Header

Af Thorkild Lund og Torben Fisker-Rasmussen

Den 24. juni 2019 døde Brian Zobbe, Frederikshavn, orni­tolog og fugletegner. Brian Zobbe var et fyrtårn ikke blot i Nordjylland, men kendt i ornitologkredse over hele landet for sine teg­nin­ger, der i mere end en menneskealder har smyk­ket pub­li­ka­tio­ner for DOF men i mange år også denne årbog, indtil foto­grafier gradvist tog over.

Hans nære ven Torben Fisker-Rasmussen skrev i den an­ledning den 27. juni en nekrolog på DOF Nord­jyl­lands hjemmeside, hvoraf der bringes uddrag her:

Brian havde siden 1958 været medlem af Dansk Orni­to­logisk Forening. Han var selv en aktiv deltager i de tid­lige studielejre, som DOF afholdt siden påsken 1959 i Ska­gen. Dette gav Brian blod på tanden, idet han i tiden derefter foretog en del ekskursioner til området. Han for­talte, at interessen blev så stor, at han i januar 1962 tog fast bopæl i Skagen med det formål at følge fugle­træk­ket foråret igennem. Der blev derved også mu­lig­hed til at ringmærke de mange gennemtrækkende fugle. Brian var således med i pionerarbejdet omkring fug­le­nes for­års­træk over og omkring Skagen. Stor tak for det, idet det jo i dag er med til at danne grundlag for den vi­den, vi har om fugletrækket på Danmarks nord­lig­ste spids. Ring­mærk­ningen var gennem mange år en be­skæf­ti­gelse, der gik megen tid med. Især i be­gyn­del­sen af 1970'­erne satte Brian bl.a. ring på flere tusinde må­ge- og terne­un­ger på Hirsholmene.


Brian Zobbe. Foto: Peter Kristensen

Den ornitologiske karriere havde en udløber til England, hvor Brian en tid fungerede som observatør. Verden uden for det jyske fastland kaldte igen i starten af 80'er­ne, denne gang til Færøerne. Verdensnaturfonden havde be­vil­get penge til et storstilet projekt, der som formål havde at undersøge øgruppens bestand af ynglende fugle.

Brian havde de sidste mange år sin base i Frederikshavn. Når man bor her, tager man ofte til Elling Å udløb, og det gjorde Brian med sin skitseblok, hvor ænder og gæs ofte var de foretrukne motiver. De første tegninger fra Brians hånd begyndte at dukke op i slutningen af 50'­erne, da DOF's daværende blad Feltornitologen så da­gens lys. Tegningerne prydede bladet gennem alle åre­ne og flere og flere opgaver havnede på tegne­bræt­tet. Vi så Brians tegninger i forskellige rapporter, og her i Nord­jyl­land kendes Brians tegninger gennem mange år fra Nord­jyl­lands Fugle (tidligere ”Fugle og Dyr i Nord­jyl­land” eller ”NOK-rapporten”) og lokalbladet ”Riden”. Et par bø­ger om lokalhistorie er også illustreret af Brian, og han bi­drog ligeledes med mængder af illustrationer i An­ders Pape Møllers bog, Nordjyllands Fugle fra 1978. Brian modtog i 2008 DOF's hæderspris.

Brian var ligeledes en aktiv deltager ved DOF-møder i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn og deltager i mange ekskursioner både herhjemme og i vores nabolande, men også Indien blev besøgt.

Brians lune og hans flotte illustrationer (som der vises ek­sempler på her) vil blive savnet.

Se også et portræt af Brian Zobbe fra 2007 på denne side: Portræt 2007