Header

Af Henning Ettrup

På Skagen Fuglestation indsamles for tredje år ringmærk­ningsdata fra al ringmærkning på Grenen og om­kring Skagen. Det gælder også projektet med monitering af yng­le­fugle (Constant Effort Site eller CES), som fore­går ved Jennes Sø.
Se Danmarks Ringmærkerforening (ringmaerkning.dk)

Ringmærkningen foregik forskellige steder nord og nord­øst for Skagen med Det Grå Fyr som omdrej­nings­punkt. Også enkelte andre steder i regionen (Ålbæk Klit­plan­tage) blev der foretaget mærkning af stationen. Det blev til i alt 235 fangstdage i løbet af året, hvor ho­ved­om­rå­derne var Grenen og Jennes Sø.


Antallet af ringmærkede fugle fordelt på måned frem­går af Tabel 1. Der blev i alt fanget 6555 fugle fordelt på 5845 ring­mærk­nin­ger, 92 aflæsninger af fugle mærket tid­li­ge­re år samt 618 gen­fang­ster af fugle mærket eller aflæst tid­ligere på året. Som det fremgår af månedsfordelingen, fort­satte sid­ste ef­ter­års invasion af især Nordlig Gråsis­ken ind i for­å­ret, mens Lille Gråsisken blev fanget i pæne antal i ef­ter­året 2019. Gråsisken blev da også med i alt 1897 ring­mær­kede fugle (32%) årets hyppigst fan­gede art, efterfulgt af Rød­hals (572 fugle) og Gransanger (357 fugle).

Mens arter som f.eks. Blåmejse og Musvit er gået meget ned i fangstantal i forhold til 2018, er bl.a. Fuglekonge, Gærdesmutte, Rødhals, Grønirisk og Rørspurv gået op.

Ser man på årets fangster fordelt på 1. og 2. halvår be­mær­kes, at Blåmejse, Fuglekonge, Gærdesmutte, Rød­hals, Solsort, Jernspurv, Dompap, Grønirisk, Lille Grå­sis­ken og Rørspurv er fanget i større antal i efteråret, mens arter som Løvsanger, Gærdesanger og Bogfinke fan­ges i lavere antal i efteråret, mens Nordlig Gråsisken er faldet tilbage på det mere normale efter sidste års boom.


Den eneste Høgesanger ringmærket i 2019. Skagen, 29. september 2019. Foto: Erik Christophersen

Efterårets invasion af Krognæb resulterede i fire fangster af denne sjældne gæst. Ellers bemærkes den fine fangst af seks Sibirisk Gransangere i efteråret. Også den sjældne gæst Dværgværling kom igen på listen i år med én en­kelt mærk­ning. Lille Rørsanger blev ringmærket i juni må­ned, hvil­ket var det 15. fund i Danmark (og 6. fund i Ska­gen). Sjæld­neste i efteråret var to eksemplarer af un­der­ar­ten Si­bi­risk Gærdesanger (ssp. blythi), der blev fan­get med kort interval i oktober. Læs mere om fun­det på Pan­dion (pandion.dof.dk). Det skal her også næv­nes, at der blot blev mærket én enkelt Hvidsisken i efter­å­ret, som også blev den eneste noterede i DOFbasen i efter­å­ret 2019!

Antallet af fugle, som er ringmærket i tidligere sæsoner under Skagen Fuglestation, men aflæst i 2019, er oplistet i Tabel 2. Som det fremgår, er der stor forskel på, hvor stor en andel af de forskellige arter, som aflæses. Det skyl­des bl.a., at det er lokale fugle, der årligt vender til­bage til samme lokalitet, som aflæses, og at overle­vel­sen fra det ene år til det andet er forskellig. Det kræver dog nær­me­re analyser at udrede detaljerne. Tabel 1 og 2 ses længere nede i artiklen.


En af efterårets to Sibirisk Gærdesanger. Skagen, 22. oktober 2019. Foto: Skagen Fuglestation

Én af fire ringmærkede Krognæb i 2019. Skagen, 5. november 2019. Foto: Skagen Fuglestation