Header

Af Thomas Bregnballe (Aarhus Universitet), Ulf M. Berthelsen, Jens Jørgen Andersen, Johan H.F. Castenschiold, Lars Smith & Arne Urvang

Ved Agger Tange har flere arter af sårbare ynglefugle fået en ny ø, og i øens første to sæsoner har de kvitteret positivt på den nye mulighed for at yngle i sikkerhed for hunde, ræve og andre firbenede prædatorer. Det var en halvø ved den nedlagte Agger Ny Havn, der tilbage i marts 2019 blev omdannet til en ny 2,4 ha stor ø.

Naturstyrelsen Thy sørgede for, at 16.000 tons sand blev gravet væk, så landforbindelsen ind til tangen blev forvandlet til en 100 m bred og 1,5 m dyb rende.  Øen blev ydermere omkranset af et flydetov, for at hindre ræve og mårhunde i at svømme over til øen.

Straks efter halvøen var blevet forvandlet til en ø, blev den taget i brug. I både 2019 og 2020 blev registreringer af ynglefugle foretaget, og der blev fulgt op med senere besøg i juni-juli for at tjekke fuglenes ynglesucces og for at ringmærke ynglende terner og deres unger.

I 2019 kunne det konstateres, at der på øen ynglede Gråand (1 hun på rede), Dværgterne (mindst 10 par), Fjordterne (50 par), Havterne (30 par), Klyde (3 par), Stor Præstekrave (1 par med unger) og Rødben (1 par) (se også Mardal et al. 2019). En af de Dværgterner, som ynglede på øen i 2019, var indvandret fra Fanø, hvor den var blevet ringmærket som unge to år tidligere (se næste side).

Estimaterne for antallet af ynglepar i 2020 fremgår af tabellen. Bemærk bl.a. det høje antal ynglende terner, og at øen allerede i 2020 var taget i brug af flere arter af ænder, vadefugle og måger, deriblandt fem par Sølvmåger.

Fuglene har i begge sæsoner ynglet med høj succes, og både i 2019 og i 2020 blev et stort antal af terneungerne ringmærket. Det vurderes, at mindst 50 dværgterneunger blev flyvefærdige fra øen i 2020, hvilket er et overvældende godt resultat for en dansk dværgternekoloni. 

Vi konkluderer, at etableringen af denne nye ø yder et meget betydningsfuldt bidrag til at forøge Agger Tanges værdi som ynglested for kolonirugende kystfugle. Agger Tange var tidligere et meget benyttet ynglested for bl.a. terner. For Fjordternerne gik det ned ad bakke fra 20-60 par i 1964-83 til 0-7 par i 1986-2015 og endda 0 par i de fleste år. For Havterne lå antallet i 1970erne årligt på 100-220 par, men siden 1980erne har antallet svinget mellem 10 og 185 par. Dværgterne har typisk ynglet isvingende antal med op til 40 par, dog blot 1-8 par i 2014-2018, indtil etableringen af den nye Krik Sandø.


Dværgterne, Krik Vig 15. juli 2020. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Den nyetablerede Krik Sandø har givet de trængte kolonirugende kystfugle en meget betydelig hjælpende hånd, og det bliver spændende at følge øens udvikling i de kommende år. For ternernes vedkommende har ynglesuccessen i de to første år ligget langt over normalen for danske ternekolonier, og på grund af terneungers store tendens til spredning fra deres oprindelseskoloni har Krik Sandø et stort potentiale for at bidrage til at opretholde ynglebestande på andre lokaliteter i Danmark. Et fortsat bidrag med nye rekrutter af terner til andre yngleområder vil dog formentlig komme til at kræve, at der i de kommende år sikres en fokuseret indsats med henblik på: a) at undgå, at rovpattedyr får adgang til øen (årlig udlægning af flydespærring), b) at hindre store måger og Stormmåge i at etablere sig som ynglefugle på øen, c) at forebygge tilgroning, og d) at gøre potentielle gæster opmærksomme på, at de ikke bør komme tæt på øen, ej heller gå i land (bl.a. bør der også sættes skilte, så personer der nærmer sig øen i kajak eller på paddleboards kan se, at de skal holde afstand og ikke gå i land). Kan det lykkes at komme igennem disse forvaltningsmæssige opgaver/udfordringer, er der gode chancer for, at den nyetablerede ø også fremadrettet vil udgøre en attraktiv ynglelokalitet for ternerne.

Vi glæder os over de første to fremragende ynglesæsoner og håber, at det qua en effektiv forvaltning vil lykkes at sikre opretholdelsen af de sårbare kolonirugende kystfugles høje ynglesucces i de kommende år.

Vi kan anbefale, at interesserede aflægger besøg nær øen. Fra P-pladsen kan man med kikkert og teleskop få et fint kig over til øen. Øen benyttes således også af vadefugle og terner uden for yngletiden. Eksempelvis kan op til 700 Splitterner og 300 Fjordterner ses raste på sandfladerne ved øen.


Åben sandet biotop på Krik Sandø, optimal for bl.a. ynglende terner. Foto: Ulf M. Bertelsen

Referencer

Mardal, W., U.M. Berthelsen & A. Urvang 2019: Den nye ø ved Agger Tange, ynglefuglene i 2019. – Naturnyt 2019-2: 26-31.