Header

Af Henrik Møller Thomsen og Svend Erik Mikkelsen
Tredje atlasår er veloverstået med god aktivitet i Nordjylland. Der er i rapportens område indtastet i alt 13.472 observationer af ynglefugle, og i de tre år er der i skrivende stund indtastet 58.180 ynglefund ud af samlet fra hele landet 294.669 indtastninger, hvilket er et rigtigt flot resultat.


Her forud for sidste ynglesæson er der kvadratansvarlige på 258 af 320 kvadrater i DOF Nordjylland og 152 af 187 kvadrater i DOF Nordvestjylland, så vi kan stadig bruge alle de observationer af ynglefugle, som I måtte ligge inde med derude. Der er i DOF-Nordjyllands område til nu fundet i alt 182 arter fordelt på 153 sikre, 18 sandsynlige og 12 mulige ynglefund. Det skal dog bemærkes, at data endnu ikke er bearbejdede, så det endelige antal kan ende lavere. De mest artsrige kvadrater til nu er Tofte sø med 106 arter med fordelingen 58 sikre, 38 sandsynlige og 20 mulige ynglefund samt Gammel Skørping med 105 arter heraf imponerende 91 sikre ynglefund, 11 sandsynlige og 4 mulige.
Det er i forbindelse med Atlas væsentligt endnu en gang at gøre opmærksom på, at observationer af ynglefugle SKAL indtastes i Atlas-databasen for at man kan være sikker på, at de bliver medtaget i den endelige bearbejdning. Der er desværre ingen direkte kobling mellem DOFbasen og Atlasbasen, hvilket er meget beklageligt.
Der tegner sig i Nordjylland samme billede som i resten af landet af en række generalistarter i fremgang heriblandt Ravn, Rørhøg, Sydlig Blåhals og Sortstrubet Bynkefugl, mens bl.a. agerlands- og engfuglene samt Broget Fluesnapper er i kraftig tilbagegang.

Ravn blev slet ikke fundet i Atlas I, mens den under Atlas II især blev fundet i det østlige Himmerland og skovområderne mellem Hjørring og Frederikshavn. Nu er den over stort set hele området i de to lokalafdelinger.


Sydlig Blåhals er indvandret siden sidste atlasperiode med størst udbreddelse i Limfjordsområderne omkring Vejlerne. Rørhøg har bredt sig fra Vejlerne i Atlas I til nu at være over store dele af landsdelen, mens Sortstrubet Bynkefugl i dag findes langs hele Vestkysten.
Der blev i 2016 afholdt en mini atlaslejr i Nordjylland for at få en bedre dækning af Hanherred.
Lejren i 2016 blev lagt midt i maj i dagene 19. til 22. maj med deltagelse af i alt 13 personer. Der var ikke fuldt hold alle dage. Der var primært nordjyske deltagere, men tre fra DOF Sønderjylland og en fra Nordvestjylland deltog også. Det er en god sidegevinst ved Atlas, at der er mulighed for at mødes og samarbejde på tværs af landsdelene.
Vi havde, som ved de tidligere afholdte lejre, udvalgt de kvadrater, vi fandt vigtigst at få dækket. Der var observationer fra de fleste kvadrater i forvejen, men der var mulighed for både at finde manglede arter samt at opgradere langt de fleste arter i forhold til sikkerheden af ynglestatus. På de hidtidige afholdte Atlaslejre ligger resultatet for tællingerne på omkring 50 arter i kvadraterne. Vi opnåede det samme resultat på denne lejr. Dette resultat må siges at være meget tilfredsstillende, da vejret for en gangs skyld, ikke helt var på vores side under hele lejren.


Ynglende Strandskade fotograferet under Atlaslejren, Hanherred 19. maj 2016, foto: Svend Erik Mikkelsen

Der blev indtastet 580 observationer under lejren fordelt på 19 ledige kvadrater i Nordjylland og et enkelt ledigt kvadrat i DOF Nordvestjylland. Vi fik gået i alt 16 timetælleture i mange forskellige biotoper. Lige fra at gå noget af turen over Aggersundbroen til skov, agerland, strandeng, by og i klitten langs stranden. De meget forskellige biotoper giver naturligvis en pæn artsrigdom. Der blev fundet en del arter, enten på rede eller med nyudfløjne unger, og blandt de lidt mere specielle arter noteredes bl.a. Lille Præstekrave, Rørdrum, Ravn, Vagtel og Storspove. Rørhøg, Sydlig Blåhals, og Sortstrubet Bynkefugl er alle nye ynglearter i Atlas III i det dækkede område, og alle tre arter blev fundet på lejren. Der er frem- og tilbagegange for arter som nogenlunde følger tendensen i det øvrige land.


Der spejdes efter ynglefugle under Atlaslejren, foto: Svend Erik Mikkelsen

Som lidt en specialitet kan man se, at Gul Vipstjert klarer sig godt i egnen omkring Limfjorden, og at den blev fundet i ni kvadrater. Den er ramt af det forhold, at de klassiske biotoper ved strandengene er forsvundet, men inden for de seneste 10 år har de etableret sig i randen af agerlandsbiotoper typisk langs kanaler/grøfter og har derfor holdt stand i og omkring Limfjordsegnen. Den ses både i raps- og kornmarker. Den er fundet på denne Atlaslejrlejr på agerlandsbiotoper, hvor der aldrig har været strandeng, f.eks. i kvadratet DC89. Det er altid en dejlig art at møde, men trist at den nu pludselig er blevet indikator for kedeligt landbrugsland, hvor den tidligere var de ekstensivt dyrkede enges fugl.
En positiv oplevelse om Stæren skal også fortælles. I kvadrat DC89 Saltum var der utrolig mange ynglende Stære. Forklaringen må ligge i, at øst og sydøst for byen er der nogle flotte og dybe slugter, som bliver afgræsset af kør, heste og får. Herfra valfartede Stærene frem og tilbage for at finde føde til ungerne inde i byen netop i disse dage. Vi fandt det værd at gøre positiv reklame for det og udråbte Saltum by som Danmarks Stæreby. En lokal ugeavis bragte historien, både om Atlasprojektet og om Stærene.
Vi har i artiklen opfordret folk til at henvende sig, hvis de mener at have kendskab til usædvanlige ynglefugle.

Det centrale Vendsyssel står stadig så åbent med mange udækkede kvadrater, at der er ”plads” til endnu en lejr i vores region. Det går dog langsomt den rigtige vej, men der er også mange ledige kvadrater at dække endnu, og helt generelt opfordres alle til at bidrage i det sidste år af Atlas, så vi får så godt et resultat som muligt.