Header

Af Henrik Nyrup

Blandt de større pattedyr i den danske natur er skovmåren nok en af de arter, som de færreste har kendskab til. Forhold som, at den har en tilbagetrukket levevis, samt at den hovedsagelig er nataktiv, er medvirkende til at skovmåren kun er set af få.


Forekomst i Nordjylland før 2005
Allerede ved en undersøgelse foretaget i 1945, ansås skovmåren kun at forekomme i Nordjylland syd for fjorden, og specielt omkring Rold Skov. (Prentow, K. 1992)

Ved senere undersøgelse i 1976-77 blev kun referet til et fund nord for Limfjorden efter 1950, nemlig ved Hals Nørreskov i 1958, hvor et fund er dokumenteret ved kranieundersøgelse. Et fund fra 1976 sydvest for Hjørring anses i undersøgelsen som tvivlsom (Prentow, K. 1992).

Den seneste samlede undersøgelse af skovmårens forekomst i Danmark er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Dansk Pattedyratlas (Baagøe og Jensen, red. 2007). Undersøgelsen bygger hovedsageligt på observationer af skovmår samt indsamling af dødfundne dyr i perioden 1985 til 2005.

Registreringen fra 1985 til 2005 peger på, at der er en bestand i Himmerland i områderne omkring Tofte Skov, Rold Skov og De vesthimmerlandske skove, mens der mere sydligt også er en bestand, der er sammenhængende med artens kerneområde på Djursland og Midtjylland.

I undersøgelsen fra 1985 til 2005 er der flere registreringer nord for Limfjorden ved Slettestrand og området mellem Sæby og Frederikshavn. Observationerne er alle i kategorien ”uden dokumentation”.

Forekomsten i Nordjylland efter 2005
I perioden fra 2005 til 2013 er i DOFBasen registreret 42 skovmår.  Antallet varierer mellem 1 mår i 2007 og op til 11 mår i 2013. Af de 11 dyr fra 2013 er de 6 set som levende og de 5 er fundet døde.

Der er en koncentration af observationerne i Himmerland omkring Rold Skov og Tofte Skov, hvilket er i god overensstemmelse med registreringen til Dansk Pattedyraltas (Baagøe og Jensen, red. 2007)

Der er hele 6 observationer af skovmår nord for Limfjorden hvilket er mange – Bangsbo (2008), Blokhus (2008), Fjerritslev (2006 Død), Kollerup (2006 – heraf 1 død) samt Nystrup Plantage ved Vandet Sø (2011). De fleste af observationerne er udokumenterede uden nærmere beskrivelse. Det er bemærkelsesværdigt, at der er et sammenfald af geografiske områder med de observationer (også uden dokumentation), der refereres til i Dansk Pattedyratlas.

Observation af Skovmår fra 2005 til 2013
Fundet ved Nystrup Plantage er sammen med fundet ved Løgstør (2009 – død) meget bemærkelsesværdige, da der ikke tidligere har været observationer af skovmår i disse områder.

Skovmår i Nordjylland – Hvad vil fremtiden bringe?
Fremtiden for skovmår i Nordjylland er spændende – Vil der komme en fast bestand nord for Limfjorden? Vil bestanden i Rold Skov og Tofte Skov fortsat være kerneområdet? Hvordan bliver udviklingen i skovene omkring Viborg og spørgsmålet som mange skov-ornitologer er meget optaget af – Hvordan vil en eventuel fremgang i antallet af Skovmår påvirke yngleforekomsten af Sortspætte og andre hulrugende fugle?

I næste års rapport af ”Nordjyllands Fugle” vil der blive sat yderligere fokus på udbredelsen af Skovmår i det nordjyske.  Der skal derfor bringes en opfordring til at indrapportere observationer af Skovmår i DOF-basen, ligesom information om skovmårens udbredelse i Nordjylland også meget gerne må sendes til artiklens forfatter (kontaktoplysninger findes under Redaktion 2013).  Information om dødfundne skovmår modtages også gerne.

Kilder:
Dansk Pattedyratlas, Baagøe og Jensen, red. Gyldeldal 2007
Nordjyllands Pattedyr – en oversigt, Kurt Prentow 1992 (trykt rapport)
www.DOFbasen.dk