Header

Af Palle A.F. Rasmussen

Denne rapport omhandler overvejende optælling af ynglefugle i naturgenopretningsområdet mellem Høstemark Skov i nord og Lillesø i syd. Optællingsområdet var mod øst afgrænset af Møllesøvej og mod vest af Ny Høstemarksvej. Optællingerne er primært gennemført af undertegnede i perioden marts til juli. I alt blev området besøgt 36 gange i ovennævnte periode med det primære formål at optælle ynglefugle, herunder registrering af de nataktive arter. På 28 af besøgene er der således gennemført natlytning. Fordelingen af besøgene var følgende, med tidsforbrug i timer nævnt i parentes: marts 5 (31), april 7 (63), maj 11 (118), juni 8 (54) og juli 5 (37).


Nærværende rapport er overvejende udarbejdet på grundlag af disse optællinger, men er desuden suppleret med data fra Lille Vildmose-gruppen og enkelte andre observatører. I rapporten er følgende delområder omtalt: Nord for Hegnsvej, nordlige del (det nordlige vandområde), nord for Hegnsvej, vestlige del (området vest for Grønvej), nord for Hegnsvej, østlige del (området øst for Grønvej), syd for Hegnsvej (området mellem Grønvej og Ny Høstemarksvej) og øst for Grønvej (området mellem Grønvej og Møllesøvej).

I forbindelse med optællingerne er lokaliteterne Lillesø, Birkesø,Toftesø og Portlandmosen desuden regelmæssigt besøgt, og de væsentligste registreringer af ynglefugle herfra er desuden omtalt i rapporten. Det skal dog bemærkes, at registreringerne fra Toftesø udelukkende er fra Toftetårnet, samt at Portlandmosen ikke er overvåget optimalt.

Gråstrubet Lappedykker

Bestanden optalt til min. 66 par: 61 par nord for Hegnsvej og 5 par syd for Hegnsvej. Fordeling nord for Hegnsvej var 30 par i det nordlige vandområde, 18 par i den vestlige del og 13 par i den østlige del. Bestanden er optalt på delområder, hvor de enkelte territorier dog ikke er kortlagt. De i alt 66 par er primært fra en tælling 7/5, hvor arten systematisk blev eftersøgt i hele området. På denne tælling kunne der blandt andet tælles 14 rugende fugle og et redebyggende par i det nordligste vandområde ved stien ud til Rovfugletårnet. På grund af artens ret skjulte levevis er flere territorier udelukkende fastslået på grundlag af hørte par eller enlige territoriehævdende fugle; det gælder f.eks. for alle fem par syd for Hegnsvej.

Første ungekuld registreret 13/5. Min. 21 kuld er talt 12/6 udelukkende fra Hegnsvej og Ny Høstemarksvej. Adskillige kuld sås desuden i det nordlige vandområde, uden at de blev noteret.

Desuden 3 par i Lillesø og min. 3 par i Portlandmosen. Derimod ingen sikre par i Toftesø.

Toppet Lappedykker

1 par i yngleforsøg. Parret blev set i parringsspil og redebyggende nord for Hegnsvej henholdsvis 2/5 og 20/5. Herefter blev kun et enkelt individ iagttaget nord for Hegnsvej 6/6. Dermed må yngleforsøget nok betragtes som mislykket.

I Toftesø sås arten flere gange i løbet af foråret og sommeren, men uden indikation på yngleforekomst. Blandt andet sås 29/5 4 ex. i sommerdragt og 30/5 8 ex. i sommerdragt, hvor fuglene i begge tilfælde lå samlet ude på den åbne vandflade. I Lillesø sås 25/5 et par i parringsspil, men efterfølgende var der ingen observationer herfra.

Lille Lappedykker

Min. 17 par registreret: 14 par nord for Hegnsvej og 3 par syd for Hegnsvej. Territorierne nord for Hegnsvej var fordelt med 1 i det nordlige vandområde, 5 i den vestlige del og 8 i den østlige del. De 17 territorier er primært registreret på grundlag af hørte territoriehævdende fugle (par og enlige), heraf flere i forbindelse med natlytning.

Desuden 1 par i Lillesø. I Toftesø og i Portlandmosen blev der ikke registreret tegn på yngleforekomst.

Sorthalset Lappedykker

5 par registreret, alle fandtes i hættemågekolonierne nord for Hegnsvej. I den vestlige del af området nord for Hegnsvej sås op til 4 redebyggende par sidst i maj. Senere sås dog kun med sikkerhed 3 rugende fugle, og der blev med sikkerhed kun registreret to forskellige ungekuld i dette område. I den østlige del af området nord for Hegnsvej sås i perioden 5-28/5 flere gange et par. Herefter var der ingen registreringer i dette område, før der noget overraskende 17/7 sås et par med forholdsvis nyklækkede unger.

Rørdrum

I alt 18-21 paukende hanner kortlagt i optællingsområdet. De paukende hanner er kortlagt på alle tællinger, fra den første blev hørt 22/3 og indtil den sidste blev hørt 23/6. Inden for denne periode er der foretaget i alt 19 lytninger omkring solopgang eller solnedgang med det primære formål at kortlægge de paukende hanner. Bestanden er efterfølgende opgjort ved bearbejdning af feltkortene. Her er kortlægning af en paukende han tre eller flere gange inden for samme begrænsede område regnet for et sikkert territorium, mens kortlægning mindre end tre gange tilsvarende er regnet for et usikkert territorium. Det skal bemærkes, at de 18 sikre territorier alle er kortlagt mere end 5 gange, og størstedelen desuden mere end 8 gange. Det skal desuden bemærkes, at der to gange er registreret op til 15 paukende på en enkelt lytning, samt yderligere mellem 11-14 paukende på en enkelt lytning i alt 7 gange. De i alt 9 registreringer af mere end 10 paukende på en enkelt lytning faldt alle i perioden 20/4-30/5, hvorfor materialet ikke fremviser en tydelig kulmination i paukeintensiteten i løbet af sæsonen. Fordelingen af de paukende hanner var følgende: 3 ved det nordlige vandområde nord for Hegnsvej, 8-10 i den vestlige del nord for Hegnsvej (vest for Grønvej), 3 i den østlige del nord for Hegnsvej (øst for Grønvej) og 4-5 syd for Hegnsvej.

Derudover er der registreret en paukende han ved Lillesø 16/4, 20/4 og 24/4 samt i Portlandmosen i den sydlige del 3 gange i perioden 6/4-21/5 og i den nordlige del 4 gange i perioden 21-30/5.

Sangsvane

Enkelte yngre ikke-ynglende individer sås regelmæssigt i området i perioden maj-august. I forbindelse med ynglefugleoptællingerne i området blev der derimod ikke registreret indikation på yngleforekomst. To familieflokke, som blev registreret i området allerede i september, har derfor med rimelig sikkerhed ikke haft deres oprindelse i Lille Vildmose-området.

Knopsvane

5 par kortlagt: 4 par nord for Hegnsvej og 1 par syd for Hegnsvej. Desuden forsøgte et par uden held at etablere sig i det nordlige vandområde nord for Hegnsvej. Der blev kun med sikkerhed registreret 3 forskellige kuld. Heraf et kuld på 7 unger ved Hegnsvej, hvoraf de to var ”polske”.

Desuden 1 par i Lillesø (kuld på 7 unger set, heraf én ”polsk”), 1 par i Toftesø (kuld set) samt 2 par i Portlandmosen. I Toftesø sås desuden i april-maj yderligere to ikke-etablerede par.

Grågås

Ynglebestanden på min. 40 par. Under en optælling 10/4 blev alle yngleurolige enlige fugle og yngleurolige par noteret. Under denne registrering fandtes min. 22 par nord for Hegnsvej og min. 14 par syd for Hegnsvej. I forbindelse med kuldregistreringer i perioden 24/4-7/5 blev der på en enkelt tælling registreret 17 kuld nord for Hegnsvej og 14 kuld syd for Hegnsvej. Første kuld blev set 11/4. Enkelte nyklækkede kuld er desuden registreret efter 7/5. Ud fra disse registreringer vurderes bestanden med forbehold til min. 40 par. Antallet af par kan dog sagtens have været større, idet de anvendte optællingsmetoder formentlig ikke giver det reelle billede af bestandsstørrelsen. 

Desuden er der registreret 3 yngleurolige par i Lillesø (et kuld set), 3 yngleurolige par i Toftesø (et kuld set) og ca. 20 yngleurolige par i Portlandmosen.

Gravand

Arten har optrådt regelmæssigt i området gennem hele ynglesæsonen, uden der reelt har været indikation på yngleforekomst. Et par kan dog have ynglet inden for området, idet et ungekuld sås 23/5 syd for Hegnsvej. Men da ungeførende gravandepar kan være meget mobile, kan det ikke helt udelukkes, at parret har ynglet uden for området og efterfølgende ført ungerne ind i optællingsområdet.

Gråand

I et forsøg på at få et indtryk af ynglebestanden i området blev par, enlige hanner, hanflokke og pardannelsesflokke kortlagt på en tælling af hele området i april (20/4) og en tilsvarende i maj (7/5). På begge tællinger sås ingen hanflokke på over 3 ex. På tællingen i april blev der kortlagt 23 par samt 60 hanner og 7 hunner. På den efterfølgende tælling i maj blev der kortlagt 7 par samt 46 hanner og 7 hunner. De to tællinger er desuden suppleret med enkelte andre registreringer fra de mest uoverskuelige områder. Anvendes det maksimale antal af par samt enlige hanner og hanflokke på op til 5 ex. fra de enkelte delområder som et indeks for bestanden kan den opgøres til minimum 87 par/hanner. Fordelingen var 39 par/hanner nord for Hegnsvej, 43 par/hanner syd for Hegnsvej og 5 par/hanner øst for Grønvej.

Nyklækkede kuld er iagttaget mellem 5/5 og 12/6, og i alt blev der med sikkerhed registreret 11 forskellige kuld i området.  

Desuden er der registreret mindst 8 par i Toftesø (8 kuld set, heraf et nyklækket kuld 9.7), 6 par/hanner i Lillesø og mindst 10 par/hanner i Portlandmosen.

Knarand

Bestanden kan ud fra kortlægning af par og hanner i perioden 7-30/5 opgøres til 7-13 par, hvor kortlægning af par eller hanner to eller flere gange i samme område regnes som sandsynlige par, mens enkeltregistreringer regnes som mulige par. Fordelingen var 5-9 par nord for Hegnsvej og 2-4 par syd for Hegnsvej. Alle parrene nord for Hegnsvej blev registreret i den vestlige og nordlige del af området. Ingen ungekuld blev registreret.

Desuden 2 sandsynlige par i Toftesø, hvor par og enlige hanner er registreret 19/5 (1+1 han), 22/5 (1 han), 30/5 (2 par) og 12/6 (1 han) samt yderligere et sandsynligt par i Birkesø-området, hvor en enlig han er registeret i samme område fire gange i perioden 19-31/5. På sidstnævnte dato blev den hørt om natten.

Atlingand

På baggrund af kortlægning af par og hanner i perioden 7/5-12/6 kan bestanden opgøres til 14-19 par, hvor kortlægning af par eller hanner to eller flere gange i samme område regnes som sandsynlige par, mens enkeltregistreringer regnes som mulige par. Fordelingen var 9-12 par nord for Hegnsvej, 4-6 par syd for Hegnsvej og 1 par øst for Grønvej i den nordlige del af området. Det kan bemærkes, at flere hanner er registreret som hørte i forbindelse med natlytning i området; f.eks. 22/5 og 12/6, hvor hhv. 5 ex. og 3 ex. blev hørt fra Ny Høstemarksvej i området syd for Hegnsvej. Ingen ungekuld blev registreret. En vedvarende varslende hun 30/6 nord for Hegnsvej i den østlige del af området var eneste indikation på et ungekuld. Desuden et muligt par i Toftesø, hvor en enlig han blev set 3/6.

Krikand

Ynglede angiveligt ikke i området, idet der reelt ikke kunne kortlægges stationære ventehanner eller par med yngleadfærd. Desuden er der hverken registreret ungekuld eller varslende hunner.

Skeand

Ud fra kortlægning af par og hanner i perioden 7-30/5 kan bestanden opgøres til 19-23 par, hvor kortlægning af par eller hanner to eller flere gange i samme område regnes som sandsynlige par, mens enkeltregistreringer regnes som mulige par. Fordelingen var 9-12 par nord for Hegnsvej, 9-10 par syd for Hegnsvej og 1 par øst for Grønvej i den nordlige del. Ingen sikre ungekuld blev registreret. En observation af en flok på 4 flyvedygtige juvenile 27/7 i området syd for Hegnsvej har dog givetvis drejet sig om et lokalt kuld.

Desuden 2 sandsynlige par i Toftesø, hvor par og enlige hanner er registreret 14/5 (2 par, parring set), 19/5 (2 hanner + 1 hun), 21/5 (han), 30/5 (par + han) og 12.6 (2 hanner). Fra Birkesø-området yderligere et sandsynligt par. Her sås et par 14/5 samt en enlig han 19/5 og 12/6.

Taffeland

Bestanden er forsøgt optalt ved kortlægning i perioden 25/4-21/5, hvor kun tydelige par er registreret og talt med i bestanden som sandsynlige ynglepar såfremt de er kortlagt i samme område mindst to gange. Efter denne metode kan bestanden opgøres til 9 sandsynlige par, som alle er registreret i tilknytning til hættemågekolonierne. Fordelingen var 6 par nord for Hegnsvej og 3 par syd for Hegnsvej. Der blev med sikkerhed registreret tre forskellige ungekuld mellem 15/6 og 13/7.

Der blev ikke registreret ynglepar i Lillesø, Toftesø og Portlandmosen.

Troldand

Bestanden er forsøgt optalt efter samme metode, som er omtalt for Taffeland. For troldandens vedkommende har kortlægningsperioden af par dog været 7-30/5. Bestanden kan herefter opgøres til 14 sandsynlige par, hvoraf de fleste er fundet i tilknytning til hættemågekolonierne. Fordeling var 10 par nord for Hegnsvej og 4 par syd for Hegnsvej. Der blev med sikkerhed kun registreret to forskellige ungekuld mellem 28/6 og 17/7.

I Toftesø og i Lillesø har der gennem hele ynglesæsonen opholdt sig flere troldænder, men det har uden tvivl drejet sig om flokdannelse af ikke-ynglende fugle. I Portlandmosen sås et par 7/5, som kunne være et muligt ynglepar.  

Hvepsevåge

I forbindelse med ynglefugleoptællingerne i området blev der i perioden medio maj-medio august flere gange fra Hegnsvej og Ny Høstemarksvej registreret 1-2 hvepsevåger over Portlandmosen og Høstemark Skov, og formentlig har der ynglet et par begge steder. Indikation på yngleforekomst sås 9/7 over den sydlige del af Portlandmosen samt 3/8 over Høstemark Skov. I begge tilfælde sås således en territoriehævdende han, som blandt andet over længere tid udførte serier af vingeklapning over ryggen.

Rørhøg

6 sikre par kortlagt: 4 par nord for Hegnsvej og 2 par syd for Hegnsvej. Første flyvefærdige unge set 3/7. I alt 4 ungekuld (3+1+1+1) blev registreret 25/7. De 6 par er primært kortlagt på grundlag af registreret yngleadfærd gennem hele ynglesæsonen fra april til juli.

Desuden 1 par i Lillesø (opgav formentlig), 1 par i Toftesø og 1-2 par i Portlandmosen.

Lærkefalk

I forbindelse med ynglefugleoptællingerne blev der regelmæssigt iagttaget Lærkefalk i området fra maj til juli; oftest drejede det sig om jagende fugle over områderne nord og syd for Hegnsvej samt i Portlandmosen. Første iagttagelse er fra 1/5, mens alle øvrige iagttagelser er fra perioden 21/5-22/7. I denne periode sås flere gange 2-3 ex. og en enkelt gang 4 ex. jagende sammen. Bortset fra en adult 28/5 vedrører alle øvrige sikkert aldersbestemte individer 2K-fugle; blandt andet 3 ex. 19/6 og 3 ex. 17/7. De registrerede individer har derfor nok udelukkende drejet sig om oversomrende ikke-ynglende fugle.  

Agerhøne

I alt 2 par registreret. De to par blev flere gange i perioden 5/5-3/7 registreret i den sydlige del af området omkring Grønvej. I samme område sås desuden en familieflok 1/9. Derudover blev der uden for optællingsområdet registreret en territoriehævdende han 19/5 øst for Møllesøvej i den nordlige del.

Vagtel

I alt 5 territoriehævdende hanner blev registreret i perioden 12/6-9/7. Heraf blev op til 3 hørt i den sydlige del af området omkring Grønvej. Desuden en enkelt hørt fra Grønvej i den nordlige del af området samt en enkelt hørt uden for optællingsområdet øst for Møllesøvej i den nordlige del af området.

Trane

Ynglebestanden af Trane i området vurderes på baggrund af et ret omfattende observationsmateriale til 4 etablerede par (sandsynlige par) fordelt med 2 par nord for Hegnsvej og 2 par syd for Hegnsvej. Alle 4 par blev registreret territoriehævdende gennem hele ynglesæsonen fra sidst i marts til ind i juli. Desuden antyder materialet, at alle parrene fik påbegyndt rugning. Alle 4 par var dog uden ynglesucces, idet der til trods for stor opmærksomhed fra maj til august ikke blev registreret ungekuld i området.

Derudover er der registreret et etableret par (sandsynligt par) ved Toftefennerne nordøst for Toftesø. Dette par blev tilsvarende de øvrige par registreret territoriehævdende gennem hele ynglesæsonen, og fik med stor sandsynlighed også påbegyndt rugning. Parret var dog, som de øvrige par, uden ynglesucces. Desuden forsøgte et par muligvis at etablere sig i den sydlige del af Portlandmosen. Observationerne af dette par antyder imidlertid, at parret ikke fik påbegyndt rugning.

Som nævnt ovenfor blev der til trods for stor opmærksomhed ikke registreret ungekuld i området. To familieflokke, som først sås i området fra 30/9, har derfor med rimelig sikkerhed ikke haft deres oprindelse i Lille Vildmose-området.

Plettet Rørvagtel

I alt 9 forskellige territoriehævdende hanner blev registreret i området i perioden 16/4-9/7. De største registreringer på en enkelt natlytning var 24/4 (5), 25/4 (5) og 1/5 (7). I området syd for Hegnsvej blev arten regelmæssigt registreret i hele ovennævnte periode. Flere gange blev der hørt to individer på en enkelt natlytning. Ud fra kortlægning vurderes det imidlertid, at der er hørt tre forskellige fugle i dette område. Nord for Hegnsvej blev der i den østlige del af området hørt et enkelt individ 24/4, 25/4 og 1/5, men herefter ingen trods flere lytninger. Nord for Hegnsvej blev der desuden i den vestlige del af området hørt to individer 1/5, men herefter ingen trods flere lytninger. Øst for Grønvej i den nordlige del af området blev arten regelmæssigt registreret i perioden 24/4-9/7. 24/4 blev der registreret 3 individer, 25/4 og 1/5 2 individer, men herefter kun et enkelt individ.

Derudover blev en enkelt fugl hørt 30/6, 3/7 og 9/7 i et område ved Toftefennerne nordøst for Toftesø. Dette individ var alle tre nætter meget aktiv territoriehævdende, og kunne høres tydeligt fra Birkesøvej. Der blev flere gange før 30/6 lyttet fra Birkesøvej, og det er derfor ikke sandsynligt, at fuglen skulle være overhørt tidligere.

Det kan ikke afgøres om de hørte individer har drejet sig om ynglefugle eller blot enlige hanner. Forekomstbilledet med relativ tidlig ankomst, en stemmemæssigt meget stille periode fra starten af maj indtil starten af juni og efterfølgende igen en stemmeaktiv periode kunne dog antyde, at arten formentlig i det mindste har ynglet i området syd for Hegnsvej og i området øst for Grønvej.

Vandrikse

I alt 92 territorier registreret. Bestanden er optalt ved adskillige natlytninger i perioden 23/3-9/7. Alle territoriehævdende (gyppende) indvider er i denne periode kortlagt på delområder, hvorimod de enkelte territorier ikke er forsøgt kortlagt. Det skal desuden bemærkes, at kun gyppende individer er kortlagt, hvorimod alle andre stemmeytringer er ignoreret. Bestandsopgørelsen er fremkommet ved at anvende det maksimale antal gyppende hørt på én lytning i de enkelte delområder. Første gyppende blev hørt 23/3. Gypperiet kulminerede omkring midten af maj, og var herefter hurtigt aftagende. Så sent som 9/7 hørtes dog på en natlytning endnu 25 gyppende. 

Fordelingen af territorierne var 55 nord for Hegnsvej, 23 syd for Hegnsvej og 14 øst for Grønvej i den nordlige del. De tre største enkeltregistreringer af territoriehævdende individer er fra 15/5 (70), 19/5 (77) og 21/5 (77).  

Derudover blev der registreret min. 16 gyppende i Portlandmosen, 4 gyppende i Lillesø og 2 gyppende ved Toftefennerne nordøst for Toftesø, men underligt nok ingen ved Toftesø.

Grønbenet Rørhøne

I alt 28 territorier registreret. Bestanden er optalt i perioden utlimo april til ultimo maj ved at kortlægge alle sete og hørte individer på delområder, hvorimod de enkelte territorier ikke er forsøgt kortlagt. I bestandsopgørelsen er alle stemmeytringer regnet som territoriemarkering. Fordelingen af territorierne var 15 nord for Hegnsvej, 8 syd for Hegnsvej og 2 øst for Grønvej i det nordlige område. De tre største enkeltregistreringer af territoriehævdende individer er fra 24/4 (21), 1/5 (20) og 7/5 (20).

Desuden er der fundet 3 territorier i Lillesø og 2 territorier i Portlandmosen, men ingen i Toftesø.

Blishøne

Bestanden er ikke reelt forsøgt optalt. Det vurderes imidlertid, at antallet af par i området var på nogenlunde samme niveau eller endda lidt højere end hos Gråstrubet Lappedykker. Bestanden skønnes hermed med forbehold til omkring 80 par i optællingsområdet. Denne bestandsvurdering kan til dels underbygges af en kuldregistrering 12/6, hvor der alene fra Hegnsvej og Ny Høstemarksvej blev registreret 39 kuld.

Stylteløber

1 par i yngleforsøg. Parret blev opdaget 19/5 i området umiddelbart syd for Hegnsvej i den vestlige del af området. Herefter sås parret dagligt til og med 31/5. De første dage sås parret både i området syd for Hegnsvej og nord for Hegnsvej i den østlige del af området. I begge områder sås adskillige parringer, og tilsyneladende blev der valgt redested begge steder. Parret valgte dog området syd for Hegnsvej som yngleområde. Rugning blev tydeligvis påbegyndt omkring 26/5, og i flere tilfælde herefter sås rugeskifte. Parret var desuden konstant meget aktivt varslende over for blandt andet overflyvende rørhøge og gråkrager. Reden blev imidlertid med stor sandsynlig præderet af Ræv kort inde i rugefase, og parret var forsvundet efter 31/5. Det skal bemærkes, at rede med æg ikke blev registreret, hvorimod den rugende fugl flere gange sås liggende på reden fra Hegnsvej. Et forsøg på at nå ud til redestedet efter parret var forsvundet mislykkedes, idet yngleområdet viste sig at være helt utilgængeligt.

Klyde

4 par registreret, alle nord for Hegnsvej. Det er dog tvivlsomt om alle fire par fik påbegyndt rugning, idet der kun med sikkerhed blev set rugning ved to reder. Desuden blev der med sikkerhed kun registreret to kuld.

Strandskade

2 par kortlagt: 1 par nord for Hegnsvej og 1 par øst for Grønvej (sydlige del). Begge par blev registreret rugende.

Vibe

I alt 109 par/territorier kortlagt: 31 nord for Hegnsvej, 63 syd for Hegnsvej og 15 øst for Grønvej. Antallet af territorier er primært fundet ved en optælling af hele området 20/4, hvor par samt enlige hanner og hunner blev kortlagt fra veje og stier. Denne tælling er desuden suppleret med enkelte andre registreringer fra de mest uoverskuelige områder; blandt andet fra området nord for Hegnsvej og rørsumpen syd for Hegnsvej. Der blev på optællingen 20/4 fundet overraskende få territorier øst for Grønvej. Senere i ynglesæsonen dukkede der flere par op i dette område. Det vurderes imidlertid, at det formentlig primært har drejet sig om par med mislykkede yngleforsøg andre steder i området, og nok især i området vest for Grønvej. De nyetablerede par øst for Grønvej efter 20/4 er derfor ikke medtaget i bestandsopgørelsen. 

Stor Præstekrave

10 par kortlagt i perioden maj-juni: 2 nord for Hegnsvej og 8 syd for Hegnsvej.

Lille Præstekrave

1-2 par i yngleforsøg. Den 30/5 sås 2 par i parringsspil umiddelbart syd for Hegnsvej (vestlige del). Herefter sås dog kun et enkelt par frem til 15/6. Dette par forsøgte at yngle på selve Hegnsvej, hvor flere redeskrab blev fundet 1/6. Parring sås desuden 3/6.

Rødben

Min. 39 par kortlagt: 9 par nord for Hegnsvej, 29 par syd for Hegnsvej og 1 par øst for Grønvej (nordlige del). Antallet af par er fundet ved en optælling af hele området 7/5 samt yderligere en optælling syd for Hegnsvej 30/5 og nord for Hegnsvej 3/6. Ved en senere optælling 19/6 blev der registreret min. 30 varslende par i hele området. Det skal bemærkes, at alle optællinger er gennemført fra veje og stier i området, og altså uden en egentlig gennemgang af områderne. Bestanden kan derfor være underestimeret.

Storspove

Ynglede ikke i optællingsområdet. Derimod blev der registreret et par i Høstemark Mose, hvor parret blandt andet sås med en unge 28/6. Desuden er der fra Toftetårnet flere gange registreret op til 4 territoriehævdende fugle over Tofte Mose.

Dobbeltbekkasin

22 territoriehævdende hanner registreret: 8 nord for Hegnsvej, 11 syd for Hegnsvej og 3 øst for Grønvej (nordlige del). Alle territoriehævdende hanner er noteret på delområder på alle tællinger i perioden 10/4-10/6. Bestanden er efterfølgende opgjort ved at anvende det maksimale antal hanner registreret på én tælling i de enkelte delområder.

Sølvmåge

3 par registreret, alle nord for Hegnsvej i den vestlige del. Alle tre par havde påbegyndt rugning 14/5. Imidlertid opgav alle tre par tilsyneladende inden de fik klækket unger.

Hættemåge

Bestanden optalt til 951 par: 783 par nord for Hegnsvej og 168 par syd for Hegnsvej. Syd for Hegnsvej var der rimeligvis tale om én sammenhængende koloni, om end med en ret løs struktur. Nord for Hegnsvej var der imidlertid tre klart adskilte koloniområder: Østlige del 470 par, vestlige del 231 par og nordlige del 82 par. Kolonierne blev forsøgt optalt flere gange mellem ultimo april og medio maj. Men tilsyneladende var kolonierne først fuldt etableret efter medio maj, og det anvendte parantal er fra en optælling 22/5. Ynglesuccesen vurderes som god i kolonierne nord for Hegnsvej, mens kolonien syd for Hegnsvej stort set var uden ynglesucces.

Natugle

Ynglede ikke i optællingsområdet. Derimod blev territoriehævdende hanner flere gange registreret samtidigt i den nordlige del af Portlandmosen og i Porsemosen. Desuden er der fra Hegnsvej og Ny Høstemarksvej hørt op til 5 territoriehævdende hanner i Høstemark Skov samt fra Birkesøvej en territoriehævdende han sydvest for Birkesø-området. Endelig blev der fra Toftetårnet ved en enkelt lejlighed i maj hørt to territoriehævdende hanner i Tofte Skov. Registreringerne fra især Høstemark Skov og Tofte Skov har til dels været af mere eller mindre tilfældig karakter, og kan derfor ikke betragtes som et reelt udtryk for bestandene i disse to skove. Samlet set vidner registreringerne dog om en god bestand i Lille Vildmose-området.

Skovhornugle

Ynglede ikke i optællingsområdet. Uden for området blev der mere eller mindre tilfældigt registreret en territoriehævdende han i Porsemosen 1/5 og en territoriehævdende han i den nordlige del af Høstemark Skov 7/5. I perioden 30/3-7/5 er der desuden flere gange fra Ny Høstemarksvej og Hegnsvej hørt kaldende individer i både den sydlige og nordlige del af Portlandmosen samt i den østlige del af Høstemark Skov.

Mosehornugle

Arten blev registreret regelmæssigt i området fra 3/4 og helt frem til 9/7. Men til trods for 4 observationer i april og 7 i maj samt ikke mindst 3 i juni og 2 i juli var der ikke antydning af yngleforekomst. De fleste observationer var fra området syd for Hegnsvej af en enkelt fugl, dog 2 ex. 15/5.

Natravn

I perioden 21/5-9/7 blev der flere gange registreret natravn i Portlandmosen. En hun sås om natten 21/5, hvor den jagede langs Ny Høstemarksvej og ude over området øst for vejen. Efterfølgende forsvandt den ind i Portlandmosen i den sydlige del. Op til 2 territoriehævdende hanner blev desuden hørt i perioden 12-30/6, og en jagende han sås inde over den sydlige del af mosen 9/7. Angiveligt har det drejet sig om ynglefugle. 

Gøg

Almindelig ynglefugl i området, som ikke er forsøgt optalt. Største antal noteret på enkelt tælling var 25 ex. 25/5. Denne dag blev alle sete og hørte fugle konsekvent noteret i hele området. Rød fase er noteret flere gange: 19/5 1 Lillesø, 25/5 2 Ny Høstemarskvej, 1/6 1 Ny Høstemarksvej, 6/6 1 Grønvej, 12/6 1 Hegnsvej og 19/6 1 Lillesø. 

Sydlig Blåhals

Til trods for stor opmærksomhed blev der ikke registreret Sydlig Blåhals i området. En egentlig indvandring til området er således indtil videre udeblevet.

Bynkefugl

Fåtallig ynglefugl i området. Arten er ikke systematisk eftersøgt, men alle syngende fugle og par er noteret: 1 syngende ved de nordlige græsningsfenner lige syd for Hegnsvej og op til 6 syngende øst for Grønvej i den nordlige del.

Derudover er der noteret op til 5 syngende i Portlandmosen og op til 6 syngende i Birkesø-området; her blev desuden i starten af juli registreret flere udfløjne unger.

Nattergal

Arten yngler tilsyneladende ikke i området. Eneste registrering var en syngende fugl 19/5 lidt syd for P-pladsen ud til Rovfugletårnet.

Derudover er der kun registreret 4 syngende i Porsemosen 25/5 og 2 syngende i Portlandmosen 25/5.

Græshoppesanger

I alt 4 forskellige syngende fugle blev registreret inden for området, alle nord for Hegnsvej: 7/5 1, 21/5 og 25/5 2 i den østlige del af området samt 21/5 1 og 25/5 2 i den nordlige del af området.

Derudover blev der registreret følgende syngende: 1 regelmæssigt i perioden 1/5-9/7 ved Lillesø, 1 3/6 ved Toftesø, 1 23/6 i Portlandmosen samt 25/5 3 og 16/6 1 langs stien ud til Rovfugletårnet.

Sivsanger

Ret fåtallig ynglefugl i området. Bestanden er ikke systematisk forsøgt optalt, men alle syngende fugle er noteret. I alt noteredes 26 syngende med følgende fordeling: 7 langs østsiden af Ny Høstemarksvej, 1 nord for Hegnsvej i den vestlige del, 1 vest for Grønvej i den sydlige del samt ikke mindst min. 17 øst for Grønvej i den nordlige del.

Derudover er der flere gange noteret 4 syngende ved Lillesø.

Rørsanger

Almindelig ynglefugl i området, og bestanden er ikke forsøgt optalt. Største registrering var 61 syngende langs Ny Høstemarskvej 9/7, fordelt med 19 syngende nord for Hegnsvej og 42 syngende syd for Hegnsvej.

Kærsanger

Ret almindelig ynglefugl i området. Bestanden er dog ikke forsøgt optalt, om end de fleste syngende fugle er noteret, men ikke kortlagt. Største registrering er fra 30/6, hvor 19 syngende blev noteret i hele området. En systematisk kortlægning af de enkelte sangterritorier ville givetvis kunne påvise en større bestand. En større bestand er desuden registreret i Birkesø-området. Her blev uden systematisk eftersøgning noteret 19 syngende 12/6 og 16 syngende 30/6.

Rødrygget Tornskade

Arten blev ikke fundet ynglende inden for optællingsområdet. Derimod fandtes et sikkert ynglepar i den centrale del af Portlandmosen.

Pirol

Et par blev registreret 24/5 ved Ny Høstemarksvej lidt syd for Hegnsvej. Dagen efter sås parret igen ved hjørnet af Ny Høstemarksvej og Hegnsvej. Hannen var nu ivrigt syngende og forfulgte flere gange hunnen. Samme dag flyttede parret til Portlandmosen, hvor hannen efterfølgende blev registreret syngende 1/6, 12/6 og 20/6. Omstændighederne antyder, at det har drejet sig om et muligt ynglepar. Hannen var udfarvet og letbestemmelig, mens hunnen er kønsbestemt ud fra fotos taget 24/5. Ellers er det i praksis nærmest umuligt at kønsbestemme hunfarvede fugle i felten.

Lille Gråsisken

I alt min. 4 par blev registreret langs Ny Høstemarksvej, dog alle langs vestsiden ind mod Portlandmosen. Uden for optællingsområdet blev der desuden registreret 2 par ved stien ud til Rovfugletårnet, 1 par ved Høstemarktårnet, 1 par ved Lillesø og 2 par i området ved Toftetårnet.

Bomlærke

Tilsyneladende en meget fåtallig ynglefugl i området, hvor eneste registrering var en syngende fugl 27/7 øst for Grønvej i den sydlige del. Derudover er der i øvrigt kun registreret en syngende fugl i Birkesø-området 22/5 og 12/6.

Rørspurv

Almindelig ynglefugl i området, og bestanden er ikke forsøgt optalt. En enkelt registrering skal dog nævnes: 30/6 37 syngende øst for Grønvej i den nordlige del. Dermed en meget tæt bestand i dette område, hvor også bestande af Bynkefugl og Sivsanger har etableret sig.