Header


Mårhund - foto: Line Holst Pagh

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond
Vi har i den forgangne sæson fanget/nedlagt 13 ræve, 1 mårhund og 3 mink i Mellemområdet. Det er resultatet af et målrettet arbejde med drift af fælder, kunstgrave og brug af GPS-halsbånd på mårhunde. Projektet har kørt siden efteråret 2011 og fortsætter til og med 2018. Det er et stort arbejde, som finder sted grundet medfinansiering fra EU. Parterne bag er Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond.

Mårhund – status og nærmere undersøgelser
Naturstyrelsens landsdækkende projekt med at holde antallet af mårhunde i ave sluttede med udgangen af 2015, men er nu blevet forlænget til og med 2016 indtil videre. Det er vi meget tilfredse med, da det viser sig, at de GPS-mærkede mårhunde (Judasdyr) viser vej til andre mårhunde. Sæsonens ene fangst af mårhund i Lille Vildmose er ligeledes sket via et Judasdyr.
Intet tyder på, at vi på landsplan er ved at få bugt med mårhundene, da der til stadighed fanges/nedlægges mårhunde. Der er under Naturstyrelsens indsatsprogram indrapporteret 564 døde mårhunde til Rovbasen, men der mangler en bestandsopgørelse for at kunne sige, om bestanden er stigende eller faldende. Vi kan måske få en indikation ved at kigge syd for den dansk/tyske grænse, da mårhundene indvandrer fra Tyskland. De seneste vildtudbyttetal for delstaten Slesvig-Holsten, der netop har offentliggjort tallene for sæson 2014/15, viser, at der blev nedlagt 3350 mårhunde. Dette tal skal holdes op mod, at det årlige udbytte for 10 år siden blot var nogle få hundrede.
Vi har fået koblet en specialestuderende fra Københavns Universitet på for at se nærmere på mårhundens ”home range”, som der pt. ikke foreligger megen viden om. Problemstillingen for specialet går på, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen konkret data om, hvor mårhunde udsættes for de samme faktorer, så der kan analyseres bevægelses-/spredningsmønstre og adfærd, som kan sige noget om mårhunde generelt i stedet for adfærd på et bestemt sted for en enkelt mårhund. Med et par ekstra GPS-halsbånd sponseret af Aage V. Jensen Naturfond vil det være muligt at udsætte mårhunde for de samme faktorer i det samme område. Data vil kunne bruges til at bestemme ”home range” for mårhunde. Planen er, at vi via projektet får viden om, hvor mårhundene vil søge hen og forbinde dette med fourageringsmuligheder og opholdssteder. Forsøgsområdet er Mellemområdet i Lille Vildmose, så vi kan være sikre på, at der vil være mindst et Judas-dyr i området i den kommende sæson.

Ræv – bestand stigende
Vores mål er fortsat at holde bestanden af ræve på et niveau, så de ikke negativt påvirker de jordrugende ynglefugle. Vi accepterer ræve i området, men i en mindre bestand. Mink og mårhund tolererer vi ikke i området, ej heller i mindre bestande, da begge arter er invasive. Hvalpesygen, som hærgede blandt rævene i 2014, ser nu så småt ud til at klinge af. Vi har haft ynglende ræve hen over sommeren 2015 – og vi er kommet ud af sæsonen med 13 nedlagte ræve – alle sunde og i god kondition.

Mink – ikke det store problem
Trods Mellemområdets størrelse på 2100 ha og masser af våd natur, fanges der ikke mange mink. I den forgangne sæson er det kun blevet til tre nedlagte dyr trods en ihærdig indsats med fælder hen over sæsonen. Jeg har tidligere gisnet om odderens tilstedeværelse kan være en medvirkende faktor til, at der ikke er mange mink i området. Det har vi endnu til gode at få undersøgt.

Baggrund for indsatsen
For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 12 mink og 43 ræve. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose! LIFE-projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond. Projektet løber fra sept. 2011 til udgangen af 2018. Projektet er finansieret med støtte fra EU’s LIFE+ pulje. Projektet består af flere delprojekter, bl.a. regulering af carnivorer for at sikre en række fugle, herunder udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Læs mere om projektet på www.lifelillevildmose.dk