Header

Af Henrik Nyrup
Karmindompappen har i Danmark en kort historie. Fra første ynglefund i 1972 på Christiansø til i midten af 1990’erne at have en landsbestand på 200-250 ynglepar, og til i dag, hvor antallet af ynglesteder er faldet meget markant. Om Karmindompappen formår at holde fast i en fåtallig bestand, eller om den igen skal være et spændende farverigt men sjældent indslag kan kun fremtiden vise.


En ny ynglefugl kommer til landet
Karmindompappen er en forholdsvis nyindvandret ynglefugl i landet, og det var først i 1972 at det første sikre ynglefund blev gjort på Christiansø. Ynglefundet falder sammen med den ekspansion, der i 60’erne og 1970’erne skete fra øst mod vest. De første ynglefund fra Tyskland er således fra Mecklenburg i 1968 og fra Norge i 1970 (Møller m.fl. 1978).

I Danmark træffes Karmindompap især ved lokaliteter, der ligger ud til kysten – typisk steder med strand overdrev, kratbevoksning og moseområder, men også gerne i sommerhusområder tæt ved mennesker.

I ”Fuglenes Danmark” fra 1988 fremgår, at ”Der er særligt mange ynglefund af arten på Bornholm, Lolland-Falster, Møn, Langeland, Nord- og Østsjælland, omkring Skagen halvøen samt på Djursland. Desuden yngler arten nu på flere lokaliteter langs den jyske vestkyst bl.a. med en lille bestand nord for Fjerritslev”. Det angives også videre i bogen, at arten yngler på blandt andet Læsø. (Grell 1998).

Landsbestanden blev ved Atlas II vurderet til at være i størrelsesordenen 200-250 ynglepar, mens bestanden i 1990 blev vurderet til minimum 75 ynglepar og i slutningen af 1980’erne til 100-150 ynglepar (Grell 1998).

Fra det første atlasprojekt i 1971-74 til det andet projekt i 1993-96 var der mere end en tidobling af antal ynglepar, men af uforklarlige grunde er der sket et markant fald siden midten af 1990’erne. Et mønster der også er registreret i Sverige, hvor det er vurderet at der skete en mindskning med cirka 60 % mellem 1993 og 2004, og hvor bestanden i 2007 blev opgjort til cirka 9000 par (DOFbasen og Sveriges Lantbruksuniversitet, Artdatabanken).
Forekomst i Nordjylland
Den første observation i Nordjylland af Karmindompap foretages reelt ikke inden for landsdelen, da observationen er 28/5 1964 1 ad. 60 km NV for Hirtshals. De næste observationer er 4/6 1972 1 han Nordre Rønner og 6-8/6 1972 1 han Skagen (Møller m.fl. 1978).

Op gennem 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne kommer der flere og flere observationer af Karmindompap, og der kommer især fra Skagen området også indrapporteringer af ynglefugle.

I en årrække fra slutningen af 1980’erne til midten af 1990’erne stabiliseres antallet af observerede fugle til i flere år at være 200-250 ex. I tre år observeres der markant flere fugle, nemlig i 1987 (374), 1992 (467) og 1995 (397). I midten af 1990’erne vurderes ynglebestanden i Nordjylland til omkring 50 par (Christophersen 2003), mens den danske bestand vurderes til 200-250 par (Grell 1998).

I slutningen af 1990’erne faldt antallet markant og i den fire-årige periode fra 1999 til 2002, blev der i gennemsnit kun observeret 68 fugle. I perioden optræder arten også på et vigende antal lokaliteter (Christophersen 2003). I den efterfølgende periode fra 2003 til 2015 har antallet varieret mellem 94 og 243 fugle med et gennemsnit på 171 fugle. Der skal i talmaterialet naturligt tages højde for DOFbasens lettelse i indrapporteringen af observationer, men udviklingen i de seneste 5-7 år indikerer, at der er en fortsat nedadgående tendens i antallet af observerede fugle.Forårstræk
Karmindompappen overvintrer i Indien og i det sydøstlige Asien. Ankomsten til Nordjylland sker typisk medio maj. Der er dog enkelte observationer med tidligere ankomsttidspunkt. Det drejer sig om 21/4 2014 1 syngende Skagen. Hertil kommer to observationer fra april 1986, som det dog er valgt at se bort fra på grund af, at de nærmere omstændigheder ikke er beskrevet.De tre observationer fra april er meget tidlige i forhold til de andre observationer af den første Karmindompap. Fratages disse tre observationer af materialet, og tages der udgangspunkt i de første observationer i maj, så ligger disse i den 30-årige periode 1986 til 2015 indenfor tidspunktet 10/5 til 26/5 med et gennemsnit den 17/5.

Der er ikke over tid sket en markant ændring i tidspunktet for den første observerede Karmindompap. Det sene ankomst tidspunkt i perioden før 1975 har sandsynligvis en sammenhæng med det begrænsende antal fugle, der blev observeret her, og datoen for første observation var således mere usikker.

Den gennemsnitlige ankomstdato har kun varieret lidt de seneste mange år – jf. tabel1.

Der observeres årligt et mindre forårstræk ved Skagen. Der har i enkelte år været tale om markante trækforekomster. I 1987 blev således i Skagen 24/5 observeret 122 trækkende på én time, hvilket følges op med 25/5 76 trækkende og 26/5 18 trækkende. Året efter i 1988 bliver der i Skagen i perioden fra 15/5 til 1/6 samlet registreret 127 trækkende/trækforsøgende.

Der er senere registreret større trækforekomster på enkelte dage, men ikke så markante som i 1987 og 1988. Det drejer sig om 1994 med 28/5 18 trækforsøgende i Skagen og 2003 ned 29/5 18 trækkende i Skagen.

Sommer og efterårstræk
I sommermånederne observeres typisk kun syngende hanner. I de seneste år er der observeret syngende hanner i Skagen-området, Tversted-Hirtshals-Lønstrup (inkl. Tornby Klitplantage) og Hanstholm. De største observationer inden for de seneste år fra disse områder er 10/6 2012 7 syngende Hanstholm, 5/6 2011 5 syngende Tversted og 1/5 2007 9 Skagen.

Det er på baggrund af materialet vanskeligt at give et estimat på antallet af aktuelle ynglepar i Nordjylland. Det kan dog bemærkes, at der i 2015 kun var rapportering om 4 sandsynlige ynglepar (Skagen, Tversted Søerne, Tornby og Hirtshals), som sammenligning til en vurderet ynglebestand i midten af 1990’erne på omkring 50 par.

I Atlas-projektet viser det foreløbige resultat, at karmindompap i perioden fra 2014-2017 på landsplan er registreret i 27 kvadrater som sikker/sandsynlig ynglende, mens den i Atlas II (1993-1996) blev registreret i 122 kvadrater som sikker /sandsynlig ynglende og i Atlas I (1971-1974) blev registreret i 6 kvadrater som sikker/sandsynlig ynglende.

Observationen for den sidste sete fugl er væsentlig mere varierende. I perioden fra 2001 til 2015 varierer datoerne fra 16/6 (2002) til den 13/12 (2009). Det er dog typisk i perioden fra medio august til primo september, at sidste Karmindompap observeres.


Kildemateriale
• Møller, A.P. m.fl. 1978: Nordjyllands Fuge – deres yngleudbredelse og trækforhold. Scandinavian Science Press Ltd, Klampenborg 1978.
• Grell, M (red): Fuglenes Danmark, Gads Forslag 1998.
• Christophersen, H: Karmindompap – en art på vej ud?, Riden 3-2003.
• Foruden materiale fra:
• Dansk Ornitologisk Forening, DOFbasen
• Sveriges Lantbruksuniversitet, Artdatabanken
• Rapporter fra Nordjyllands Fugle