Header

Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen
- bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

Aktiviteter og materiale
Fra marts til november var der mange forskellige assistenter, som beboede fuglestationen og arbejdede med trækobservationer. Gennemsnitligt var der i denne pe­ri­ode et hold på fem unge mennesker, der dagligt var i felten for enten at ringmærke eller gennemføre træk­tællinger sammen med de lokale ressource-per­so­ner. Hertil kommer alle de gæstende observatører og DOF­base-indtastere, der har bidraget til en god dæk­ning gennem sæsonen, særligt i forårsmånederne. De titusindvis af bidrag i DOFbasen har muliggjort, at vi har kunnet sammenstille årets observationer, og pub­li­cere resultaterne heraf i denne artikel.

Der skal lyde en stor og uvurderlig tak til alle de obser­va­tø­rer, der har bi­draget med nøgternt at indtaste i DOF­basen, eller har hjul­pet fuglestationens frivillige i felten. Vi vil i denne hen­seende også gerne henlede opmærksomheden på dokumentet med ”Retningslinjer for indtastning af rov­fugle i DOFbasen”, som fuglestationen sammen med lokale har udarbejdet. Den giver gode tips om rov­fug­le­nes trækbevægelser og huskeregler til, hvordan dine rov­fugletællinger kan registreres i DOFbasen (bl.a. med tids­punkt, trækretning m.m.), så det kan indgå i sam­men­stillingerne ved årets afslutning og hjælpe fugle­sta­tio­nens frivillige. 2021 blev et år hvor rekordmange Havørne fyldte him­len. Hele to Høgeørne lagde vejen forbi i foråret. En af dem på den samme dag som en Gåsegrib skruede op over Skagen, sammen med bl.a. tre Lille Skrigeørne. En meget overraskende Gulnæbbet Glente dukkede des­uden op i starten af maj, mens en Kejserørn lukkede rov­fuglenes forårsfest i juni. Af de rigtig sjældne små­fugle blev der i efteråret set en Grøn Sanger i Elle­krat­tet, mens foråret bl.a. bød på en østlig underart af Rød­ryg­get Svale og en Vestlig Bjergløvsanger. Topskarv fort­satte den positive udvikling med mange fugle i marts, mens der senere kom rekordmange Islommer træk­kende ud af Kattegat. I maj var det næsten en daglig be­givenhed at se Islom. Da sommeren indtraf, dukkede en Bona­par­te­måge op på havnen, og en ringmærket Rosenterne ras­tede på Grenen.


Kongeørn og våger, Skagen, 30. maj 2021. Foto: Lars Grøn

I gennemgangen af observationerne fra Skagen i 2021 er data primært hentet fra DOFbasen. Skæringsdatoen for indtastninger har været 31. december 2021. Nogle observationer, som ikke er indtastet i DOFbasen, men har været tilgængelige på Birdcall og andre medier, er også medtaget i årets oversigt, hvis forfatterne til­fæl­digt har fundet dem. Det er dog en ganske uover­kom­melig opgave at indhente observationer fra en masse forskellige medier, hvorfor det er vigtigt at ob­ser­va­tio­nerne når frem til DOFbasen, hvis man vil sikre sig, at de indgår i materialet. Dags-, måneds- og årstotaler er udarbejdet efter samme princip som tidligere år. På den måde kan summeringerne mellem årene bedst sam­men­lignes. For dage med de største forekomster er der for nogle arter i rapporten tilføjet observationer, som har fulgt andre optællingsmetoder f.eks. interval­tæl­lin­ger. For observationer af sjældne arter (SU-ar­ter) gæl­der, at godkendte fund er markeret med (G). End­nu ikke afgjorte fund er markeret med (U) og ikke ind­sendte fund er angivet med (E). Betegnelserne gæl­der for fundenes status ved redaktionens afslutning i marts 2021.

Observationer 1. halvår 2021

Rovfugle og falke
Tallene er som i tidligere år beregnet som summen af antal fugle pr. dag renset for gengangere. Der er derimod ikke taget højde for eventuelle gengangere fra dag til dag. Dette gælder dog ikke for meget fåtallige eller sjældne arter som f.eks. Kongeørn, Lille Skrigeørn og Høgeørn, hvor der er tale om specifikke individer, som godt kan være observeret på flere datoer.

En totalsum på 14.454 rovfugle og falke i marts-juni 2021 placerer foråret over gennemsnittet (+24%) set i forhold til gennemsnittet for tiårsperioden 2011-2020 (11.646). Summen er periodens næststørste og kun overgået af 2018 med en sum på 16.855 (tabel side 123).

Månedsoversigt over de bearbejdede og sammenstillede rovfugle- og falketal fra perioden marts-juni 2021 fremgår af tabellen side 122.

Sammenlignet med gennemsnittet for 10-års perioden 2011-2020 blev det for arterne Rørhøg, Blå Kærhøg, Hedehøg, Spurvehøg, Havørn, Rød Glente, Sort Glente og Musvåge et forår med mere end 10% over gennemsnittet. Specielt Havørn afveg markant med en forekomst på 162% over gennemsnittet. Dette afspejler fint den markante fremgang, arten udviser i Danmark i disse år. De fleste Havørne ved Skagen er strejfere som observeres på trækforsøg, og meget få observeres på regulært udtræk. Forekomsten af Musvåge toppede i maj (3.880) og mediandatoen var så sen som 17/5. De sene trækbevægelser af Musvåge udgjordes langt overvejende af 2K-fugle på trækforsøg.

Blå Kærhøg toppede forårstrækket 18/4 (63) og 19/4 (69). Begge dage var andelen af adulte hanner meget stor med henholdsvis 18/4 (36) og 19/4 (21).

Foråret blev et gennemsnitsår for arterne Fiskeørn, Hvepsevåge, Kongeørn, Steppehøg, Tårnfalk og Lærkefalk med mindre end 10% afvigelse.


Fiskeørn med hornfisk, Skagen, 21. maj 2021. Foto: Erik Christophersen

For fire arter – Duehøg, Fjeldvåge, Aftenfalk og Vandrefalk – blev trækket mere end 10% under gennemsnittet. Især Fjeldvåge optrådte meget fåtalligt med 53% under gennemsnittet. For Vandrefalk ser det ud til, at den stabile fremgang, som vi har oplevet gennem de seneste 20 år, er aftaget, men forekomsten har nu stabiliseret sig på et højt niveau i forhold til perioden før årtusindeskiftet.

Skema over rovfuglenes forekomst i år og de seneste ti år findes i artsgennemgangen.

 

Sjældne rovfugle
Højdepunktet var fundet af en adult Gulnæbbet Glente (U) på trækforsøg over den nordøstlige del af Skagen by og Storsig sent om eftermiddagen 2/5.

Fuglen overnattede i et grantræ ved Batterivej og næste morgen trak den målrettet mod nordøst over Kattegat. Fotos viste, at det var samme fugl, som var blevet observeret i Holland i dagene 11-12/4 og ved den tyske nordsøkyst 15/4. Det drejer sig om det første fund for Europa af denne afrikanske art. Den blev tidligere betragtet som en race af Sort Glente, men er nu anerkendt som en selvstændig art. Gulnæbbet Glente er opdelt i to racer – nominatformen Milvus aegyptius aegyptius

udbredt i NØ Afrika og det sydlige Arabien og Milvus aegyptius parasitus udbredt i det øvrige Afrika syd for Sahara, hvor den er en af de almindeligste rovfugle. Ssp parasitus er en intra-afrikansk trækfugl, hvor en del af bestanden overvintrer i Sydafrika november-marts og trækker nordpå i marts-april. Fuglen fra Holland, Tyskland og Danmark kunne bestemmes til ssp. parasitus.

Det gule næb er diagnostisk for adulte fugle, mens ungfugle har mørkt næb. Ungfugle kan derfor let forveksles med Sort Glente og dermed også nemt overses, hvis de dukker op i Europa.

Omstændighederne omkring fundet er nærmere omtalt i en separat artikel.

Foråret blev også til et gensyn med sidste års fransk GPS-mærkede 2K hun Høgeørn (G) med farveringskoden ”26”. På nøjagtigt samme dato som i 2020 (20/4) dukkede den nu to år gamle (3K) fugl op over Skagen. Den gjorde et behersket trækforsøg forbi Storklit og ind over den nordlige del af byen sent om eftermiddagen og returnerede mod Hulsig Hede. Endnu en fransk GPS-mærket Høgeørn (G) blev opdaget fra Storklit hen på eftermiddagen 10/5. Fuglen – som var en 3K hun med farveringskode ”3C” – nåede aldrig længere end til Skagen Klitplantage før den vendte om og tilsyneladende gik til overnatning i bevoksninger på den sydlige del af Hulsig Hede. Selvsamme fugl dukkede igen op i Skagen 5-6/6, hvor den begge dage gjorde trækforsøg. Denne fugl var i 2020 observeret i Jylland fra 27/4 til 3/5 og igen fra slutningen af juni 2020 til slutningen af februar 2021.

Fuglen er efterfølgende omkommet i Sydfrankrig i december 2021 ved kollision med en elmast eller elektrisk chok ved kontakt med el ledninger. Et tilbagevendende individ af Høgeørn i Skagen kendetegnet med farvering er også konstateret i april 2007 (2K), 2008 (3K) og 2010 (5K). Der er nu truffet fem forskellige individer af Høgeørn i Skagen. Fundene fordeler sig således: 17-18/5 1974 (4K+), 2/5 1995 (2K), 30/4 2007 (2K) og samme fugl 10-11/4 2008 (3K) og 7-9/4 2010 (5K), 20/4 2020 (2K) og samme 20/4 2021 (3K) og seneste 10/5 og 5-6/6 2021 (3K).

Skagens tredje Gåsegrib (G) blev set på trækforsøg 5-6/6.


Havørn, Gåsegrib og våge, 6. juni 2021. Skagen når det er bedst. Foto: Lars Grøn

Det drejede sig om en 2K, og den gav begge dage fornem opvisning og sås flere gange boltre sig i luften i selskab med Havørne. Fuglen rastede også i grantræ ved Storsig om eftermiddagen 5/6. Det første fund af Gåsegrib i Skagen var 24-25/5 1985 (2K) og det andet fund fra 23-25/5 2019 (2K). Fuglen fra 2021 blev efterfølgende set på Langeland 8/6 og derefter under et længere ophold på Samsø i perioden 16/6-22/7.

En Kejserørn 3K (U) blev opdaget på returtræk ved Flagbakken om eftermiddagen 16/6. Fuglen overnattede i Skagen Klitplantage. Næste dag om morgenen blev den igen set over den sydlige del af klitplantagen før den ved middagstid trak mod sydvest ned over Hulsig Hede og Råbjerg Hede.


Kejserørn, Råbjerg Hede, 17. juni 2021. Foto: Lars Paaby (begge fotos)

Det var det ottende fund af Kejserørn i Skagen. Seneste var en 2K 24-26/4 2005.

Lille Skrigeørn blev set med tre fugle. Først en 3K på trækforsøg 30-31/5 og igen 5/6. Yderligere to fugle dukkede op 5/6, hvoraf den ene var en ældre fugl (3K+). Den anden blev ikke aldersbestemt. En af de tre fugle sås også i stor højde over Skagen 6/6.

 

Havfugle
For Islom (64) blev første halvår 2021 det største, som hidtil er registreret i Skagen. Det overgår med snæver margin 2018 (58). Månedsfordelingen var februar (1), marts (3), april (9), maj (50) og juni (1). Forekomstens mediandato blev 13/5, og største dage blev 13/5 og 22/5 (7). Hvidnæbbet Lom (8) heraf seks øst-trækkende fugle i perioden 20/4-26/5 og en enkelt fugl trækkende ved Grenen hhv. 14/1 og 22/1. Sortstrubet Lom (185) kulminerede i maj (118) med største dage 10/5 (10), 23/5 (11) og 27/5 (10). Det blev endnu et godt første halvår for Rødstrubet Lom (19.550). Som vanligt fandt hovedtrækket sted i april (9.176) og maj (5.049). Største dage blev 27/4 (1.260) og 7/5 (919).

Årets forekomst af Sule (35.102) var i den høje ende af skalaen. Månedsfordelingen var typisk med april (20.792) og marts (10.338) som de største. Forekomstens mediandato var 11/4, som også blev den markant største dag med 4.659 fugle.

Topskarv (118) havde et meget flot forår og er kun overgået af 2019 (166). Til gengæld blev der sat en ny dagsrekord med 35 trækkende fugle 8/3. Næststørste dag blev 16/3 (25), hvor også den hidtil største flok Topskarver i Skagen blev set. Flokken var på 20 fugle, som trak mod nordvest ved Grenen. Marts (102) blev markant største måned. De øvrige fund fordeler sig med februar (3), april (11) og maj (2). Mediandatoen blev 16/3.

Mallemuk optrådte meget fåtalligt i dette halvår. I alt blot 542 fugle i perioden 2/3-15/6. Største dag blev 13/6 (145) og mediandatoen blev 8/5. Forekomsten bekræfter en mere og mere tydelig faldende tendens i antallet af Mallemukker i farvandet omkring Skagen.

Der var blot en enkelt iagttagelse af Almindelig Skråpe med en nordvest-trækkende fugl 13/6.

To fund af sjældne pelagiske havfugle blev det også til i første halvår. Først en Sortbrynet Albatros 5K+ på træk ved Grenen 17/4 (G). Dette fund udgør det tredje godkendte fund af arten i Skagen. Det første fund er fra 25-26/5 2014 (adult) og samme fugl 17-18/7 2014. Andet fund er fra 8/10 2017 (4K+). En Atlantisk/Scopolis Skråpe rastede i to timer ved Grenen 15/6 (E) før den trak mod nordvest. Det er det første fund i juni af dette artkompleks i Skagen.

Der blev registreret otte Lunder, hvoraf de tre var dødfundne på Nordstrand i begyndelsen af marts. En afkræftet Lunde 2K kunne samles op på Grenen 14/3, men døde desværre på plejecentralen i Aalbæk. Der blev set tre fugle på træk ved Grenen henholdsvis 6/3, 17/3 og 19/3. Forårets sidste blev set så sent som 5/6 og var en adult i yngledragt. Den trak mod øst ved Grenen i en flok Sortænder. Eneste fund af Søkonge var tre fugle trækkende mod sydøst ved Grenen 12/1. Forekomsten af Alk (2.372) var uden større overraskelser. Månedsfordelingen var: januar (591), februar (425), marts (1.229), april (94), maj (24) og juni (9). Mediandato 3/3 og største dag 27/2 (398). Samme dag blev der talt 898 ved intervaltællinger, men uden angivelse af trækretning. Lomvie (5.379) med flest i januar (3.622) og marts (1.043). Mediandato 22/1, som også blev største dag med 2.437 fugle.

Storkjove (30) havde et sløjt forår. Månedsfordeling med marts (4), april (14), maj (10) og juni (2). Største dag 11/4 (3) og mediandatoen blev 20/4. Altså langt under rekordåret 2017 med 117 fugle i første halvår. Til gengæld blev det et ganske godt år for forårstrækket af Almindelig Kjove. I perioden 25/3-30/6 blev der noteret 272 fugle. Månedsfordelingen var marts (4), april (128), maj (123) og juni (17). Største dag blev 20/4 (17) og mediandatoen var 2/5. Den mørke form af Almindelig Kjove optrådte som den markant hyppigste på trækket i april. Af de med farveform angivne fugle på DOFbasen udgjorde mørk form 90%, hvor den lyse form kun udgjorde 10%.

I maj optrådte den lyse form hyppigere og udgjorde 41%, mens den mørke form stod for 59%. Da den mørke form er den dominerende i artens sydligste yngleområder i Europa og den lyse form i de nordligste yngleområder, er trækkets fænologi forskellig for de to farveformer. De nordlige bestande med mange lyse fugle trækker senere end de sydlige bestande med overvægt af mørke fugle.

Blot én iagttagelse af Mellemkjove fra foråret: 9/5 (3K+ lys form) trækkende mod øst ved Højen og Nordstrand.

Ride (2.095) er få og skyldes delvis sporadisk dækning af havfugletrækket i januar-februar, hvor arten kan optræde talrigt i forbindelse med kraftig vind fra den vestlige sektor. Vejret i februar var også præget af vind fra østlige retninger og vinterligt vejr. Månedsfordeling: januar (744), februar (22), marts (500), april (281), maj (448) og juni (100). Største dag 12/1 (404). Mediandato 7/4. 

 

Øvrige mere bemærkelsesværdige observationer
Trækket af Sangsvane, der stort set forløb i marts, var meget koncentreret med hovedparten af fuglene på en enkelt dag, 13/3 2305, som er den største dag hidtil. De blev fulgt af blot ti Pibesvaner – halvdelen af forårets total. Det højeste antal af Sortand på en enkelt dag blev set 19/4 med 6563. To trækkende Nordisk Lappedykker 17/4 var forårets eneste.

Bemærkes skal det, at der for første gang ’nogensinde’ ikke blev set Turteldue – et udtryk for den krise, som arten befinder sig i. 10/5 trækker en Alpesejler forbi Storklit (G) – det syvende fund fra Skagen. Plettet Rørvagtel blev hørt på mange dage i perioden 21/5 til 3/6 i området mellem Ellekrattet og Grenen – op til tre forskellige fugle. Året før blev arten ikke noteret.

Som vanligt ses en del Traner på træk og trækforsøg. De største udtrækkende flokke var 1/4 26 og 16/5 21. Bedre huskes nok 8/5, hvor en Prærietrane trak stik nord sammen med en almindelig Trane (G). Fuglen havde taget hele turen rundt fra Sverige via Sjælland til Nordjylland, hvor den blev set på flere lokaliteter for om morgenen denne dag at blive fundet ved Råbjerg Mose, hvorfra den lettede og forlod landet ved Grenen. Om Prærietranens rejse fra Sverige gennem Danmark og retur kan der læses i en særskilt artikel i årbogen.

Efter to år uden Sort Stork blev der i år set to fugle – 18/5

og 5-7/6. Foråret gav blot ni Hvid Stork – flest 27/5 5. Silkehejre blev set 5/6 2, mens Sølvhejre blev set på mange datoer foråret igennem. Det er ikke muligt at give et bud på antallet af forskellige fugle. Der blev set op til tre fugle/dag. Skestork blev set på 11 datoer i perioden 24/4 til 5/6. De højeste antal var 24/4 og 21/5 – begge 4 og 1/6 6.

Klyde er halvsjælden i Skagen, men 4/5 trak en enkelt forbi. 2/6 trak en Pomeransfugl mod øst efter et kortvarigt ophold. Nævnes skal også 190 Sandløber optalt mellem Grenen og Nordstrand 13/2 og fra februar også op til 12 rastende Sortgrå Ryle på havnen. Temmincksryle blev set med 16 fugle 10/5. Et snedække i februar pressede en del Skovsnepper ud i mere åbent terræn. Nævnes kan 12 fugle i Ellekrattet 8/2. Tredækker blev set på to datoer i foråret – 10/5 og 16/5, begge på Grenen. Nævnes skal også 118 rastende Mudderklire ved Højen 9/5. Endelig skal nævnes en adult hun Thorshane, der 10/5 rundede Grenen og trak ind i Kattegat.

Dværgmåge har været fåtallig og Sorthovedet Måge blev set på fire datoer i perioden 20/5 til 10/6. Uventet var det, at en 2K Bonapartemåge dukkede op 14/6 og blev set i to uger frem til 29/6 – primært i havnen (E). Det er tredje fund for Skagen. Kaspisk Måge blev set 5/2 1 ad. Højen og 31/3 1 3K Grenen. Gråmåge blev set med en 2K fugl på mange datoer i perioden 29/1 til 19/5. Det kan være samme fugl i hele perioden. En 3K Hvidvinget Måge rastede på Grenen 21/3 og 27/3. Rovterne optræder stadig mere hyppigt, og seks fugle blev set i perioden 4-18/6. Meget overraskende blev en adult Rosenterne fundet i en blandet terneflok ved Grenen 26/6 (E). Der er tale om det første fund i Skagen og det femte i Danmark. Endelig skal det nævnes, at foråret bød på syv Dværgterner og fem Sortterner.

Mosehornugle blev set næsten dagligt fra ultimo april til primo juni – oftest 1-2 fugle, men 25/4 og 14/5 3. En efternøler blev set 26/6. Slørugle er sjælden ved Skagen, men 2-28/1 holdt en Slørugle til i Den Tilsandede Kirke. Første Natravn blev set 11/5 ved Poul Egs Camping og herefter var der mange iagttagelser, primært fra Klitplantagen, men også på Grenen blev flere fugle set. 25/4 blev en helt usædvanlig tidlig Biæder set på Grenen. De næste dukkede først op en måned senere 27/5. Frem til 5/6 var der daglige observationer af op til tre fugle fulgt af enkelte i resten af juni. 28/4 og 2/5 blev Hærfugl set ved både Nordstrand og Grenen. Fra 20/4 til 2/6 blev der set ca. 20 Vendehals, hvilket er flere end normalt – flest 30/4 og 8/5 med tre fugle. Grønspætte optræder meget fåtalligt ved Skagen, så tre fugle er flere end normalt.

En række mere eller mindre usædvanlige iagttagelser af diverse spurvefugle skal også nævnes. Pirol blev noteret i perioden 9/5 til 7/7. Samlet 30-40 fugle med de største dage 10/5 4 og 4/6 5. Toplærke ses kun sjældent uden for Hirtshals, men en fugl opholdt sig på Grenen i perioden 13-26/5 og 10/6. Op til fire Bjerglærker blev set på Grenen gennem hele maj måned frem til den sidste 1/6.


Asiatisk Rødrygget Svale, Skagen, 2. juni 2021. Foto: Erik Christophersen

Som året før sås i begyndelsen af juni et større influx af Buskrørsanger og Skagen fik sin del med mindst fire fugle, 21/5 1 ringmærket Grenen (G), 4/6 1 Fyrvej (E) og 5/6 1 Jennes Sø (E) og 1 Reservatet (G). En Drosselrørsanger blev hørt 19/5 på Grenen og ved Skarvsøen blev en fugl hørt i perioden 2-19/6. Året bød på hele tre Rødrygget Svale, 10/5 fløj en fugl forbi Storklit og 30/5 blev en set ved Grenens P-plads. Nøjagtigt samme sted – men to dage senere – rastede endnu en Rødrygget Svale her. Denne er dog noget anderledes med blandt andet mange striber på undersiden og hører givet til en af de østlige racer japonica eller daurica, som ikke tidligere er set i landet (U). 3/6 blev en Vestlig Bjergløvsanger fundet ved Grenen. Det lykkedes efterfølgende at fange fuglen til stor glæde for mange tililende (G). 7/6 blev en Sibirisk Gransanger ringmærket ved Grenen.

Også 2021 bød på en fin forekomst af Rosenstær, 4-6/6 blev der set 3-6 fugle foruden enkeltfugle ved Hulsig 6/6 og Grenen 12/6. Nordlig Blåhals blev set med blot to hanner ringmærket hhv. 13/5 og 14/5. Forekomsten af Lille Fluesnapper var med ca. 12 fugle i perioden 12-30/5 væsentligt større end i 2020. 10/5 blev der set måske 60 Broget Fluesnapper på forskellige lokaliteter i området. Det er flere end længe for en art, der er i markant tilbagegang. Tre fund af Hvidhalset Fluesnapper er usædvanligt, 29/4 1 han i Skagen by, 10/5 1 han Poul Egs Camping og 31/5 1 hun Grenen (U).

To trækforsøgende Rødstrubet Piber blev set på Grenen, 9/5 og 17/5. Desuden gav foråret fire Citronvipstjert – 1/5 1 hun R, 8/5 1 TF og 1/6 1 han R, alle Grenen foruden en hørt ved Skarvsøen 5/6. Sortrygget Hvid Vipstjert blev set på seks datoer i perioden 25/2 til 9/6, hvilket er færre end året før. En ganske markant finkedag var 18/4, hvor mindst 82.000 Bog/Kvækerfinke trak forbi. Eneste forekomst af Hvidvinget Korsnæb var 28/3 1 Skagen Klitplantage og 3/4 1 Grenen. I en kølig maj måned blev den første Karmindompap set 19/5. De største forekomster blev set omkring månedsskiftet maj/juni med op til seks fugle/dag. Foråret gav med 27/4 sen ankomst for den første Gulirisk, og der blev set yderligere blot seks fugle.

Der kigges efter Citronvipstjert, Skagen, 1. juni 2021. Foto: Jens Kirkeby

Forekomsten af Lapværling var meget fåtallig med blot 2-3 fugle i perioden med den første 16/3 og 2/5 blev en fugl set ved både Nordstrand og Højen Fyr. Blot én Hortulan blev set, den rastede på Poul Egs Camping 14/5 og understreger artens tilbagegang. To Dværgværling blev det til, 29/4 1 TF og 10/5 1 ringmærket. Endelig skal forekomsten af hele to Hætteværling omtales. Både 25/5 (G) og 6/6 (G) raster en han ved Grenen. Arten er hidtil set fem gange i Skagen.

 

Observationer andet halvår

Havfugle
Skagen Fuglestations havfugletællinger i andet halvår af 2021 bestod af næsten daglige observationer fra solopgang og mindst fire timer frem i perioden fra 1. juli til 30. november.

Den faste observationspost var den yderste klitrække på Grenen benævnt ”Verdens Ende 3”. Enkelte dage med østenvind i oktober og november blev observationsposten flyttet til Nordstrand. De fleste dage blev havfugletællingerne foretaget af mindst to observatører.

For Rødstrubet Lom (3.101) blev forekomsten i andet halvår af 2021 noget under gennemsnittet for tiårsperioden 2011-2020 (4.823). Især november gav relativt få fugle, da der ikke blev observeret større kompensationstræk af rastende fugle. Sortstrubet Lom (86) var over gennemsnittet, men med beskedne dagscifre på op til fire fugle. Islom (29) havde for andet år i træk et efterår over normalen, hvor oktober (10) og november (11) som forventeligt gav flest fugle. Hvidnæbbet Lom (4) var under normalen. Tre af de fire fugle blev bestemt til 2K, heraf sås en rastende i området 2-5/10. En adult i sommerdragt trak ind i Kattegat 13/10.

For Lille Stormsvale (4) blev det et epokegørende år. Ikke kun fordi antallet var det højeste for Skagen nogensinde, men mere fordi det lykkedes ved hjælp af lokkekald at fange tre fugle i spejlnet i slutningen af august og begyndelsen af september. En af fuglene var ovenikøbet mærket med norsk ring. Denne begivenhed er omtalt nærmere andetsteds i årbogen. Stor Stormsvale iagttoges blot med et eksemplar 26/9 udtrækkende fra Kattegat.

Antallet af Mallemuk (610) var det laveste som hidtil er registreret i Skagen om efteråret og kun en tiendedel af gennemsnittet for tiårsperioden 2011-2020. Største dag blev 25/9 (162). Ved intervaltælling blev der rapporteret 193 2/8.

Sodfarvet Skråpe (16) optrådte derimod på gennemsnitsniveau. September var bedst med 11 fugle og største dag blev 26/9 (5). Almindelig Skråpe (15) bekræftede, at arten er blevet hyppigere ved Skagen i de senere år. Største dag blev 2/8 (3). Atlantisk/Scopolis Skråpe blev iagttaget og fotodokumenteret fra båd i farvandet ud for Grenen 18/7 (G). Endnu en fugl blev set fra Grenen trækkende mod sydøst 23/9 (E).

I modsætning til efteråret 2020 (26.148) optrådte Sule (38.222) på et niveau lidt under gennemsnit. Hovedparten sås i september-oktober og største dag blev 25/9 med 2.506 talte fugle. En estimeret dagstotal baseret på intervaltællinger 24/9 gav 5.595 fugle.

Der blev set mindst 12 Topskarver i løbet af efteråret. Det blev lidt kompliceret at fastslå det reelle antal fugle, da op til seks 1K-fugle (11/9) rastede i Skagen Havn i perioden 10-28/9. Hertil fem fugle i oktober og en i december. Der var en enkelt observation af Thorshane trækkende sydøst ved Grenen 12/10.


Lomvie, Grenen, 23. oktober 2021. Foto: Erik Christophersen

Alk (23.935) havde et efterår markant under gennemsnittet for perioden 2011-20 (46.211). Største dag blev 21/10 (6.184). Ved intervaltælling taltes 23/10 12.085. Også for Lomvie (4.814) blev forekomsten klart under gennemsnittet (7.646). Største dag for Lomvie blev 28/10 (448). Ved intervaltælling taltes 18/10 538. Et usædvanligt stort antal af døde og afkræftede Alke og Lomvier blev registreret på Nordstrand og Grenen i løbet af efteråret. De første fugle dukkede op i slutningen af september og de triste forhold fortsatte langt ind i oktober. Mange fugle blev indsamlet til nærmere undersøgelse. Fælles for dem alle var, at de var i en meget dårlig kondition og med ekstrem lav vægt. Der var næsten udelukkende tale om ungfugle (1K). Der var ikke tale om et lokalt fænomen, da der både i Sverige, Norge og Storbritannien blev meldt om samme massedød af udhungrede ungfugle af Alke og Lomvier. Teorier om fugleinfluenza er ikke blevet bekræftet ved undersøgelserne af de døde fugle. Derfor er det nærliggende at fastslå, at fødemangel er den primære årsag til problemerne for alkefuglene.

Søkonge (45) optrådte fåtalligt fra midten af oktober. Største dag blev 23/10 (22) og det var lidt skuffende, da der blev meldt om mange Søkonger i midten af oktober fra den jyske vestkyst. Lunde (4) blev observeret fra Grenen 27/9, 6/10 og 18/10. Endvidere en fra Kattegatkysten ved Fyrvej 28/12.

Der blev i efteråret rapporteret om flere iagttagelser af Polarlomvie i de indre danske farvande. Fra Kattegatbunkeren ved Grenen blev en nordøst-trækkende Polarlomvie iagttaget 13/11 (U).

Almindelig Kjove (46) fortsatte nedturen og optrådte i det laveste antal på efterårstrækket som hidtil er registreret i Skagen. Største dag blev sølle fem fugle 26/9. Blot fire af fuglene er bestemt til ungfugle (1K), hvor den første blev set så sent som 13/9 og sidste 12/11. Den voldsomme nedgang i ynglebestanden på De Britiske Øer med en reduktion på ca. 80% gennem de seneste 20 år harmonerer med den tilbagegang vi oplever om efteråret ved havfuglelokaliteterne i Nordjylland og længere mod syd ved den jyske vestkyst.

Storkjove (1.152) optrådte i størst antal i august (907) med største dag 2/8 (213). Til gengæld var der færre end forventet i september (155) og oktober (65). Trækkets mediandato blev da også så tidlig som 19/8.

Der var blot to iagttagelser af Mellemkjove – henholdsvis 4/10 1 ad, lys form og 18/10 1 ad, lys form, begge trak nordvest ved Grenen. Lille Kjove blev set 19/8 med 2 1K, hvor den sidste blev set sent på dagen og kunne være samme som rastede hele morgenen ud for Grenen 20/8. Sidste var en 1K trækkende ved Grenen 24/9.

Antallet af Ride (6.980) var en halvering i forhold til 2020 (14.188) og den laveste sum fra andet halvår i de seneste 11 år. Igen et eksempel på en atlantisk havfugleart, hvor bestanden er i tilbagegang. Største dag blev 23/10 (1093), baseret på intervaltælling. I begyndelsen af august rastede en mindre gruppe Rider på Grenen. Flere af fuglene var farvemærkede og aflæsningerne af farveringene viste, at de alle var mærket på øen Nidingen ved den svenske vestkyst, hvor der findes en mindre ynglekoloni. En af fuglene var mærket som ynglende 4K+ han 2/7 2012 og altså mindst 13 år gammel.

Der blev observeret tre Sabinemåger fra Grenen på følgende dage: 23/9 1K og 26/9 1K rastende og trækkende nordvest og samme dag endnu en 1K mod nordvest.

Øvrige mere bemærkelsesværdige observationer
En Amerikansk Sortand 2K+ han (E) rastede i Ålbæk Bugt ud for Hulsig den 16-18/10 og 20/10, og en Brilleand 2K+ han blev set ved Grenen 12/7. En Vagtel blev hørt synge på Hulsig Hede 12/7, og en tidlig Nordisk Lappedykker rastede ved Grenens spids 13/9.

Op mod otte Sølvhejrer blev set i perioden 10/9-8/10. Flere var dog nok gengangere. 18/10 trak en Sort Ibis ned i Kattegat øst for Grenen. Det er første fund i Skagen siden 3. juni 1971.

Et usædvanligt sommerfund af Sortgrå Ryle blev gjort ved Grenen 31/7. 2/9 blev en Tredækker set ved Buttervej Industriområde.

På Grenen blev der set tre 1K Gråmåger på datoerne 7/11, 21/11 og 4/12. Kun en enkelt Hvidvinget Måge (1K) blev set på Grenen 23/11. Kaspisk Måge blev set på 27 forskellige dage i perioden 19/7-26/11 – primært på Grenen. Fordelingen var 24 1K, 7 2K, 4 3K, 3 4K og 13 adulte. Der er formentlig gengangere iblandt. Største dag var 7/10 med syv Kaspiske Måger.

I perioden 9/8-16/11 blev der observeret 35 Dværgmåger ved Grenen (21 1K, 14 ad. og 1 usp.). Største dag var 16/11 7. Der blev kun gjort tre observationer af Sorthovedet Måge. Observationerne stammede alle fra Grenen og var fordelt på dagene 20/9 1 2K+, 23/9 2 2K og 25/9 3 (2 1K og 1 2K). 21/7 trak en Rovterne 2K+ forbi Grenen. Sortterne blev set ved Grenen med 21/7 1 ad. odr. og 22/9 1. Der blev gjort tre sene fund af Havterne i november med den sidste i Skagen Havn 17/11.

Af rovfugle blev en imm. Kongeørn set over Skagen By 24/7 og endnu én 3/9 – måske samme. 8/7 sås 35 Røde Glenter, hvilket var det største antal i 2021 og største dagsciffer i Skagen siden den store invasion i slutningen af juli 2013 med rekorddagen 26/7 (210). 4/7 gjorde en Sort Glente (2K+) trækforsøg over Grenen. På fuglestationens båndoptager blev der registreret en Natugle på Grenen 1/9. Arten er ikke årlig i Skagen.

En Vendehals blev set ved Damsted 25/8 og en Grønspætte i Skagen By 26/10. 23/8 sås en Aftenfalk (1K) ved Grenen. En hunfarvet Pirol jagtede en Spurvehøg på Grenen 6-7/7. Pungmejse blev set på Grenen tre gange med fordelingen 31/7 (2), 14/9 (2) og 28/9 (1). Flere svaler optrådte sent i Skagen i år. Således blev den seneste Digesvale set 29/10, Landsvale 27/11 og Bysvale 1/11.

Gransanger, Grenen, 13. september 2021.Foto: Jens Kirkeby

Der blev kun fundet tre Hvidbrynet Løvsangere fordelt på 22/9 Grenen, 29/9 Højen Fyr og 7/10 Grenen. En Fuglekongesanger dukkede op på Grenen 6-7/11. Det er 16. fund for Skagen. I lighed med sidste år dukkede der en Brun Løvsanger (G) op i Reservatet 15-16/11. Det er andet fund for Skagen (og Vendsyssel). En sen Løvsanger blev set på Grenen 24/10 og formentlig samme fugl blev ringmærket 26/10. På Grenen blev fire Sibiriske Gransangere ringmærket på datoerne 9/10 (2), 25/10 (1) og 15/11 (1). Herudover blev fire set i felten fordelt på fire datoer i november. En Grøn Sanger (G) blev fundet i Ellekrattet 7/9. Det er tredje fund i Danmark og andet for Skagen. Fuglen blev i øvrigt fundet i samme krat som forårsfuglen 27/5 2020. To Høgesangere blev ringmærket fordelt på 13/8 1 1K Grenen og 24/9 1 Jennes Sø. På Grenen blev der fundet en Rødtoppet Fuglekonge 26/9.

Et usædvanligt sommerfund af en 1K Vandstær blev gjort 1-2/7. Fuglen opholdt sig i grøften ved Batteriskoven og overnattede i en nærliggende garage.

Skagens seneste Grå Fluesnapper (1K) opholdt sig i Ellekrattet 5/11. 5/8 blev der ringmærket en Blåhals og én blev set i felten. Samme scenarie gjorde sig gældende 24/8, hvor tidspunkt og dragtkarakterer antydede, at den ringmærkede fugl nok var af den nordlige race. En sen Ringdrossel rastede i Batteriskoven og på Bankes Marker 2/11.

7/10 rastede en Rødstrubet Piber på Grenen, og dagen efter (8/10) trak en Storpiber over samme lokalitet. Den første Bjergpiber dukkede op på Grenen 23/10, og de klart største dage blev 28-30/10, hvor der blev set op til 20 individer. Resten af året ud blev der set 1-4 individer, foruden 11/10 med 10. En Markpiber blev hørt over Grenen 20/9. Seneste efterårsfund var i 2019, og der før skal vi tilbage til 2012.

Efter den rekordstore Krognæb-invasion i 2019, syntes et nyt influks at være under opsejling, da Krognæb i tusindtal trak ned gennem Sverige. Kun en enkelt fugl nåede dog Skagen og Danmark, da den blev hørt kalde over Hulsig Hede 6/11 (E). Stor Korsnæb blev observeret på 15 forskellige datoer i perioden 15/8-16/11. De største observationer blev gjort på Grenen 30/10 (15) og 14/11 (13). Gulirisk blev observeret på datoerne 13/7, 16/8 og 6/11. Lapværling blev set på Grenen i perioden 24/9-15/11 med den største dag 18/10 (3). En enkelt Dværgværling på Grenen 25/9 blev efterårets eneste.

 

Ynglefugle
I Skarvsøen blev der talt maksimalt 91 aktive skarvreder. De fleste blev dog udsat for prædation af både Ræv og Havørn. Sidst i juni var kun 7-8 reder med store unger fortsat aktive. Af andre ynglefugle i Skarvsøen fik mindst fire par Blishøns unger på vingerne. Maksimum seks par Gråstrubet Lappedykker byggede rede eller rugede. Flere opgav dog og kun et par med unger blev set. Et par Knopsvaner fik også unger.

Op mod otte Rørdrum blev sammenlagt hørt i området Grenen, Reservatet, Storsig og Nedermose. Ud over tre par territoriehævdende Traner fordelt på lokaliteterne Reservatet og Nedermose (to par) har Miljøstyrelsen optalt 19 ynglepar på Skagen Odde, hvoraf seks på Hulsig Hede.

Op til otte Tejst er set i Skagen Havn i yngletiden, men det er uvist om fuglene har haft succes med yngel.

Ved Stald Grenen fik et par af Skovhornugle tre unger på vingerne. Sidst der med sikkerhed blev konstateret udfløjne unger af Skovhornugle i Skagen var i 2016. Der blev registreret Natravn på 12 forskellige lokaliteter på Skagen Odde, men der må have været betydeligt flere ynglefugle i området. Henning Schmidt, som følger ynglebestanden på Skagen Odde, rapporterede i DOFbasen op til 14 syngende hanner i Ålbæk Klitplantage 4/6.

Sortstrubet Bynkefugl, Reservatet, Skagen, 8. maj 2021. Foto: Erik Christophersen

Sortstrubet Bynkefugl blev registreret på flere forskellige lokaliteter. Når man gennemgår indtastningerne i DOFbasen giver det 16 lokaliteter med min. 20 par på Skagen Odde. Det dokumenterer det hidtil bedste år for Sortstrubet Bynkefugl som ynglefugl på Skagen Odde.

Efter mange år uden Gråspurve i Det Grå Fyr ynglede arten nu igen her. Fuglene havde okkuperet de forladte bysvale-reder under gavlen på sidebygningerne.