Header

Spor af Mårhund
Foto: Brian Kjølhede Jensen

af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 9 mink og 30 ræve. I 2014 blev det til 6 ræve, 5 mink og 3 mårhunde, hvilket kan hænge sammen med, at der har været et udbrud af hvalpesyge, som ramte både ræv og mårhund. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år (2014) ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose!

LIFE-projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond. Projektet løber fra sept. 2011 til udgangen af 2016. Projektet er finansieret med støtte fra EU’s LIFE+ pulje. Projektet består af flere delprojekter, bl.a. regulering af carnivores for at sikre en række fugle, herunder udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Læs mere om projektet på www.lifelillevildmose.dk

Fælder og GPS

Vi har benyttet 20 fælder til ræv/mårhund med sms-alarmer, 5 kunstgrave og en række smækfælder til mink, som vi har placeret på flydeplatforme for at undgå bifangst. Dertil kommer Naturstyrelsens arbejde med GPS-mærkede steriliserede mårhunde (Judas-mårhunde), hvis færden de overvåger meget intenst.

Vores mål har været at holde bestanden af ræve på et niveau, så de ikke negativt påvirker de jordrugende ynglefugle. Vi accepterer ræve i området, men i en mindre bestand. Mink og mårhund tolererer vi ikke i området, ej heller i mindre bestande, da begge arter er invasive. 

Færre ræve

Har det virket? Vi har i forbindelse med LIFE-projektet, som løber til og med 2016, spurgt nogle af caretakerne i Lille Vildmose, om de vil registrere observerede ræve i DOFbasen, når de alligevel er i mosen. Et udtræk af DOFbasen viser, at der for de 10 lokaliteter, som dækker Lille Vildmose, er observeret ræv 144 gange i perioden september 2011 til udgangen af 2014. Til sammenligning har der været i alt 2.717 registreringer i DOFbasen. Observationerne kan ses på nedenstående diagram.

Der ses et tydeligt fald i antal ræve i mosen, hvilket forhåbentligt hænger sammen med antallet af regulerede ræve. Om det skyldes reguleringen eller hvalpesygen, er ikke til at sige med sikkerhed. Det bliver derfor interessant over de kommende år at følge udviklingen. Det kunne være interessant at koble resultatet af reguleringen sammen med de registrerede ynglefugle og deres succes. Det kunne være et godt emne for en biologistuderende, som vil kunne undersøge effekten af prædation fra såvel mink, ræv og mårhund. Et sådan studie kunne samtidig kaste lys på odderens prædation og tilstedeværelse i området.

De frivillige

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle caretakerne, som har haft en afgørende rolle i vores monitorering. En særlig stor tak til Dorte og Flemming Sørensen fra Mou, som har stået for langt hovedparten af observationerne. Bliv endelig ved med det! Også en tak til DOF Nordjylland formand Thorkild Lund, som har været med til at holde kontakten til caretakerne og ikke mindst stå for koordineringen. Sidst men ikke mindst vil vi gerne takke Erik Nielsen og Knud Havemand for tilsyn med minkfælder og kunstgrave i området.