Header

Af Jens Jørgen Andersen

For første gang i knap 25 år har Mudderklire ynglet i Nordjylland, idet et par har ynglet ved Ræhr grusgrav i Thy i 2019. Arten ses normalt i andre år jævnligt på lokaliteten i træk­tiden, men i 2019 bliver tre fugle på lokaliteten, efter at de formodede trækfugle er trukket væk mod de nor­male yngleområder nordpå.

Ved jævnlige besøg ser jeg to var­slende fugle, som altid går tæt ved hinanden samt en Mud­derklire, der går lidt for sig selv.

I begyndelsen af juni bliver der kun set en fugl, som dog stadig er varslende, så det bliver mere og mere in­te­r­es­sant, hver gang jeg besøger stedet. Under et besøg 22/6, hvor jeg sidder i bilen og kigger efter, om de sta­dig­væk er der, ses begge forældrefugle. Efter lidt venten kom­mer en af dem meget tæt, samtidig med at den kal­der iv­rigt på noget, som, jeg mener, må være en unge. Lidt ef­ter kom­mer en af ungerne ud af vegetationen tæt på bi­len, og jeg tager nogle billeder til dokumentation, in­den den gem­mer sig igen.


Mudderklire, pull., Ræhr 22. juni 2019. Foto: Jens Jørgen Andersen

Ved senere besøg viser det sig, at der er tale om hele tre unger, der alle bliver flyvefærdige. På samme lokalitet yngler der også Lille Præstekrave, som fik fire unger på vingerne.

Mudderklire yngler ikke i Danmark med en fast bestand. Faktisk er det seneste ynglefund fra Djursland, hvor et par ynglede i 2012 (Nygaard et al. 2014). Det se­neste nord­jyske ynglefund er fra 1995, hvor et par yng­lede nær Åbybro. I 1970'erne og frem til ca. 1981 ynglede ar­ten i området i en årrække og uregelmæssigt i nogle år her­ef­ter (via EFJ samt Grell 1998). Møller (1978) omtaler blot fire tidligere nordjyske ynglefund i perioden 1872 til 1913.

 
Mudderklire, adult, Ræhr 22. juni 2019. Foto: Jens Jørgen Andersen

Litteratur

Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark. Gads Forlag.

Møller, A. P. 1978: Nordjyllands Fugle – deres yngleudbredelse og trækforhold. Scandinavian Science Press.

Nygaard, T. et al. 2014: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108.