Header


Kongeørnunge, Tofte Skov
foto: Anton Thøger Larsen

Af Tscherning Clausen

I ynglesæsonen 2013 ynglede der både et havørnepar og et kongeørnepar i Tofte Skov i Østhimmerland. Begge par havde ynglesucces, idet Havørnene fik tre unger og Kongeørnene fik en unge på vingerne til trods for, at afstanden mellem de to ørnereder blot er ca. 2½ km.


Forud for denne hændelse havde der været et kongeørnepar i Tofte Skov fra efteråret 1996 og indtil foråret 2003, hvor hunnen forsvandt. Dette par ynglede i perioden 1999-2002, hvor de fik fem unger på vingerne. Herefter var der indtil foråret 2007 kun den stationære han fra yngleparret samt i perioder forskellige yngre Kongeørne. Fra efteråret 2010 er der tydeligvis atter et etableret kongeørnepar i Tofte Skov.

Der havde årligt været Havørne i Lille Vildmose området siden 1991, som oftest om foråret og efterår/vinter. Men først fra efteråret 2006 ses det, at to ældre Havørne havde dannet par. I de følgende år ses ørnene af og til med redemateriale, og der blev fundet flere mere eller mindre færdigbyggede reder forskellige steder i Tofte Skov. Men først i 2010 ynglede parret for første gang. Da havde der ikke ynglet Havørne i Nordjylland i næsten et hundrede år. Parret lykkedes med at få en unge på vingerne. Året efter – i 2011 – byggede ørneparret en ny rede ca. 600 m fra deres første rede, og derfra fik de igen en unge på vingerne.

I Havørnenes ynglesæson 2011 blev der flere gange set, at det nyetablerede kongeørnepar ikke var tilfredse med at have et havørnepar så tæt på deres territorium. Ørnene blev ved flere lejligheder set i luftkamp med hinanden, dog uden at disse kampe udviklede sig alvorligt, eller at der kunne kåres en vinder.

I foråret 2012 blev der fundet en nybygget rede i et område af skoven, hvor vi havde en formening om, at Kongeørnene havde territorium. Det skulle senere vise sig at være rigtigt, idet der i slutningen af maj måned blev fundet æggeskaller fra kongeørneæg under reden. Det blev således blot til et yngleforsøg.

I samme forår blev der aflagt flere besøg ved de to kendte havørnereder, uden at der blev set Havørne hverken der eller andre steder i skoven. Sidst på sommeren blev der imidlertid fundet en nybygget Havørnerede i en mindre bevoksning udenfor den centrale del af skoven, men uden tegn på, at den var blevet benyttet i det indeværende år.

Afstanden mellem den rede, Havørnene benyttede i 2011 og den rede Kongeørnene benyttede i 2012, anslås til at være ca. 1 km, og afstanden mellem Havørnenes nybyggede rede, som de benyttede i 2013, og Kongeørnenes rede anslås til at være ca. 2½ km. Var årsagen til at begge ørnepar havde succes med at yngle i 2013 mon, at der nu var længere afstand mellem rederne, og at Havørnene var flyttet ud af den egentlige skov?

Jeg har kontaktet nogle svenske ornitologer, der beskæftiger sig meget med ørnene i Sverige og spurgt, om de kender til tilfælde, hvor Hav- og Kongeørne yngler nær hinanden, og har fået følgende svar (oversat til dansk):

Ambjörn Carlsson, Skåne: Den nærmeste afstand mellem Konge- og Havørn, jeg kender til, er 4 km.

Stellan Hedgren, Visby: Her på Gotland yngler ca. 35 par Havørne og ca. 50 par Kongeørne. Trods det er det usædvanligt, at de yngler i nærheden af hinanden. I det sydlige Gotland yngler der dog et havørnepar blot 560 m fra et kongeørnepar. Det ser dog ud til, at Kongeørnene bygger en ny rede lidt længere væk, hvis et havørnepar etablerer sig i nærheden af en kongeørnerede. Havørnene begynder jo at yngle 2-3 uger tidligere om foråret end Kongeørnene og ser ud til at kunne presse Kongeørne væk.

Claes-Göran Ahlgren, Hökerum (ca. 100 km øst for Göteborg): Jeg kender ikke til nogen tilfælde, hvor Kongeørn og Havørn har ynglet nær hinanden.

Berth-Ove Lindström, Boden, Norrbotten: Vi havde for 5 år siden en afstand på ca. 500 m mellem ynglende Kongeørn og Havørn, som hver havde en unge. Stedet var specielt ved det, at rederne var på hver sin side af en større ås/bjergryg med kongeørnereden på sydsiden og havørnereden på nordsiden således, at der ikke var frit udsyn mellem ørnene. Vi har 4 kendte lokaliteter, hvor der nogle gange yngler Kongeørn og andre gange Havørn. Hvad der afgør, hvilken art der yngler det pågældende år, ved jeg ikke. Der findes egnede redetræer i stort omfang i fjeldskovene, hvor det foregår.

I Tofte Skov har vi i januar 2014 konstateret, at Havørnenes redetræ desværre er knækket i omkring 5-6 meters højde under stormene i december 2013. Så ørnene skal i gang med at finde et nyt redetræ og få bygget rede, og vi skal i gang med at finde stedet, både for at kunne foretage observationer og for ikke utilsigtet at komme til at forstyrre ørne i yngletiden. Det skal blive spændende, hvor tæt ørnene etablerer sig på hinanden.


Havørneunger, Tofte Skov
foto: Flemming Ahlmann