  Af Thorkild Lund & Hans Christophersen

  Lille Vildmoseområdet omfatter Tofte skov i syd, Høstemark Skov i nord og så det såkaldte Mellemområde. Alle tre områder rummer som bekendt store dyr bag hegn. Skovene er ikke offentlig tilgængelige, bortset fra guidede ture, og overvågningen er her betroet en lille gruppe ornitologer. Mellemområdets rige fugleliv tiltrækker mange fuglekiggere, fylder derfor meget i DOFbasen og bidrager således til en omfattende dækning. Aktiviteten i 2021 har været på niveau med de foregående år og giver et godt grundlag for at sammenligne forekomsterne fra år til år.

 • Skarvkolonien ved Tofte Sø

  Af Thorkild Lund

  Skarven er om nogen en hjemmehørende art, men hadet i en grad, der bevirkede, at det var en af de første fuglearter, man systematisk startede på at udrydde i det nittende århundrede. Det lykkedes så godt, at den var fraværende som dansk ynglefugl i 70 år.

 • Fugleovervågning i Lille Vildmose 2020

  Af Thorkild Lund, Tscherning Clausen og Hans Christophersen

  Lille Vildmose er en af Danmarks bedste fuglelokaliteter. Området er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, det er et EU-fuglebeskyttelsesområde, IBA (International Bird Area), Natura 2000, Ramsarområde, og 68% af det fredede område ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

 • Forvaltning af ræve og mårhunde i Mellemområdet i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  LIFE-projektet i Lille Vildmose er slut – og det er nu pas­sende at stoppe op og gøre status på indsatsen for for­valt­ningen af områdets Ræve og Mårhunde. Nåede vi i mål – og hvad skal der ske fremover? Er det overho­ve­det muligt at konkludere, om indsatsen har haft sin virk­ning? Vi har indført en lang række tiltag overfor både Mink, Ræv og Mårhund.

 • Lille Vildmose 2019

  Af Thorkild Lund

  Lille Vildmose er en af Danmarks bedste fuglelokaliteter. Området er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, det er et EU-fuglebeskyttelsesområde, IBA (International Bird Area), Natura 2000, Ramsarområde og 68% af det frede­de område ejes af AVJNF. I syd ligger Tofte Skov og Mose og i nord den noget mindre Høstemark Skov. I skovene er der kun adgang for offentligheden gennem gui­dede ture, mens der i det såkaldte Mellemområde er fri ad­gang for offentligheden. Alle tre nævnte områder er heg­nede med henblik på at holde Krondyr, Elg og Vild­svin inde.

 • Nordisk konference om Kongeørn i Lille Vildmose

  Af Esben Sloth Andersen & Hans Christophersen
  Den nordjyske bestand af Kongeørn giver ikke kun anledning til stolthed blandt ornitologer og naturforvaltere. Der er også et stort behov for at gøre op med de mange myter om den imponerende rovfugl samt bidrage til, hvad man kalder evidensbaseret naturforvaltning. Baggrunden er, at Kongeørn stiller store krav til territorierne, at den kan influere på mindre husdyr og jagtvildt, og at den er udsat for mange trusler – fx vindmøller, redeforstyrrelser, forgiftninger og ulovlig jagt.

 • Lille Vildmoseområdet 2018

  Af Thorkild Lund
  Det åbne landskab i Lille Vildmose gør området til en af de bedste lokaliteter i landet, når det gælder om at få ørne at se. Både Høstemark Skov i nord og Tofte Skov i syd er ynglelokalitet for Havørn og Kongeørn. I Høstemark Skov er der 1,6 km mellem rederne.

 • Lille Vildmoseområdet 2017

  Af Thorkild Lund
  I denne oversigt indgår de to skove, Tofte Skov og Høstemark Skov, og den tilgrænsende mose, omfattende højmosen, der er relativt uforstyrret og den opdyrkede og afgravede del, som nu er genstand for et storstilet genopretningsprojekt. Skovene har i mange år været hegnede, og nu er også den tidligere opdyrkede del blevet hegnet med et 27 km langt og 2,30 m højt hegn, indenfor hvilket der er blevet udsat Elg og Kronhjort.

 • Lille Vildmose og Caretakerprojektet

  Af Thorkild Lund
  Caretakerprojektet, hvis officielle titel er Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtigste fugleområder (IBA'er, Important Bird Area), fandt sted i årerne 2003-2013, omfattede 173 områder med deltagelse af over 900 frivillige. Et af disse områder var IBA nr. 7, Lille Vildmose.

 • Elge i Lille Vildmose

  Af Jens Vinge
  Elgen er tilbage i Danmark efter 5000 års fravær. Elgene er hentet til Danmark fra svenske elgparker i et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune.

 • Carnivorer i Mellemområdet i Lille Vildmose


  Mårhund - foto: Line Holst Pagh

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond
  Vi har i den forgangne sæson fanget/nedlagt 13 ræve, 1 mårhund og 3 mink i Mellemområdet. Det er resultatet af et målrettet arbejde med drift af fælder, kunstgrave og brug af GPS-halsbånd på mårhunde. Projektet har kørt siden efteråret 2011 og fortsætter til og med 2018. Det er et stort arbejde, som finder sted grundet medfinansiering fra EU. Parterne bag er Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond.

 • Mærkning af Taigasædgæs i Lille Vildmose 2014/15


  Taigasædgås - foto: Hans Henrik Larsen

  Af Ole Roland Therkildsen
  En lille bestand af Taigasædgæs, der yngler i det nordlige Skandinavien, overvintrer hvert år i Lille Vildmose. I kuldeperioder kan dele af bestanden trække til Nørreådalen og området omkring Tjele Langsø. Da der generelt mangler viden om de Taigasædgæs, der forekommer i Danmark har Naturstyrelsen finansieret et projekt, der skal indsamle viden til understøtning af forvaltningen af bestandene. Projektet har bl.a. til formål at afgrænse delbestandene af de danske Taigasædgæs, forbedre bestandsopgørelserne, udarbejde overlevelsesanalyser og indsamle viden om bestandens reproduktion samt dens habitatudnyttelse. Projektet skal bidrage til en international forvaltningsplan for Taigasædgæs.

 • Lille Vildmoseområdet 2015


  Viber og Hjejler m.fl. 8. sep. 2015
  Foto: Jan Skriver

  af Thorkild Lund

  Ved årsskiftet udkom "Status og udviklingstendensen for Danmarks internationalt vigtige fugleområder", rapporten over caretakerprojektet fra 2003 til 2013. I en rangordning af IBA'erne af lokaliteter med det bedste helhedsbillede for raste- og ynglefugle ligger Lille Vildmose i spidsen.
  På baggrund af de omfattende naturgenopretningsprojekter der finder sted i Lille Vildmose i disse år, vil lokaliteten utvivlsomt befinde sig i dette førerfelt i mange år fremover. Der er tale om en dynamisk proces, som bevirker at naturen og dermed fuglelivets sammensætning forandres fra år til år.

 • Færre ræve og ingen ynglende mårhunde i Lille Vildmose

  Spor af Mårhund
  Foto: Brian Kjølhede Jensen

  af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 9 mink og 30 ræve. I 2014 blev det til 6 ræve, 5 mink og 3 mårhunde, hvilket kan hænge sammen med, at der har været et udbrud af hvalpesyge, som ramte både ræv og mårhund. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år (2014) ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose!

 • Ingen ynglende mårhunde i Lille Vildmose i 2013!

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Naturstyrelsen har fortsat fokus på forskellige GPS-mærkede mårhunde, også kaldet Judas-mårhund, som har opholdt sig i Lille Vildmose i 2013. Dyrenes færden er blevet intensivt overvåget – og dyrene er blevet opsøgt flere gange i håb om, at de havde fundet sig en mage. Det førte i løbet af sommeren ikke til fangst af mårhund, men primo januar 2014 blev der fanget en tæve, som sad sammen med et Judas-dyr i Mellemområdet.

 • Lille Vildmose - ynglefugle i naturgenopretningsområdet i 2012

  Af Palle A.F. Rasmussen

  Denne rapport omhandler overvejende optælling af ynglefugle i naturgenopretningsområdet mellem Høstemark Skov i nord og Lillesø i syd. Optællingsområdet var mod øst afgrænset af Møllesøvej og mod vest af Ny Høstemarksvej. Optællingerne er primært gennemført af undertegnede i perioden marts til juli. I alt blev området besøgt 36 gange i ovennævnte periode med det primære formål at optælle ynglefugle, herunder registrering af de nataktive arter. På 28 af besøgene er der således gennemført natlytning. Fordelingen af besøgene var følgende, med tidsforbrug i timer nævnt i parentes: marts 5 (31), april 7 (63), maj 11 (118), juni 8 (54) og juli 5 (37).

 • Succes med regulering af mårhunde i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Hermed en opfølgning på artiklen i Nordjyllands Fugle 2011 omkring regulering af Mårhund i Lille Vildmose.

  Vi har i sæson 2012/13 haft succes med reguleringen. Der er blevet reguleret (aflivet) to mink, 14 ræve og 13 (!) mårhunde.

  Lille Vildmose dækker mere end 7.500 ha. Mellemområdet, som er indsatsområdet i LIFE-projektet er i sig selv på 2.100 ha., så det er ikke det letteste at holde bestandene af ræv, mink og mårhund nede, men vi gør et ihærdigt forsøg. Vi har været i gang i to år og fortsætter mindst fire år mere. Vi håber, at effekten af vores indsats vil kunne ses på fuglelivet i løbet af de næste par år.

 • Regulering af Mårhund og Ræv i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Mårhund
  Vi har også i 2011 observeret Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) i Lille Vildmose, bl.a. med gentagne observationer vest for Portlandmosen i april. Det eneste positive på mårhunde-fronten er, at der ikke er observeret yngel i 2011.

Side 1 ud af 2