Header

Af Henrik Haaning Nielsen
Sandternen yngler både i Europa, Asien, Amerika og Afrika. Den kan både yngle langs kysten på strandenge med lav vegetation og indenlands på sandbanker ved lavvandede søer eller på stepper.


I Europa er bestanden truet. Der er flest ynglefugle i Sydeuropa, specielt i Spanien, mens der er en lille isoleret nordlig bestand i Vadehavsområdet. Situationen i Danmark har været ganske nedslående.

I perioden 1998-2003 er den danske bestand gået tilbage fra otte par til tilsyneladende kun at være en uregelmæssig ynglefugl med op til 1-4 par i 2001-2005. Arten blev ikke registreret ynglende i perioden 2006-2008. I 2009 blev der igen registreret et enkelt par i vadehavsområdet, mens der ikke har været ynglefugle i Vadehavet 2010 og 2011. Sidste gang, at et par med sikkerhed har fået flyvefærdige unger på vingerne, er i 1995 på Rømø.

I Nordjylland ynglede arten sidst i 1979, hvor et par gjorde yngleforsøg på Bygholm Vejle og på Agger Tange har Sandterne ikke ynglet siden 1972. I 2010 skete der en overraskelse for de fleste. Sandterne vendte tilbage til Nordjylland som ynglefugl på Agger Tange og i 2011 vendte parret tilbage på ny. Agger Tange har gennem de sidste ca. 11 år undergået en lang række plejetiltag, som er kommet de ynglende engfugle til gode. I efteråret 2009 blev der lukket op for græsning på en rævesikker ø i den nordlige lagune. Fuglene kvitterede i både 2010 og 2011 med kolonidannelser på øen af Klyde, Hættemåge, Splitterne og Havterne samt altså et par Sandterne…

2010 sæsonen.
Det hele starter med at fotograf Christian Andersen Jensen lægger et billede ud på Netfugl af en Sandterne fra Agger Tange. Billedet er fra den 27. maj 2010, og han beskriver, at der er tale om to fugle på lokaliteten, som opholder sig i en klydekoloni. Den 1. juni opsøger jeg derfor lokaliteten fra morgenstunden og bruger en del tid på at gennemsøge engen syd for den store lagune, uden held. Efterhånden er jeg nået et lille stykke op langs den store lagune, hvor der er en ø, med en pæn Havternekoloni og lidt Hættemåger. Det er her, jeg finder dem, parret af Sandterne. De står sammen, går lidt rundt, roder i græsset, men flyver til to andre positioner i løbet af observationen, hvor de gentager adfærden. Det ser ud til, at de inspicerer en yngleplads. Da de flyver rundt udstøder de deres karakteristiske grødede og bløde og ret fede stemme ”ke-vik”, som minder meget om lille kobbersneppe. Den 5. juni opsøger jeg dem igen, og denne dag ser de etablerede ud. De opholder sig hele tiden på et sted på øen, og de jager bl.a. en Hættemåge væk på et tidspunkt. Den 22. juni er de på plads omtrent samme sted som den 5. juni. Nu ligger den ene fugl ned, mens den anden står ved siden af som vagtpost. På et tidspunkt rejser den liggende fugl sig op og roder med næbbet i græsset mellem sine ben, hvorpå den lægger sig ned med lidt rokken fra side til side. Det vover jeg at tolke som, at de helt sikkert har æg. Det er en typisk adfærd for rugende fugle. Desværre får jeg ikke tid til at besøge dem yderligere inden en sommerferierejse, og ved hjemkomst opsøger jeg Agger den 25. juli, hvor jeg ikke ser noget til Sandternerne. Det er således ikke sikkert, at de får unger på vingerne i 2010.

2011 sæsonen.
I 2011 starter Sandternesæsonen på Agger Tange i slutningen af maj måned. Ynglepladsen fra sidste år er nedgræsset og fuglene kvitterer med bl.a. 109 rugende Havterner, 155 rugende Klyder (optalt tidligere i maj), 231 par Hættemåger, og så er 140 Splitterner ved at etablere sig. Det er også en glæde at konstatere at Sandternerne på ny er på plads, og den 31. maj noteres, at den ene ruger, og den anden går rundt og hakker i jorden. De befinder sig lidt væk fra forsamlingen af Splitterner, og på et tidspunkt rejser den rugende fugl sig, drejer rundt om sig selv, nusser lidt med reden og lægger sig igen med vuggende bevægelser. Den trykker sig tydeligvis godt ned over nogle æg.  Den 4. juni kan det konstateres at Sandterne har det fint. Den ene ruger, og den anden står ved siden af. Magen ses desuden fouragere på hedearealet langs tværvejen, hvor den bl.a. ses fange firben. Antallet af Splitterner er steget til 360, men de er endnu ikke helt etablerede. Den 12. juni er det påfaldende, at Splitternerne for alvor er rykket ind, og en fintælling afslører 1070 fugle, svarende til 749 par, når men benytter omregningsfaktoren på 0,7. Sandternerne var også på plads; en rugende fugl og magen som vagtpost ved siden af. Efter et stykke tid viser der sig denne dag to lyst brunlige pullus tæt op ad den rugende fugl. De tøffer lidt rundt, med forældrefuglene som tætte oppassere, og indimellem får de tilsyneladende nogle små fødeemner af forældrefuglene. Det viser sig, at de faktisk kommer noget omkring og har vandret små 15 meter fra redestedet, da jeg ca. en time senere opsøger stedet igen. Den 20. juni er situationen anderledes alvorlig. Det ser ikke for godt ud. Særligt ikke da jeg pludselig ser en Svartbag, som er på rov og flyver væk fra øen med en ubestemt unge i næbbet. Den lander på naboøen og hakker ofret ihjel. Det der er foruroligende er, at begge Sandterner i lang tid laver udfald mod Svartbagen i form af aggressive styrtdyk i nok 10 minutter. Endnu mere foruroligende er det, da begge Sandterner, en halv time senere, sammen flyver målrettet nordpå. Havde der endnu været en unge tilbage på øen, ville begge fugle ikke forlade stedet, og jeg er sikker på, at det, jeg var vidne til, var, at Sandternernes sidste unge blev præderet denne dag. I 2010 var der ingen observationer i Nordjylland udover ynglefuglene på Agger Tange. Til gengæld var der i 2011 hele tre observationer, idet der den 8. maj observeres to østtrækkende fugle på Bulbjerg, den 14. maj ses to østtrækkende fugle ved Kraptårnet i Vejlerne samt den 27. maj ses to østtrækkende fugle langs Bygholmdæmningen i Vejlerne. Måske de selvsamme to fugle som har undersøgt potentielle yngleområder inden de på ny fandt på plads på Agger Tange? Under alle omstændigheder bliver det spændende at se om de dukker op på ny i 2012. Det er i sandhed nogle spændende og spektakulære fugle at følge.