Header

Af Poul Erik Sperling

Jens Kristian er født i Vejerslev på Mors i 1959. Han bor stadig på Mors og har holdt sig til Mors hele sit liv, så der er ingen tvivl om, at Jens Kristian kender sin egn som sin egen bukselomme. Det er måske også en af for­kla­rin­gerne på, hvorfor han tager mange utroligt gode land­skabs­billeder af denne egn.

Som barn gik Jens Kristian i skole og boede i Erslev. Det er kun nogle få kilometer fra, hvor han bor nu. Han har kone og tre børn, der alle er opvokset i Bjergby, der lig­ger højt på Nordmors. Her bor han stadig med sin kone.

Jens Kristians naturinteresse begyndte, da han var kom­met på tur med BFN (Biologisk Forening for Nord­vest­jylland) til Agger Tange sammen med nogle andre unge mennesker. Det var omkring 30/3 1973, husker han. Der var mange fugle derude, men at lederne kunne stå og sige, at det var en Spidsand og en flok Krikænder, der fløj derude på en kilometers afstand, var han meget im­po­neret over. Det ville han også lære. Og sådan blev in­te­res­sen skabt. Det blev til utallige ture for at se på fugle. I begyndelsen var det dog mest sommerfugle og plan­ter, han brugte tiden på. BFN er jo en forening, der tager hele naturen med i sit virke.


Jens Kristian Kjærgård.  Foto: Gitte Kjærgård

Jens Kristian fik en ny cykel i konfirmationsgave, og på den cyklede han hver weekend rundt til nærområderne på Mors samt til Hanstholm Reservatet, Vejlerne, Agger Tange med videre. Da der var gået tre år, var cyklen helt slidt op, og han havde cyklet 25.000 kilometer på den for se på fugle og natur.

Da han var færdig med skolen, blev han uddannet kon­torassistent på en møbelfabrik. Herefter læste han til re­vi­sor og blev som 24-årig færdig som registreret revisor. I det meste af arbejdslivet har han arbejdet som revisor, i næsten 10 år som selvstændig revisor sammen med en kollega.

I 2009 var det blevet dobbelt op i arbejdstimer i forhold til et almindeligt arbejdsliv, og der var efterhånden ikke tid til andet end arbejde, og Jens Kristian valgte at sælge sin halvpart til Brandt Revision, hvor han fortsat arbej­der, men nu som lønnet revisor. 

I 1977 fik Jens Kristian sit første kamera. BFN havde et lotteri med et kamera som præmie. Det blev ikke udtruk­ket, så Jens Kristian købte det bagefter til ind­købs­pris. Nu skulle der fotograferes, men det var jo med film den­gang, så der gik ofte 14 dage, før den var fremkaldt og kom tilbage, så han kunne se, hvad der var godt, og hvad der ikke duede, det var træls. Det var jo også dyrt at købe film og fremkalde, så han måtte indføre et bud­get på tre film pr. uge.

 Jens Kristian gik over til digital foto i 2000. Han var på tur i Frankrig og fik sin bil brudt op og alt fotoudstyr var væk. Der var udstyr for 92.000 kr. og han fik kun 65.000 kr. fra sin forsikring, og så var det endda heldigt, at han havde haft det dækket til i bagagerummet. Havde det ligget frit fremme i bilen, ville forsikringen ikke dække udstyret.

Det blev et Canon kamera og linser, Jens Kristian startede med digitalt. Han fotograferede nu meget land­ska­ber og fugle i landskaber. Og da han i 2004 sendte nogle fotos til en stor konkurrence vandt han 1. pladsen i na­tur­fotos med et billede fra kysten ved Vangså. Præmien var et ka­mera, så det gav ekstra blod på tanden. Nu skulle der fo­to­graferes.


Ederfugletræk, Lyngby. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Det er mest fugle i bevægelse eller fugle i landskabet, Jens Kristian kan lide at fotografere, så derfor må han ofte vente i timevis, før fuglen kommer forbi. Der må også gerne være lidt grafik i billedet.

Et af de billeder, han bedst selv kan lide, er en flok fly­vende Klyder. Det findes bagest i hans nye bog ”Natu­ren på kanten”.

Jens Kristian har også lavet en hel del arbejde i forenin­gerne, mest i BFN (Biologisk Forening for Nord­vest­jyl­land), hvor han har været i bestyrelsen i omkring 20 år, heraf som formand i 4-5 år. I DOF Nordvestjylland har han været med i bestyrelsen i ca. fem år.

I slutningen af 1970'erne oprettede Henning Søndergård og Jens Kristian en ungdomsklub i Nykøbing Mors igen­nem BFN. Den fik jo selvfølgeligt en stor slagside i ret­ning af natur og fugle. Der blev blandt andet afholdt ung­doms­lejr i Klitmøller, og klubben blev en succes, som kørte i en årrække. 

En af de værste oplevelser med fuglekikkeriet havde Jens Kristian i 1980'erne. Der var fremkommet en plan for op­fø­relse af et kæmpe antenneanlæg ude på Buksør Odde. Det var et stort vådområde, hvor Jens Kristian havde op­talt tusindvis af Hjejler og andre vadefugle igen­nem åre­ne, og han gik ind i sagen mod anlægget sam­men med DN, DOF og BFN. Det afledte en stor og hef­tig lo­kal de­bat i blandt andet aviserne med læser­breve og over­skrif­ter, hvor forskellige påstod, at det var løgn med alle de talte fugle. Det var hårdt at se sig blive mis­kre­di­teret og hængt ud som en løgner. Heldigvis var der til sidst en for­nuf­tig landmand, der fortalte, at det var rig­tigt nok, at der var mange fugle derude, og an­læg­get blev aldrig bygget. Området endte med at blive op­købt og fredet.


Lysbuget Knortgås, Limfjorden. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Heldigvis er der flest gode oplevelser, og en af de bed­ste, eller i hvert fald en af de ture som gjorde mest ind­tryk, var den første tur til Skagen. Det var 24/4 1974 på en tur ledet af Svend Bichel, med fuld sol og 26 grader. Der var rigtigt mange fugle – blandt andet Islom, Sort Stork og Nøddekrige. Skagen har givet mange stor­ar­tede oplevelser, og i mange år var det en tradition med en el­ler to uger i maj. 

Ellers er det mest på Mors og i Thy, at Jens Kristian kik­ker på fugle og tager ud for at tage billeder af fugle og landskaber. Agger Tange er nok den foretrukne loka­li­tet, og skal der kikkes havtræk, er det i Klitmøller eller ved Roshage. 

Jens Kristian har selvfølgeligt rejst en hel del rundt for at fotografere og se på fugle. Han har været i det meste af Europa. Specielt Frankrig er besøgt mange gange, mere end 20, men han har også været på Svalbard og Island et par gange.

Uden for Europa er det blandt andet blevet til ture til Is­rael, Indonesien og Sydafrika, og næste større tur går til Antarktis sidst i 2020. 

Han tager hvert år, sammen med tre andre lokale fugle­folk, en tur til Falsterbo og bor på vandrehjemmet ved Slusen. Igennem årene er det blevet til en del ture til sven­ske naturområder og specielt Øland er besøgt ofte.

I de senere år er Jens Kristian også begyndt at udgive bø­ger på sit eget forlag, Forlaget Vestenvind. Ideen blev skabt, da han stod i Vorupør i en vinterstorm i 2004. Han sagde til fruen, at det her burde der laves en bog om, og hun sagde: så må du jo i gang. Sådan blev det, og han gik i gang med at fotografere efter en forud planlagt dre­je­bog. Teksterne lader han som regel andre om. Før­ste ud­givelse udkom den 11/11 2011 ”Nationalpark Thy – na­tur i særklasse”. Det blev en stor succes og blev trykt i to oplag, i alt solgt i 6000 eksemplarer. Da han så be­gyndte at kede sig, kikkede han på Vadehavet og fik ideen om at lave en tilsvarende bog om Nationalparken Vade­havet. Denne bog var dog mere besværlig, for der var langt at køre, og han kendte ikke områderne så godt i star­ten. Midtvejs var han ved helt at opgive denne bog, men så pludselig gik der hul på bylden og foto­gra­fierne blev efter­hån­den, som de var tænkt. Bogen ”Na­tio­nalpark Vade­ha­vet – natur i verdensklasse” blev færdig i 2015. Bøgerne om nationalparkerne fik storslåede an­mel­del­ser.


Klyder, Bygholm Vejle. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Så var det igen det nære, der stod for, og Jens Kristian be­gyndte at kikke på dødis-områderne mellem Skive Fjord og Venø Bugten. Det blev til bogen ”Efter Isen – Liv og landskab fra Skive Fjord til Venø Bugt”. Også denne bog tog længere tid end beregnet. Områderne var ikke så be­kendte som Vestkysten, så det tog tid at komme ind un­der huden på dette område.

Der var efterhånden mange, der spurgte til et genoptryk af bogen om Thy Nationalpark, men det syntes Jens Kri­stian var for kedeligt, så allerede i 2015 begyndte han at samle fotos til en afløser for den gamle bog. Den blev fær­dig i 2018, hvor den blev udgivet under navnet ”Na­tu­ren på kanten – i og omkring Nationalpark Thy”. Og den er blevet et fotografisk pragtværk om hele na­tio­nal­parken. For at lave en god bog om et område skal man dels kende det godt og have kærlighed til området, for­tæl­ler Jens Kristian.

Nu er der gået 15 år med at lave bøger, så hvad det næ­ste bliver vides ikke. Jens Kristian har i et vist omfang lagt kamera lidt til side til fordel for teleskop og kikkert, for nu skal der kikkes meget mere på fugle.

Der er mange nye områder i Nordvestjylland, der er ble­vet reetableret til rigtig gode fuglesteder, for ek­sem­pel Bis­kæret og Hundsø på Nordmors, men også det ny­e­tab­le­rede og 450 ha store Erslev Kær bliver spændende at følge i de kommende år. Det var jo her, Jens Kristian be­gyndte fuglekikkeriet. Han har altid drømt om at have set området, før det blev afvandet. Nu er det ønske gået i opfyldelse, vandet står højt og fuglene har allerede kvit­te­ret med store forekomster.

Jeg er i Bjergby, den dag det stormer og regner mest i denne vinter, så vi bliver enige om at slutte her, og vi vil ikke ud at fotografere fotografen i det uvejr, men bruger et af hans egne billeder.

Hvis du vil se mere fra Jens Kristian Kjærgårds hånd, så er hans hjemmeside et overflødighedshorn af gode fotos: Jens Kristian Kjærgård Naturfoto


Fiskeørn, Sønder Lem Vig. Foto: Jens Kristian Kjærgård