Header

Natlyt under atlaslejren
Foto: Svend Erik Mikkelsen

Af Henrik Møller Thomsen


1. marts 2014 startede den tredje danske atlaskortlægning af de danske ynglefugle. Projektet var ikke langt henne, før det stod klart for os nordjyske lokalkoordinatorer, at der var meget store huller i dækningen af atlaskvadraterne i den vestlige del af Himmerland. Da projektledelsen efterspurgte emner til atlaslejre, var vi derfor hurtigt ude og gøre opmærksom på, at vi godt kunne bruge hjælp i det nordjyske.

Hen over foråret var der fuldt gang i annoncering og praktisk planlægning af lejren, og i dagene fra den 11. til 17. juni løb den af stablen. Lejren havde base i en tidligere skole, hvor der var plads til at alle kunne overnatte og spise. Atlasprojektet dækkede udgifter til overnatning og bespisning, og fælles opgaver i forbindelse med madlavning blev delt imellem deltagerne.

Der deltog 12 mænd og én kvinde i arbejdet med at få kortlagt ynglefuglebestanden i 34 kvadrater. Der kan ikke opnås en fuldstændig kortlægning på en uge, da sang- og rugetid er forskellig fra art til art. , Det valgte tidspunkt for lejren viste sig dog at være så tæt som muligt på det optimale, da vejret var meget gunstigt for optællinger, og rigtigt mange arter havde nyudfløjne unger i perioden.

Hvert kvadrat blev typisk besøgt i to dage, og i enkelte kvadrater blev der også gennemført natlyt. Optællingerne foregik til fods, på cykel og fra bil og fra offentlig tilgængelige arealer. Der blev i gennemsnit fundet 40 arter pr. kvadrat. Det laveste antal var 24 arter og det højeste 68. I nogle af kvadraterne var der observationer fra tidligere på foråret, men for de flestes vedkommende var der ingen observationer før atlaslejren.

Der blev i alt fundet 107 arter ynglende. Disse fordelte sig på 73 sikkert ynglende arter, 73 sandsynligt ynglende og 94 muligt ynglende. Følgende arter var de 10 almindeligste under lejren fordelt på antal kvadrater. Arterne er placeret efter antal sikre ynglefund.

1

Solsort

30

2

Landsvale

30

3.

Ringdue

30

4

Munk

30

5

Tornsanger

29

6

Hvid vipstjert

28

7

Musvit

28

8

Gulspurv

28

9

Grønirisk

28

10

Gråkrage

27

Musvit og Hvid Vipstjert blev fundet sikkert ynglende i flest kvadrater.
Ugen bød også på en del spændende og lidt mere usædvanlige fund: Sangsvane blev fundet på en ny ynglelokalitet med 6 dununger samt Sortstrubet Bynkefugl og Natravn i hver ét kvadrat.
Ravn blev fundet i 11 kvadrater og er således også i Vesthimmerland i kraftig spredning. Rød Glente blev fundet i 4 kvadrater, og er altså en anden art under indvandring i det nordjyske, og så blev det til hele 10 syngende Vagtler. Af mere kuriøse observationer var fund af ynglende Viber i majsmarker. Det fugtige forår havde efterladt våde pletter og forsinket majsens vækst, så de havde held med at få yngel på vingerne i det, der ellers ofte er en fuglemæssig ørken.
Der blev fundet 6 af de 18 fokusarter, heraf Krikand, Isfugl og Bjergvipstjert sikkert ynglende. I alt blev der fundet 108 arter, samt nogle ikkeynglende arter.
Hvis en Atlaslejr skal lykkes, er det vigtigt, at deltagerne kan fungere sammen. Det var en af de helt gode oplevelser på denne lejr. Deltagerne var engagerede til langt over normal arbejdstid. Vi var interesserede i at hjælpe og lære af hinanden. Vi var gode til at samarbejde på kryds og tværs, så der ikke opstod fraktioner, og hele grundstemningen var enormt positiv. Det var kort sagt et godt arrangement, og det kan varmt anbefales at deltage i de lejre, der kommer i de følgende år rundt om i landet.
Kvadraterne har nu fået, hvad projektledelsen karakteriserer som en nogenlunde dækning, men vi vil samtidig fra de nordjyske lokalkoordinatorers side gerne benytte lejligheden til at opfordre til at deltage i projektet, da vi stadig har mange dårligt dækkede kvadrater i landsdelen.
Bjarne Nielsen fra DOF Sønderjylland takkes varmt for bearbejdning af data fra lejren, der har lagt til grund for ovenstående.