Header

Tekst og foto: Jens Jørgen Andersen

Der er for første gang med sikkerhed fundet ynglende Fiskeørne i Thy.
Efter flere år med mulige ynglefund, er det endelig lyk­kedes med sikkerhed at få to flyvefærdige unger på vin­gerne et sted på Naturstyrelsens arealer i Thy.

Jeg bliver kontaktet af en jagtlejer 1/6, som under bukke­jagt i pågældende område havde set en stor rovfugl sætte sig på noget stort i et træ, som godt kunne være en rede. Jeg får lidt nærmere information om stedet, som jeg ken­der i forvejen, og næste dag besøger jeg området og fin­der et sted, hvor jeg uset kan overskue området. Ret hur­tigt ser jeg en adult hun Fiskeørn sidde i et træ, og lidt der­fra ser jeg så reden i toppen af en død gran, og kort tid efter kommer hannen så med en fisk i fangerne.

Hunnen flyver den i møde og de lander på reden, hvor­efter hannen flyver lidt væk derfra. Hunnen begynder at plukke i fisken, og her ser jeg så en unge bevæge sig lidt. FEDT – tænker jeg, for jeg havde faktisk troet det var Hav­ørn efter de meldinger, jeg fik af jagtlejeren, men det her var jo helt fantastisk med ynglende Fiskeørn.

Jeg følger herefter parret, indtil ungerne flyver fra reden. Det viser sig, at der var to fine unger i reden. Første gang, jeg ser en af ungerne flyve fra reden, er 5/8, hvor den fly­ver en lille runde omkring redetræet, hvorefter den atter lander i reden. Kort efter tager begge unger ud på en lille flyvetur i selskab med hunnen, før de igen lander på re­den.


Fiskeørneunger i reden i Thy 31. juli 2019.

To gange i den periode, jeg besøger reden, er der besøg af en anden han, som hver gang bliver jaget væk af for­ældre-fuglene. Efterfølgende ses de i området frem til mid­ten af september, hvor de så trækker sydpå.

Senere har jeg fået at vide af en anden person, at han alle­rede i slutningen af april/maj havde bemærket ak­ti­vi­tet af Fiskeørn i området, hvilket jo passer fint med, at de danske ynglepar af Fiskeørn gerne ankom­mer sydfra i dagene omkring månedsskiftet marts/april.

Reden er som nævnt anbragt i en død gran og er derfor ikke alt for holdbar i længden, så i samråd med Natur­sty­relsen har vi lavet en ny rede i en frisk gran tæt på den anden rede, så nu må vi se om de foretrækker en gam­mel eller en ny bolig i 2020.

Parret er det andet indenfor det nordjyske område (som denne årbog dækker). Det første nordjyske ynglepar etab­leredes i Estvadgaards Plantage i 1994 og har ynglet der siden. I 2019 fik fem ud af seks danske par i alt 10 un­ger (oplysninger fra Leif Novrup/Projekt Ørn).