Header

Af Jens Gregersen

Ud for Frederikshavn i en afstand på cirka 7 km i nordøstlig retning ud i Kattegat ligger Hirsholmene. Øgruppen, der samlet er på omkring 45 hektar, består af en række øer som Hirsholm, Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt en del mindre holme og sandbanker. Der er på øerne et specielt fugleliv, men der foretages kun i begrænset omfang observationer af ynglefugle og trækgæster.

I dagene 25. og 26. maj 2012 foretog Jens Gregersen ynglefugleoptælling på Hirsholmene – der er dog ikke optalt ynglefugle på Deget i 2012. Materialet er suppleret med bidrag fra Kjeld T. Pedersen og Jens Klingenberg.


På Græsholmen optaltes 995 par Svartbag, hvilket er godt 40 % højere end det seneste maksimum på 700 par i 2008. I et område, der kan bruges som referenceområde, da optællingerne her oftest er baseret på redefund, og derfor mere præcise, har udviklingen gået fra 152 par i 2008 til 200 par i 2011 og endelig til 225 par i 2012. Svartbag er gået frem de senere år, men antallet har været undervurderet på Græsholmen, især 2009-2011. Bestanden skønnes i de senere år at være tiltaget årligt med mindst 10 %.

Sildemåge forsatte tilbagegangen på Græsholm, mens antallet på Hirsholm steg til godt 300 par, sandsynligvis på grund af bekæmpelse af Svartbag og Sølvmåge. Der var tilbagegang for Hættemåge, der med de optalte 2650 par nåede et nyt lavpunkt for på Hirsholm.

De optalte 1726 reder af Splitterne svarer til niveauet fra 2011 og er lidt over middel på Hirsholmen. Havterne var som tidligere etableret på nordvestspidsen af Hirsholm med skønsmæssigt 25 par, baseret på 45 fugle og 10 redefund. Dertil enkelte par ved sydmolen.

Tejst tallet er beregnet udfra optalte fugle kl. 06 DNT - da erfaring siger, at det her er muligt at optælle ¾ af ynglefuglene; 900 observerede fugle giver et parantal på 675. Tilsvarende skønnedes 750 par i 2011. Antallet har været stagnerende de senere år.