Header

Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

Vejlerne udgør en af landets vigtigste lokaliteter for en lang række ynglefugle som er knyttet til rørskov, rørsump og enge, bl.a. Rørdrum, Sortterne, Stor Kobbersneppe, Brushane og Engryle.
Trækfuglene bliver overvåget ved hjælp af 12 totale optællinger fordelt på alle årets måneder. I Vejlerne raster store mængder vandfugle med vigtige forekomster af en lang række svømmeænder, gæs og svaner. Vadefuglene er tillige repræsenteret med mange arter, med bemærkelsesværdige antal, de fleste år, af Hjejle, Vibe, Brushane og Tinksmed.

Ynglefugle
Rørdrum havde på ny tilbagegang i 2018. Antallet var således det laveste siden 2013. 88 paukende hanner blev talt i år. I 2017 var bestanden 97. Tilbagegangen skal muligvis ses som et resultat af det hårde vintervejr i anden halvdel af februar samt til dels i marts. Derudover fortsatte rørhøsten i 2018, og den blev foretaget på et tidspunkt, hvor de første Rørdrummer var begyndt at pauke. Dermed kan rørhøsten tillige have haft indflydelse på allerede etablerede territorier og paukepladser.


Rørdrum, Bygholm Nord 22. maj 2018. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Rørhøg var tilbage på niveau med 2016 med en fremgang til 47 par. Det var især bemærkelsesværdigt, at den lille lokalitet Han Vejle husede hele syv par. Til sammenligning husede Bygholm Nord, hvor der foretages rørhøst, blot fire par. Han Vejle havde endda ni territorier af paukende Rørdrum, hvilket gør den til Vejlernes fjerdevigtigste lokalitet for arten på trods af lokalitetens lille størrelse. Trane gik på ny frem til 14 ynglepar og Danmarks eneste Sølvhejre-koloni imponerede ved at gå frem fra fire par i 2017 til ni par i år.


Sølv- og Fiskehejre, Lund Fjord 18. juli 2018. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Skestork ynglede igen på øen Melsig i Arup Vejle med 44 par. Koloniens størrelse blev afsløret ved hjælp af droneoptælling, da vegetationshøjden var blevet for høj til en optælling fra land, på det tidspunkt hvor kolonien var veletableret. Det er det højeste yngletal nogensinde i Vejlerne. Vandstanden på Bygholmengen blev forvaltet forbilledligt gennem ynglesæsonen. Vandstanden lå et lille stykke over det anbefalede niveau gennem maj. Det kvitterede Klyderne for ved at etablerede sig i flere mindre og halvstore kolonier. Der var markant fremgang fra 2017 (38 par) til hele 171 par i år. Hættemåge etablerede sig endda også på Bygholmengen med 77 par, og Havterne gik frem til 37 par (10 par i 2017). For Vibe og Stor Kobbersneppe var der tilbagegang på Bygholmengen. Stor Kobbersneppe havde til gengæld en udmærket klækningssucces (35%). Rødben og Engryle var stabile i forhold til 2017, mens Brushøne gik frem til fem ungevarslende hunner (blot en i 2017). Bygholmengen var den eneste lokalitet i Vejlerne med ynglende Brushane i år. Igen i år havde flere vadefuglearter vanskeligheder på grund af for tørre forhold i Arup Vejle. Blot et par Engryler var på plads i juni, mens et andet par, der blev fundet i maj, var forsvundet på juni-gennemgangen. Arup Vejle husede også kun 29 par Rødben, hvilket er det laveste antal nogensinde. Fjordterne ynglede med 40 par på en lille ø i Østerild Fjord, men gik tilbage på Vejlernes øvrige ynglelokaliteter. Den samlede bestand var i år 52 par (80 i 2017).


Engryle, Bygholm Vejle 9. maj 2018. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Gode forhold i Kogleakssøen betød, at 23 par Sortterner (fremgang fra 20 par i 2017) etablerede sig hurtigt på et nyt sted. Koloniområdet blev etableret tæt op ad udlagte redeflåder, men en etablering på disse blev ikke konstateret, selvom fuglene sås siddende på dem ved flere tilfælde. Rederne blev i stedet etableret på mudderflader med opvoksende kærfnokurt, og kolonien var i trivsel indtil de opgav ca. 12. juni. Plettet Rørvagtel havde igen et flot år, hvor i alt 44 piftende fugle blev registreret. Samtlige optalte ynglefugles bestande i 2018 fremgår af tabellen.

Optalte ynglefugle i Vejlerne 2013-2018, opdelt på Østlige og Vestlige Vejler. I årene før 2014 blev lappedykkere og Hættemåge ikke dækket af
optællingsprogrammet (skraveret i tabellen)
 

Rastende fugle
Året var kendetegnet ved flere vejrmæssige ekstremer. Hårdt vintervejr satte ind i februar, og påvirkede Vejlerne med isdække og kuldeperioder langt ind i marts. Maj blev tør og varm, og det fortsatte helt frem til slutningen af august, hvilket bevirkede at ekstremt tørre forhold prægede Vejlerne. Næsten samtlige andefugleforekomster var repræsenteret af mere moderate antal sammenlignet med 2017. Kun Skeand opretholdt et meget højt niveau med op til 1076 i september. Kortnæbbet Gås og Bramgås var talrige, men især Kortnæbbet Gås var påvirket af den udvidede jagt i januar, og benyttede ikke Vejlernes randområder i samme grad som tidligere til fouragering. Bramgås dominerer efterhånden mere på Vejlernes enge og strandenge, især i det sene forår, mens Kortnæbbet Gås i højere og højere grad benytter Vejlerne som en meget vigtig overnatningsplads. Bramgås sås med op til 17.335 i april, og alene på Bygholmengen rastede den 20. april 16.246 individer.


Bramgås & Skestork, Bygholm Vejle 9. maj 2018. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Kortnæbbet Gås overnattede med op til 19.910 på Bygholmengen den 7. oktober. Hjejle optrådte med meget store flokke i oktober, hvor op til 19.300 blev talt alene på Bygholmengen. Havørn bliver en stadigt mere markant del af Vejlerne, og ses nu hele året rundt i området med op til 13 forskellige fugle på en totaloptælling. Alene på Bygholmengen rastede ved flere tilfælde op til 11 eksemplarer. Sølvhejre optrådte med op til 59 forskellige eksemplarer i efteråret. Tørken betød, at store ansamlinger kunne opleves i bl.a. Han Vejle, hvor de fiskede kollektivt med Fiskehejrer. Helt op til 48 Sølvhejrer blev set ved enkelte tilfælde alene på denne lille lokalitet. Skestorke og Traner optrådte i imponerende mængder i sensommer/efterår, med henholdsvis 357 (ny Danmarksrekord) og 320 eksemplarer. Mængderne af Sølvhejrer, Skestorke, Traner og Havørne trækker et stort naturinteresseret publikum til Vejlerne. De fik desuden glæde af op til tre Sorte Storke i løbet af august. I løbet af året blev der blandt de store fuglemængder desuden fundet sjældenheder som Rødhalset Gås, Rødhovedet And, Hvidvinget Terne, Steppehøg, Aftenfalk og Tredækker.