Header

Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne.


Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

Vejlerne udgør en af landets vigtigste lokaliteter for en lang række ynglefugle som er knyttet til rørskov, rørsump og enge, bl.a. Rørdrum, Sortterne, Stor Kobbersneppe, Brushane og Engryle.
Trækfuglene blev overvåget ved hjælp af 12 totale optællinger fordelt på alle årets måneder. I Vejlerne raster store mængder vandfugle med vigtige forekomster af en lang række svømmeænder, gæs og svaner. Vadefuglene er tillige repræsenteret med mange arter med bemærkelsesværdige antal de fleste år af Hjejle, Vibe, Brushane og Tinksmed.

Ynglefugle
Rørdrum havde en ret markant tilbagegang i 2017. Niveauet var tilbage på stort set samme antal som i 2015. 97 paukende hanner blev talt i år. I 2016 var tallet 133. Dels valgte man at sænke vandstanden med 10 centimeter i Tømmerby Fjord i forhold til niveauet de seneste fire forår. Dels blev der på ny gennemført en markant rørhøst, særligt i Bygholm Nord. Begge forhold har muligvis indflydelse på dette års tilbagegang.


Rørdrum, Bygholm Vejle 3. april 2017, fotoHenrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

Også andre rørskovslevende fugle viste tilbagegang. Således Rørhøg som i år havde en bestand på 38 par (45 par i 2016) og Trane med 12 par (14 par i 2016). Sølvhejre etablerede sig med hele 4 par i samme fiskehejrekoloni, hvor der ynglede et par sidste år. Dermed er der tale om Danmarks første egentlige ynglekoloni af arten. Skestork ynglede igen på øen Melsig i Arup Vejle med minimum 6 par.


Skestork, Bygholm Vejle 11. maj 2017, fotoHenrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

Igen i år havde flere vadefuglearter vanskeligheder på grund af for tørre forhold i særligt Arup Vejle. Ingen Engryler fandtes således ynglende på lokaliteten (8 par så sent som i 2015!). Samme sted blot 55 par Rødben (68 par i 2016) og ingen Brushøns. Engryle gik også tilbage på Bygholmengen hvor blot 43 par ynglede (56 par i 2016). Vibe opretholdte et stabilt niveau på Bygholmengen (362 par), og Stor Kobbersneppe gik glædeligt markant frem til 91 par (76 par i 2016). Også i Trekanten ved Vesløs Vejle optrådte to par ungevarslende i juni. Til gengæld var blot en fugl ungevarslende i juni på Bygholmengen, og det vurderes at særligt prædation fra ræv havde meget stor betydning. Rødben havde, af samme grund, en markant tilbagegang på Bygholmengen. Blot 193 par ynglede på lokaliteten i år (261 par i 2016). I alt ynglede 259 par Rødben i Vejlerne i år. Det svarer til en tilbagegang på 27%. Brushane var stort set fraværende, idet blot en ungevarslende fugl blev fundet på Bygholmengen (bestanden var 17 par i 2016 på lokaliteten).


Rørhøg 1K, Han Vejle 27. juli 2017, foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

De kolonirugende fugle på Bygholmengen havde også store tilbagegange. Klyde ynglede med 35 par på Bygholmengen (67 par i 2016), men at prædation spillede en markant rolle var tydelig, idet 35 par blev kortlagt som rugende fugle den 9. maj. To dage efter, den 11. maj, var der blot 5 rugende fugle tilbage. Til gengæld etablerede der sig ynglefugle på små rørskovsøer i Glombak, som var nedgræssede af grågæs. Havterne oplevede igen nedgang til 10 ynglepar (37 par i 2016) Fjordterne fortsætter sin fremgang og ynglede med i alt 80 par (69 par i 2016). Der er tale om den hidtil største bestand i Vejlerne.
Gode forhold i Kogleakssøen betød, at 20 par Sortterner (tilbagegang fra 27 par i 2016) etablerede sig hurtigt på i alt tre af de traditionelle steder med blottede mudderflader. For første gang blev der forsøgt udlæg af redeflåder, men ingen af dem blev benyttet af ynglefugle. Kolonien virkede veletableret, men de opgav alle omkring 4. juni. Den 31. maj var der stormende kuling og regn, så måske havde vejrliget afgørende betydning.Plettet Rørvagtel havde igen et udmærket år, hvor i alt 22 piftende fugle blev registreret.

Samtlige optalte ynglefugles bestande i 2017 fremgår af tabellen.

Rastende fugle
Året var kendetegnet ved meget store andefugleforekomster, særligt i efteråret. F.eks. optaltes op til 12.000 Krikænder, 11.500 Pibeænder, 1034 Skeænder alene på Bygholmengen i oktober/november. 709 Spidsænder var et højt forårstal og 4500 Gråænder et pænt antal i februar. Kortnæbbet Gås og Bramgås var talrige, men var påvirket af jagten på Kortnæbbet Gås i januar samt at begge arter spredes mere ud i hele Nordjylland nu. Maksimumtællingerne for de to arter blev henholdsvis 9080 og 13.348. Hjejle optrådte med meget store flokke i oktober, hvor op til 28.700 blev talt alene på Bygholmengen.


Hjejle, Bygholm Vejle 15. oktober 2017, fotoHenrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

Havørn bliver en stadigt mere markant del af Vejlerne, og ses nu hele året rundt i området med op til seks forskellige fugle på en totaloptælling. Sølvhejre optrådte med op til 22 forskellige eksemplarer i efteråret. Mest bemærkelsesværdigt var det at opleve op til 20 fugle flyve til kollektiv overnatning i en lille granlund ved Kogleakssøen. Skestorke og Traner optræder i imponerende mængder i sensommer/efterår, med henholdsvis 194 og 240 eksemplarer. Begge arter trækker et stort naturinteresseret publikum til Vejlerne. I løbet af året blev der blandt de store fuglemængder desuden fundet sjældenheder som 2 forskellige Stribet Ryle, Rødhovedet And, Rødhalset Gås, Steppehøg og Aftenfalk. Samtlige er med til at skabe bemærkelsesværdige nyheder om Vejlerne og de tiltrækker mange natur- og fugleinteresserede folk.


Sølvhejre, Bygholm Vejle 18. september 2017, fotoHenrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult