Header

Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

Der var godt med mennesker på fuglestationen i 2020, som kunne hjælpe til med observationer og feltarbejde gennem hele sæsonen fra marts til november. Coronarestriktionerne betød at nogle få frivillige ikke kunne komme frem i foråret som planlagt, men omvendt fik andre i stedet mulighed for at komme på ophold, efter at være blevet hjemsendt.

Faktisk begynder der at blive lidt trangt med sengepladser på stationen, så vi håber på, at vi på et tidspunkt kan inddrage yderligere lokaler til beboelse for at skabe mere plads og højne vores kapacitet endnu mere. Gæstende observatører særligt i foråret, men også i perioder om efteråret, fyldte godt i landskabet. Forsamlingsrestriktionerne betød også, at folk virkede til at sprede sig mere rundt i området, og der blev mange dage taget flere klitter og observationspunkter i brug ift. tidligere.

De titusindvis af bidrag i DOFbasen har muliggjort, at vi igen i år har kunnet sammenstille årets observationer, og publicere resultaterne heraf i denne artikel. Der skal lyde en stor og uvurderlig tak til alle de observatører, der har bidraget med nøgternt at indtaste i DOFbasen, eller har hjulpet fuglestationens frivillige i felten. Vi vil i denne henseende også gerne henlede opmærksomheden til dokumentet med retningslinjer for indtastning af rovfugle i DOFbasen, som fuglestationen sammen med lokale tidligere har udarbejdet. Den giver gode tips om rovfuglenes trækbevægelser og huskeregler til, hvordan dine rovfugletællinger kan registreres i DOFbasen (bl.a. med tidspunkt, trækretning m.m.), så det kan indgå i sammenstillingerne ved årets afslutning og hjælpe fuglestationens frivillige.


Fjeldvåge, Skagen 6. april 2020. Foto: Erik Christophersen

Fuglemæssigt vil 2020 bl.a. blive husket for de usædvanligt mange sjældne fugle, der blev observeret specielt i det sene forår. Flere uger med hård nordvestenvind i starten af maj betød, at de store mængder af trækfugle udeblev i en længere periode, og folk begyndte at blive lidt mismodige. Men som altid vendte vejret dog heldigvis, og de folk, der var her i slutningen af maj og juni, blev vidne til en hektisk og mindeværdig periode i felten, hvor der blev ved at dukke spændende fugle op. I flæng kan nævnes arter som Lille Sejler, Grøn Sanger, Dværghejre, Lille Rørvagtel, Dværgørn, Ørnevåge og meget mere.

I gennemgangen af observationerne fra Skagen i 2020 er data primært hentet fra DOFbasen. Skæringsdatoen for indtastninger har været 31. december 2020. Nogle observationer, som ikke er indtastet i DOFbasen, men har været tilgængelige på Birdcall, er også medtaget i årets oversigt. Det er dog en ganske uoverkommelig opgave at indhente observationer fra en masse forskellige medier, hvorfor det er vigtigt at observationerne når frem til DOFbasen, hvis man vil sikre sig, at de indgår i materialet. Dags-, måneds- og årstotaler er udarbejdet efter samme princip som tidligere år. På den måde kan summeringerne mellem årene bedst sammenlignes. For dage med de største forekomster, er der for nogle arter i rapporten tilføjet observationer, som har fulgt andre optællingsmetoder f.eks. intervaltællinger. For observationer af sjældne arter (SU-arter) gælder, at godkendte fund er markeret med (G). Endnu ikke afgjorte fund er markeret med (U) og ikke indsendte fund er angivet med (E). Betegnelserne gælder for fundenes status ved redaktionens afslutning i marts 2021.

 

Observationer 1. halvår 2020

Rovfugle og falke

Forårets største trækdage med rovfugle og falke lå i perioden 18-25/4. Gunstige vejrforhold med temperaturstigning og østlige vinde karakteriserede denne periode. Til gengæld blev de første tre uger af maj præget af ustabilt køligt vejr med vind fra vestlige sektorer. Disse vejrforhold havde en negativ effekt på antallet af trækkende rovfugle. Fra sidste uge af maj og frem blev vejrforholdene mere stabile med højere temperaturer og flere dage med østlige vinde.

Tallene er som tidligere år beregnet ud fra summen af antal fugle pr. dag renset for gengangere. Der er derimod ikke taget højde for eventuelle gengangere fra dag til dag. Dette gælder dog ikke for meget fåtallige eller sjældne arter som f.eks. Kongeørn, Lille Skrigeørn og Steppeørn, hvor der er tale om specifikke individer, som godt kan være observeret på flere datoer.

Med en totalsum på 10.383 rovfugle og falke må foråret 2020 betegnes som et år lidt under gennemsnittet (11% under) set i forhold til tiårsperioden 2010-2019 (11.635).

For seks arter lå gennemsnittet mere end 10% over gennemsnittet for perioden 2010-2019. For syv arter var afvigelsen mindre end 10% og for fem arter lå forårssummen mere end 10% under gennemsnittet. Antalstunge arter som Musvåge (42% under gennemsnit) og Spurvehøg (9% under gennemsnit) var afgørende for at forårets totale sum af rovfugle blev lidt under middel.

For Havørn (149) og Rød Glente (452) blev foråret det hidtil største, som er registreret i Skagen. Der var ny dagsrekord for Havørn 21/4 med 20 fugle på trækforsøg, mens største dag for Rød Glente blev så sent som 29/6 med 21 fugle og det var en tangering af dagsrekorden fra 7/6 2016. De sene trækbevægelser i juni af Rød Glente udgøres udelukkende af 2K fugle.

Det er andet forår i træk med et meget lavt antal af Musvåge på træk ved Skagen, som ikke kan forklares med ugunstige vejrforhold i trækperioden. Største dag blev 21/3 med kun 124 fugle. Musvåge er en kortdistancetrækker og en mulig forklaring på det faldende antal kan være, at flere overvintrer længere mod nord på grund af de milde vintre og derfor ikke ses i så stort et antal som tidligere på forårstrækket.

Med det store materiale, som er indsamlet gennem årene over forårstrækket af rovfugle og falke ved Skagen, er det nu muligt at vise udviklingen i arternes forekomst. Ved at beregne løbende tiårsgennemsnit for arterne udjævnes de store svingninger i antal fra år til år, som især skyldes gunstige/ugunstige vejrforhold i de enkelte forår. Se eksempler på dette i årsskriftet på fuglestationens hjemmeside – www.skagenfuglestation.dk.

En samlet oversigt over rovfugletrækket i 2020 og sammenligninger med tidligere år kan findes i artsgennemgangen under Rovfugle.

 
Aftenfalk, Skagen 18. august 2020. Foto: Erik Christophersen

Sjældne rovfugle i foråret 2020

Det blev et begivenhedsrigt forår, når man ser på forekomsten af sjældne rovfugle i Skagen. Således kunne en smuk buket af arterne Høgeørn, Dværgørn, Steppeørn, Slangeørn, Ørnevåge, Lille Skrigeørn og Kongeørn opleves med følgende data:

En fransk satellitmærket 2K Høgeørn (G) blev først registreret ved Højris på Mors 17-19/4. Natten mellem 19/4 og 20/4 tilbragte den ved Volsted Bæk sydøst for Østervrå i Vendsyssel. Herfra blev den set flyve mod nord kort før middag 20/4. Kl. 13 blev den set over Lodskovvad og et kvarter senere ved Hulsig, hvor den blev mobbet meget aggressivt af en yngre Havørn. Først en time senere vovede den sig længere nordpå og kunne ses rigtig godt fra de forskellige observationsposter syd for Skagen By, før den vendte om og trak mod syd. I dagene herefter blev Høgeørnen set på flere lokaliteter længere nede i Jylland. Fundet var det fjerde fund af Høgeørn i Skagen og det første siden april 2010.

En Dværgørn 3K+ mørk form i en lysere dragtvariant blev set 21-22/5 (G). Det var det 12. fund af Dværgørn fra Skagen og første siden juni 2014. Hele tre Steppeørne blev observeret i maj-juni. De to første fugle dukkede op 29/5. Den ene var en immature fugl, som blev set igen i dagene 3-6/6 (G) Den anden var en 2K lysere type i laset og slidt dragt. Denne fugl blev også set 7-8/6, 17/6, 21-23/6 og sidste gang 25/6 (U). Forårets tredje fugl var en 2K mørk type 22-23/6 og 25/6 (G).

De tre fund udgør henholdsvis 8-10. fund af Steppeørn i Skagen. Seneste fund fra Skagen var en 2K fra maj-juni 2014.

Slangeørn blev set med en 2K 31/5 (G) og en 3K 3/6 (U). Hermed er der nu 17 fund af Slangeørn fra Skagen siden det første fund fra maj 1981. I forhold til førstedags-datoen for de enkelte fund er den tidsmæssige fordeling april (1), maj (12) og juni (4).

I slutningen af juni dukkede to Ørnevåge op i Skagen. En (2K) blev set på trækforsøg 26/6 (U) og endnu en 2K sås 29/6 (U). Der er tale om det 5. og 6. forårsfund af Ørnevåge fra Skagen siden det første i maj 1991. Hertil er der fire fund fra juli-august.

Uden for SU-kategori forekom Lille Skrigeørn med fire forskellige fugle fordelt på følgende datoer og aldersgrupper: 22-23/4 og 26/4 (4K+), 21/5 (4K+), 1/6 (2K) og 16-18/6 (4K+).

Kongeørn blev iagttaget på 21 datoer i perioden 21/3-29/6. Fotodokumentation kunne klarlægge, at fem forskellige fugle optrådte i materialet. Det drejede sig om 4 2K og 1 3K.

Endvidere blev der observeret og fotodokumenteret en dragtmæssigt afvigende Duehøg 2K i dagene 22-25/5 (U). Det drejede sig formodentlig om enten en leucistisk (brown mutation) eller en Sibirisk Duehøg A.g. albidus. Leucistisk Duehøg (brown mutation) er dokumenteret som indsamlet i Polen i februar 2012. Sibirisk Duehøg ssp albidus er den østligste race af Duehøg og udbredt i det nordøstlige Sibirien til Kamchatka halvøen. Racen holdes flere steder som falkonérfugle og kan derfor optræde som undslupne. Hvordan man i felten skelner en leucistisk fra en ssp albidus fremgår ikke af litteraturen.

 

Havfugle

Første halvårs forekomst af Rødstrubet Lom (19.967) var klart over normalen. Største dag med overvintrende fugle blev 4/1 (1.107). Selve forårstrækket kulminerede ultimo april og primo maj med største dage 25/4 (896) og ny dagsrekord 2/5 (2955). Hidtidige rekorddag var 13/4 1998 (2660). Mediandatoen for forårstrækket blev 22/4.

Forekomsten af Sortstrubet Lom (128) lå på normalt niveau. Maj (76) var bedste måned og største dag blev 21/5 (7). Mediandato blev 13/5.

Islom (42) optrådte med det næsthøjeste antal som er registreret i første halvår – kun overgået i 2018 (58). Langt hovedparten blev noteret i maj (39) og største dag blev 10/5 (7). Mediandatoen var også 10/5.

I perioden 22/4-5/5 blev der noteret syv Hvidnæbbet Lom med største dag 3/5 (3). Bortset fra en fugl i overgangsdragt 24/4 var alle adulte i yngledragt. Forekomsten er både antalsmæssig og tidsmæssig normal for arten i Skagen om foråret.

Mallemuk (2930) toppede helt typisk i maj (2635). De største dagscifre var baseret på intervaltællinger fra Grenen og største dag blev 8/5 (660). Månedsfordeling var ellers januar (151), februar (1), marts (0), april (131) og juni (12). Et enkelt fund af Almindelig Skråpe 5/5 trækkende øst Nordstrand og Grenen.

Sule (22.510) kulminerede i april (10.276) og største dage blev 8/4 (1.223) og 13/4 (1.821).  Maj (8.516) blev næststørste måned med største dag 8/5 (1.073). Periodens mediandato blev 17/4.

Det blev det næststørste halvår med mange observationer af Topskarv (51). Dog markant færre end i rekordåret 2019 (166). Månedsfordelingen var januar (3), februar (19), marts (26), april (2), maj (1). Største dage blev 27/2 (17) og 14/3 (17).

Det blev til en enkelt observation af Lunde med 2/4 1 trk. vest Grenen. Alk (1.950) optrådte fåtalligt og største dag blev 16/2 (1.501- ved intervaltælling). Månedsfordeling blev januar (9), februar (1.515), marts (358), april (37), maj (27) og juni (4). Lomvie (6.670) blev artsbestemt oftere, men de største dage er alle baseret på intervaltællinger. Således 12/1 (1.950), 11/4 (2.000) og 18/4 (710). Største måned blev april (3.656). Mediandatoen blev 9/4.

Mellemkjove (5) blev observeret i dagene 1-8/5. Bortset fra to fugle 2/5 var der tale om enkeltindivider og alle adulte lys form trækkende mod nordøst ved Nordstrand eller Grenen.

Almindelig Kjove (213) noteret i perioden 7/4-8/6. Antallet svarer til gennemsnittet for årene 2015-2019 (206). Månedsfordeling april (79), maj (128) og juni (6). Største dag i april blev 12/4 (10), mens både mediandato og bedste dag blev 2/5 (48).

For Storkjove (65) blev første halvår også et gennemsnitsår. Månedsfordelingen blev januar (1), februar (1), marts (2), april (12), maj (43), juni (6). Største dag 18/5 (8).

Antallet af Ride (2.591) var markant lavere i forhold til 2019 (8.298). Dette skyldes især væsentlig færre fugle i januar (306) sammenlignet med januar 2019 (5.669). Øvrige månedsfordeling var februar (928), marts (326), april (286), maj (726) og juni (19). Periodens største dag blev 23/2 (828) og mediandato 2/3.

 
Misteldrossel, Skagen 21. marts 2020. Foto: Erik Christophersen

Øvrige mere bemærkelsesværdige observationer

Trækket af Sangsvane, der stort set forløb i marts, var mere fåtalligt end året før. Samlet blev ca. 2000 fugle set, og de største dage var 5/3 og 9/3 med ca. 400 fugle, blot 20 Pibesvaner fulgte med. I den mere kuriøse afdeling var Skagens anden iagttagelse af Sort Svane, i det en fugl trak øst sammen med fire Sangsvaner 6/4. Det første fund var en trækkende fugl fra 26/4 2008. Fra trækket af Bramgås skal nævnes 10/5 1100. Ellers skal om gæssene blot nævnes mere eksotiske indslag i form af Indisk Gås 17/4 og 30/5, i alt 11 Nilgæs og 22/5 2 Snegæs.

Forekomsten af Sortand var mere fåtallig end i 2019, således ses ca. 75.000 trækkende, hvoraf halvdelen i april med den største dag 15/4 6770. 160 Havlit passerede i løbet af foråret med største dag 2/5 29. En sen Havlit hun rastede i Skarvsøen 7-8/6. Sidst i april rastede op til 130 Toppet Skallesluger ved Grenen. En Rødhovedet And han rastede i Skarvsøen 27/4, hvilket blot er tredje fund i Skagen og første siden 1994. Nordisk Lappedykker blev set ved Grenen 5/3 og 24/3 samt ved Nordstrand 7/3.

Et par tidlige Turtelduer blev set 23/4 og 26/4 ved Flagbakken. De blev efterfulgt af fem iagttagelser til mere normal tid i dagene 20-26/5 inden den sidste 11/6 ved Skarvsøen. En Lille Sejler 29/5 (U) ved Tornbakke Rimme ved Hulsig bliver første danske fund. Fuglen rastede til alt held i området i to timer ved aftenstide, så mange fik den at se. Ingen Plettet Rørvagtel blev hørt i dette forår, til gengæld blev en Lille Rørvagtel fundet ved Skarvsøen om eftermiddagen 5/6 (G). Fuglen høres mange gange og ses kortvarigt resten af dagen, men blev ikke genfundet derefter. Også her er der tale om en første-forekomst for området. Vagtel blev registreret på fem datoer – 22/5 1 Engklit, 6/6, 9/6 og 14/6 1 ved Grenen samt en trækkende fugl i Skagen Klitplantage i forbindelse med ringmærkning af Natravn 24/6.

Mange flokke af Traner blev set på trækforsøg, og en del af disse ender med at trække ud, mens andre vender om og går atter til rast på Hulsig Hede. Den største udtrækkende flok blev 42 20/4. Den første Hvid Stork blev set 30/3. 11/4 blev 11 set på trækforsøg, hvilket var årets største forekomst. I alt ses ca. 28 storke frem til den sidste 3/6. Som i 2019 blev ingen Sort Stork set i Skagen i år. Arten synes at have en vigende forekomst. Endnu en ny Skagens-art dukker op 7/6, en Dværghejre. En adult han både ses og høres ved Skarvsøen og blev til held for mange på lokaliteten helt frem til 19/6 (G). Faktisk er det 51 år siden, at arten senest blev fundet i Nordjylland – men det var en død fugl. At Sølvhejre bliver stadig mere almindelig, ses af, at arten blev set på hele 18 datoer i foråret. Det er ikke muligt at give et bud på antallet af forskellige fugle, og de fleste dage blev blot en enkelt fugl set, så der var givet mange gengangere. Den største forekomst blev 6/4 7. Skestork blev set på seks datoer i perioden 22/4 til 8/6. Alle dage var der tale om trækforsøgende fugle, ofte tre eller fire sammen, og der er givet tale om gengangere blandt flere af fuglene. 22/4 og 26/4 blev der set fire.

Stor Kobbersneppe ses ikke alle år, i år blev en fugl dog set både 1/5 og 10/5. 76 Mudderklirer trækkende 9/5 var en stor dagssum for Skagen.

Dværgmåge blev set med 14 rastende 2/3 samt senere i foråret 1/5 17. Fire Sorthovedet Måge blev det til – 1/5 2 2K, 23/5 1 3K og 30/6 1 2K. En 2K Hvidvinget Måge blev set på fire datoer i januar/februar. Igen i april ses arten 7/4 og 9/4 samt 24/4. En 2K Gråmåge blev set i området fra begyndelsen af året, og måske er det en og samme fugl, der ses løbende frem til 16/5. 30/6 rastede forårets eneste Sortterne ved Grenen.

Mosehornugle blev set på mange dage i perioden 6/4 til 12/6. Alle dage 1-2 fugle primært rastende. En Isfugl blev set ved Skarvsøen 8-10/6. Den første Biæder dukkede op 21/5 og frem til 1/6 var der næsten daglige observationer af primært enlige fugle. Dog skal nævnes 22/5 3 NØ ved Nordstrand og Grenen foruden en rastende fugl i Ellekrattet. De sidste blev 5/6 1 Grenen Camping og 8/6 1 Ellekrattet. I alt gav foråret ca. 13 Biædere. En Ellekrage blev set flygtigt over Reservatet 8/6 (U). Vendehals blev set i perioden 21/4 til 13/5 – i alt nok ni fugle.

En række mere eller mindre usædvanlige iagttagelser af diverse spurvefugle skal også nævnes. Pirol blev noteret i perioden 9/5 til 29/6. Fra 22/5 til 8/6 var der næsten daglige observationer af som oftest 1-2 fugle, men 1/6 min. 4 forskellige. Pungmejse blev set på fire datoer i perioden 21/4 til 13/5. 25/6 rastede en Korttået Lærke på Grenen - det niende fund i Skagen (G). En Lille Rørsanger blev ringmærket 1/6 (G), hvilket var det ottende fund i området. Danmark oplevede i begyndelsen af juni et større influx af Buskrørsanger og Skagen fik sin del med mindst seks fugle, således 27/5 1 Reservatet (G), 3/6 1 Fyrvej (G), 4/6 1 Batterivej (G), 5/6 1 Nedermose (E), 7/6 1 Det Grå Fyr (G) og 8/6 1 Byfogedskoven (U). En Drosselrørsanger blev hørt 10/5 på Grenen og senere ved Skarvsøen. En ny fugl blev set og hørt næsten dagligt samme sted i perioden 1-29/6. På tre datoer i perioden blev to fugle set og der har muligvis været tale om et yngleforsøg. 27/5 blev der opdaget en atypisk Lundsanger i Ellekrattet, som viste sig at være en Grøn Sanger (E). Det var det første fund i Skagen og det blot andet fund i Danmark efter en fugl på nøjagtig samme dato – blot fem år tidligere – ved Blåvand. Den mere ´almindelige´ Lundsanger blev set og hørt 1/6 ved Stald Grenen, 6-7/6 i Ellekrattet samt 8/6 hvor en fugl blev ringmærket på Grenen. 1/6 sang en Sibirisk Gransanger ved Det Hvide Fyr. 9-17/4 blev der set op til to Rødtoppet Fuglekonge i Ellekrattet, 19/4 blev en ringmærket på Grenen og endelig blev en fugl set i Batteriskoven 21/4.

Rosenstær blev i forbindelse med et større influx i Vesteuropa set i rekordstort omfang. Den første dukkede op 1/6, 4/6 blev hele seks fugle set og i alt bød juni på ca. 13 ex. Nordlig Blåhals udviste med otte fugle en større forekomst end de senere år. De første to fugle blev set 18/5 ved Grenen. Næste var 21/5 1 Nordstrand og 24/5 yderligere fire fugle ved Grenen, hvoraf en blev ringmærket ligesom en fugl 27/5. Forekomsten af Lille Fluesnapper var med ca. seks fugle mere sparsom end i 2019. Alle blev set i perioden 30/5 til 13/6 – heraf blev tre ringmærket på Grenen. En imponerende trækdag for Ringdrossel blev set 18/4, hvor 312 passerede Grenen og 151 Nordstrand. Der er tale om den hidtil næsthøjeste dagstotal. Den klart største er 25/4 2014 med 848!

En Markpiber blev set rastende ved Grenen 23/5 og dagen før var det en Gul Vipstjert af den sorthovede race feldegg, der rastede samme sted (G). Samme dag rapporteredes også en fugl med mulig karakter som denne race ved Stald Grenen (E). Der foreligger hidtil kun to fund! Tre Citronvipstjert blev det til med 2K+ hanner 24/4 og 21/5 samt en hun 5/6 – alle ved Grenen. Marts bød på mange dage med Sortrygget Hvid Vipstjert hovedsagelig i området omkring Stald Grenen og Brovande. Op til tre blev set 6-8/3 og i perioden 16-26/3 var der næsten daglige iagttagelser af måske de samme to fugle. I maj blev der set yderligere tre med den sidste ved Grenen 24/5.

Den første Gulirisk blev set 26/3 ved Grenen. Frem til 1/6 blev der samlet set ca. 11 fugle. I en kølig maj måned blev den første Karmindompap først set 21/5. Herefter blev arten set dagligt frem til 29/6. Oftest blot en enkelt fugl, men op til fire blev set ved Grenen 22/5, 2/6 og 4/6 samt hele fem ved Skarvsøen 16/6. Eneste forekomst af Hvidvinget Korsnæb var 9/4 to ved Højen. Der foreligger en lang række iagttagelser af Stor Korsnæb, flest i april med den største dag 29/4 29 Grenen. Efter den store invasion af Krognæb i november 2019 blev en enkelt han set 3/2 ved Stald Grenen (G). Forekomsten af Lapværling var meget fåtallig med blot fem fugle i perioden med den første 25/3 og sidste 21/5 – alle ved Grenen. Endelig skal det nævnes, at Hortulan efterhånden er blevet en sjældenhed i Skagen. Året bød på 1-2 fugle, idet der 9/5 blev set en om morgenen ved Grenen og igen sidst på dagen ved Nordstrand.

 

Observationer 2. halvår

Havfugle

Andet halvår af 2020 havde en meget fin dækning af havfugletrækket. Når vejret tillod, havde fuglestationen fra juli til og med november daglige tællinger fra solopgang og mindst fire timer frem. I december var der ikke faste standardtællinger fra Skagen Fuglestation og derfor er der kun mere sporadiske observationer fra denne måned. Primære observationspunkt var de yderste klitter på Grenen betegnet ”Verdens Ende 3”. I østenvindsperioder i oktober og november blev der også observeret fra Nordstrand. Tabel 4 og 5 viser forekomsten af udvalgte havfuglearter ved Skagen i andet halvår af 2020.

Som vanligt var Rødstrubet Lom (5.359) langt den talrigeste lom art. Forekomsten toppede i november (2.844), hvor de lokale farvande rummer en stor overvintrende bestand. Topdagen blev 23/11 (1.362). På denne årstid er der tale om lokale trækbevægelser af fugle som raster og kompenserer for afdrift i forbindelse med hårde vinde fra vest. Dette træk kulminerer typisk i de første morgentimer, hvor man til tider kan opleve et lavinetræk af lommer lavt over havet.

Det blev et meget stort efterår for Islom (34) og Hvidnæbbet Lom (23). For begge arter skal dog bemærkes, at der givetvis har været flere fugle som gennem perioder har rastet i området. Derfor kan de samme fugle være registreret på flere datoer. Eksempelvis kan de tre datoer i

august med fund af en rastende Hvidnæbbet Lom 2K regnes som samme fugl. Største dag for Islom blev 25/10 (3) og for Hvidnæbbet Lom 22/10 (4).

Stor Stormsvale (5) blev alle observeret i dagene 19-27/11

i forbindelse med kraftig vind fra vest. Forekomsten af Mallemuk (1.634) var bundrekord for perioden 2010-2020. Bedste dag blev 10/9 med 528 talte fugle, mens intervaltællinger denne dag i samme tidsperiode gav 1253 fugle.

Antallet af Sodfarvet Skråpe (6) i perioden 7/9-19/11 var også under gennemsnit. Almindelig Skråpe (11) var lidt over normalen. Typisk med hovedparten af fundene i juli (9). Usædvanlig var derimod en rastende fugl ved Nordstrand så sent som 19/12. Der var tale om det andet decemberfund fra Skagen. Det første var fra 13/12 2019.

Sule (26.148) optrådte mere fåtalligt end normalt. Vi skal tilbage til 2011(12.945) for at finde en efterårssum, som er lavere. Største dag blev 2/10 (1.583).

Topskarv (6) var på et mere normalt niveau i forhold til rekordåret 2019 (17). Første fugl (1K) blev set raste i Skagen Havn 11/9 og sidste fugl trak 30/12 forbi Grenen i retning mod havnen.

Det blev blot til to observationer af Thorshane. Første fugl

(1K) rastede på Grenen 22/10 og den næste blev set trækkende forbi Grenen 19/11.

Det blev også kun til to iagttagelser af Lunde i dette efterår, henholdsvis en rastende (1K) 22/10 Grenen og en trækkende sydøst Grenen 15/11. Det svarer til gennemsnittet for tiårsperioden 2010-2019. Første Søkonge blev set 1/10, hvilket er usædvanlig tidlig efterårsankomst i Skagen. I alt 52 fugle blev noteret, hvoraf langt hovedparten (49) sås i oktober. Største dag blev 19/10 (12). En død Søkonge blev fundet ved Jennes Sø 13/11. Forekomsten af Alk varierer en del fra år til år. I tiårsperioden 2010-2019 var laveste og største efterårssum henholdsvis 2013 (23.927) og 2018 (91.938). Periodens gennemsnit lå på 50.434. For efteråret 2020 (47.867) blev forekomsten således tæt på gennemsnittet. Langt størsteparten af fuglene blev noteret i oktober (41.689) og mediandatoen var 19/10. Største dag med indtræk af alke til overvintringsområdet i Kattegat blev også 19/10 (14.049). Forekomsten af Lomvie (11.897) kulminerede næsten tre uger senere end for Alk. Mediandatoen var således 7/11, som også blev efterårets største dag med 2.942 fugle.

Efterårets forekomst af kjover var noget skuffende. Lille Kjove blev iagttaget på to datoer, dog med hele ni fugle ved Grenen 25/8 – alle 1K. Endvidere en 1K trækkende Grenen 7/9.

Mellemkjove optrådte også beskedent med i alt syv fugle 27/7-23/10. Bortset fra en 1K 23/10 og en 1K el. 2K 21/9 var øvrige observationer af ældre fugle (fire lys form og en mørk form).

Efteråret blev det hidtil dårligste for Almindelig Kjove i Skagen. Sølle 67 fugle i hele perioden! Totalsummen var hvad man kunne notere på en enkelt dag i august-september i 1970erne og 80erne. Største dag blev 23/7 (4). Første 1K blev set 6/9, hvilket er sent.

Forekomsten af Storkjove (708) var betydeligt under de seneste tre års store antal på næsten 2000 fugle pr. sæson. Usædvanligt få fugle fra midten af september og særligt oktober med kun 13 fugle var en negativ overraskelse. Største dag blev 10/9 (79) og mediandatoen blev så tidlig som 9/9.

Ride (14.188) optrådte også betydeligt under gennemsnittet for tiårsperioden 2010-2019 (24.966). November (9.016) blev den største måned med bedste dag 20/11 (2.332), men også 6/11 (1.944) og 23/11 (1.350) var markante dage med ridetræk.

En 2K Sabinemåge rastede om formiddagen 15/9 i 35 minutter ved Grenens spids sammen med en Sorthovedet Måge, Rider og Fjordterner. Det blev desværre efterårets eneste fund af denne eftertragtede art.

En oversigt over månedsfordelingen for udvalgte havfugle og sammenligning af forekomsten over de seneste ti år kan findes i fuglestationens årsskrift på www.skagenfuglestation.dk.

 

Øvrige mere bemærkelsesværdige observationer

I perioden 15/7-9/8 blev en Amerikansk Sortand 2K+ han set ud for Grenen (U). Det er ottende fund, siden den første blev fundet i april 2011. En del af fundene kan dog være af de samme tilbagevendende individer. Samme sted rastede to adulte hanner af Brilleand i nogenlunde samme periode, 15/7-1/8. Endnu et sommerfund af Havlit i år blev gjort 6/8 og 9/8, hvor en 2K han blev set ved Grenen.

Turteldue dukkede op ved Stald Grenen 29/9 og 1/10 og er nok en genganger. Natravn blev set ved Grenen 2/9 og en 1K blev ringmærket ved Jennes Sø 13/9. En landsdækkende tilstrømning af Gråsejlere ramte også Skagen 28/10, da 1-2 sås ved Kiggerbanke og Skagbanke.

Dagen efter, 29/10, fløj to Gråsejlere (U) rundt over Grenen, hvilket muligvis var gengangere fra dagen forinden.

Det er fjerde fund for Skagen og det første fund af to Gråsejlere sammen i Danmark. En Plettet Rørvagtel piftede på Grenen 10/7. Arten er næsten årlig i Skagen. Det voksende antal af Sølvhejre blev også bemærket i andet halvår, hvor op mod 11 i alt sås i perioden 4/7-6/11.

Pomeransfugl blev registreret på to datoer, 27/8 en på natoptagelse fra Grenen og 28/9 en rastende ved Fyrvej. 8/8 blev en adult hun af Hvidbrystet Præstekrave set på Grenen. 29/8 sås en Tredækker ved Gyvelmarkerne.

Der blev gjort ni observationer af Sorthovedet Måge i perioden 1/7-22/9, hvoraf syv var 2K (en langtidsstationær 2K udgør nok alle observationerne) og to var 1K. Hele 41 observationer af Kaspisk Måge blev gjort på Grenen i perioden 23/7-12/12. Fordelingen lød på ni adulte, en 4K, tre 3K, ni 2K og 19 1K. Der er sandsynligvis tale om en del gengangere. 19/12 blev en Hvidvinget Måge 2K set på Grenen. Mågen så ud til at være af den sjældne race Baffinmåge og i så fald det første fund for Skagen (E). Tre Gråmåger blev set på Grenen, 27/10 1K, 8/11 1K eller 2K og 28/11 1K. Tre enkeltvise Rovterner blev set ved Grenen 15/7, 22/7 og 12/8. Sortterne adult observeredes ved Grenen 23/7 og 29/7, mens en 1K fouragerede i Skagen Havn 30/7.

Et usædvanligt stort antal af Fjordterne rastede i Skagen Havn 30/7, hvor ca. 3500 fugle fouragerede på sildeyngel i havneområdet.

En immature Kongeørn blev set over Nedermose 7/8. Det er fjerde efterårsfund for Skagen og første siden 3/10 2013. En Sort Glente kredsede over Skagen by 9/8. Endnu en 2K Ørnevåge gjorde trækforsøg over Skagen By og Buttervej 17-18/7, hvilket er 8. fund for Skagen (U). I forbindelse med natoptagelser af trækkald på Grenen og i Skagen by blev der hørt Slørugle på tre nætter, 16/9 og 11+12/10. De sidste to optagelser kan dreje sig om samme fugl. 29/10 blev en Slørugle set i Reservatet, og fra den 30/12 begyndte daglige udflyvninger fra Den Tilsandede Kirke. Lille Flagspætte blev set ved Stald Grenen 29/9. En mindre invasion af unge Aftenfalke nåede også Skagen i perioden 12/8-22/8. Den samlede total var på mindst 26, og den klart største dag var 18/8, hvor 21 ungfugle trak eller gjorde trækforsøg. Isfugl blev registret på fire datoer, 14/8 og 2/9 Grenen samt 19+24/8 Jennes Sø. Grønspætte er en lokal sjældenhed i Skagen, men i år blev der gjort en del observationer af denne art. I perioden 19/7-13/8 blev en 1K Grønspætte set i Hulsig. 25/7 blev der ringmærket en 1K Grønspætte på Grenen, og i den efterfølgende periode 27/7-19/9 blev muligvis samme fugl set på Grenen, i Skagen by og omegn.


Rødrygget Tornskade, Skagen 14. november 2020. Foto: Erik Christophersen

En meget sen Rødrygget Tornskade blev set på Grenen i perioden 29/10-14/11. Hidtil seneste var en 1K 20-25/10 1992 Grenen. 9/10 blev en Nøddekrige observeret i Skagen Klitplantage. Pungmejse blev kun set 15/9, hvor tre gjorde trækforsøg. Det var halvt så mange som sidste år. Skagens tredje fund af Cistussanger blev gjort 9/7 (G). De to forrige var begge af syngende fugle på Grenen 16/7-7/8 2001 og 2/6 2002. Hvidbrynet Løvsanger optrådte med 12-13 individer i perioden 25/9-12/10. Den største dag var 8/10, hvor samlet 3-4 fugle sås på Grenen, i Reservatet og på Poul Eeg Camping. En enkelt Fuglekongesanger blev ringmærket 15/10 ved Jennes Sø. Det er 15. fund for Skagen. Brun Løvsanger blev ny art for Skagen (og Vendsyssel) og udgjorde tilmed det første decemberfund for Danmark, da den blev set i Reservatet i perioden 13/12-20/12 (U). Hele fire Sibirisk Gransanger blev ringmærket på Grenen med fordelingen 20/9 1, 29/9 2 og 24/10 1.

I kølvandet på det store influx af Rosenstær i første halvår blev en adult han set på Grenen 1/7 og en 1K på Grenen 28/8. En 1K Sydlig Blåhals i juvenil dragt blev ringmærket på Grenen 9/8. Trods racens nuværende status i Danmark, er det første sikre fund fra Skagen. Efterfølgende blev en Blåhals sp. set 16+17/8. Skagens tredje Blåstjert blev fanget og ringmærket på Grenen 29/9 (G). En enkelt Lille Fluesnapper 1K blev ringmærket på Grenen den 22/9.

En Storpiber gjorde trækforsøg over Grenen 6/10. Den første Bjergpiber dukkede op på Grenen 17/10, og den klart største dag blev 23/10 med 13. Resten af året sås næsten dagligt mellem én og syv individer. Der blev set Sortrygget Hvid Vipstjert ved Stald Grenen på syv datoer i perioden 4/7-1/10.

Den eneste Hvidsisken i Jylland blev set på Grenen 28/10. Stor Korsnæb blev set i perioden 22/7-9/11 med en sum af fugle pr. dag på 37. 11 Hvidvinget Korsnæb blev observeret på fire dage med den største observation 16/8 7 Grenen. I perioden 16/9-21/12 optrådte Lapværling næsten dagligt på Grenen. Antallet toppede primo og medio oktober med den største dag 10/10, hvor der blev set 19. Op mod fem Dværgværling blev set på trækforsøg ved Grenen. Den første 29/9, herefter to den 5/10 og endelig 1-2 10-11/10.


Skægmejse, Skagen 21. marts 2020. Foto: Erik Christophersen

Ynglefugle

Efter sidste års komplette kollaps i skarvkolonien, hvor samtlige Skarv forsvandt fra den ene dag til den anden, var der i år betydeligt større succes. Fuglestationen fulgte kolonien i Skarvsøen gennem hele foråret og talte 35 aktive reder gennem sæsonen. Af andre ynglefugle i Skarvsøen skal nævnes Grågås med et ungeførende par, Gråstrubet Lappedykker med to ungeførende par og Blishøne med to ungeførende par. Desuden ynglede Gråand i en gammel skarvrede.

To par Traner etablerede sig i Nedermose, men der observeredes ingen unger her. Til gengæld havde et par i Reservatet heldet med sig, da der blev set en adult med unge. På Grenen og i Reservatet hørtes maksimalt fem territoriehævdende Rødrummer på en tælling. Tre par af Stor Præstekrave gjorde forsøget med at yngle på Grenen. Stor Hornugle ynglede nær Råbjerg Klitplantage og fik en unge på vingerne. Et stort antal af Natravn blev registreret af Miljøstyrelsen på Skagen Odde. I Skagen Klitplantage blev der talt 52 syngende hanner og i Bunken Klitplantage 55 syngende hanner. Igen i år blev antallet af ynglende Sortstrubet Bynkefugl øget på Skagen Odde til mindst 19 par. Der var flest på Hulsig Hede (5) og Skiveren (2), mens der på følgende lokaliteter var et par hvert sted: Buttervej Industriområde, Damsted, Hvideklit, Lodskovvad Mile, Mølklitten, Præstesø, Råbjerg Hede, Råbjerg Mile, Skagbanke, Stokmile, Vesterhvarre Rimmer og Øster Engklit.