Header

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Mårhund
Vi har også i 2011 observeret Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) i Lille Vildmose, bl.a. med gentagne observationer vest for Portlandmosen i april. Det eneste positive på mårhunde-fronten er, at der ikke er observeret yngel i 2011.


I Finland er registreret 3-400 Mårhunde pr. 1.000 ha vådområde, hvilket omregnet betyder, at der potentielt kan være 2.500 Mårhunde i Lille Vildmose! Det giver derfor god mening at gøre en indsats.

Judas-mårhunde
Naturstyrelsen udsatte den 17. maj en GPS-mærket Mårhund, også kaldet Judas-mårhund, ved Lille Sø i Lille Vildmose. Dyret blev intensivt overvåget i sin færden de kommende måneder og blev i området. Dette blev tolket som, at der findes andre Mårhunde i området, da de lever parvis og er stærkt knyttet til deres mage. Judas-mårhunden blev pejlet og opsøgt flere gange, men uden held. Det lykkedes ikke at finde en evt. mage. To af hinanden uafhængige Judas-mårhunde har krydset Limfjorden og vandret ned gennem Lille Vildmose, så der på et tidspunkt har været flere GPS-mærkede dyr i mosen. Ingen af dyrene har ført Naturstyrelsens medarbejdere til nye ikke mærkede individer.

Fældefangst af Mårhunde
”Et af de store problemer er, at Mårhunden er altædende, og derfor er den meget svær at fange i fælder.” Udsagnet er den afsluttende linje i artiklen om mårhunden i FUGLE og DYR i Nordjylland 2010. Erfaringerne fra 2009 og 2010 understøtter udsagnet. På trods af en ihærdig indsats med 10-12 fælder, udstyret med sms-sendere, lykkedes det ikke at fange en eneste Mårhund i foråret/sommeren. Den 6. september lykkedes det langt om længe at fange en Mårhund i en fælde placeret ved Birkesø. Individet viste sig at være en gammel han, som grundet nedslidte tænder var i dårlig foderstand. Efter en uges tid på næringsrig kost og lidt tandlægearbejde, kunne han genudsættes. Han valgte at vandre ned i Tofte Skov, hvor han blev i følgende måneder. Han blev ligeledes pejlet og tilset, men havde ikke en mage med sig. Han er nu vandret videre ud af Lille Vildmose. I oktober 2011 har vi fanget to Mårhunde i fælder – på et og samme døgn. Begge GPS-mærkede individer, som blev genudsat. Det ene individ vandrede videre til Hobro, hvor den blev nedlagt af en jæger. Den anden lever fortsat i Lille Vildmose og har bl.a. levet et par måneder i Høstemark Skov.

Registrering med vildtkamera
Det strategisk placerede vildtkamera er ligeledes med til at overvåge Mårhundenes udvikling. Medio januar (2012) har et kamera i Høstemark Skov vist to Mårhunde på et og samme billede! Ingen af dyrene ser ud til at have halsbånd på, så de blev efterstræbt. Vildtkameraet er placeret nær et større gravkompleks – et sted, hvor Judas-mårhunden også holder til. Pejlet viste, at det ene dyr var i gået i grav. Noget tyder på, at de i også går i en form for vinterhi i Danmark. En formiddags indsats med rendegraver og spader førte desværre kun til, at vi fik Judas-dyret, som så ved samme lejlighed kunne få skiftet batteri i halsbåndet. De to ikke mærkede dyr lever stadig i bedste velgående. Der følges nu op med yderligere vildtkamera og fælder i området.

Rævene – forsøgsregulering i Mellemområdet
DN og DOF har foranlediget, at Fredningsnævnet gav tilladelse til regulering af Ræv i januar på forsøgsvis i perioden 2010-2012. Området har de seneste år skiftet sta¬tus fra råstofindvindingsområde til første klasses fugleområde. Rævene tolder hårdt på fuglene, specielt i ynglesæsonen. Det er målet at reducere antallet af Ræve – ikke bortskyde bestanden. Mou Jagtforening har afviklet rævejagt i Mellemområdet i 2010 og 2011 uden resultat. Det har vist sig mindre forstyrrende og mere givende at regulere med riffel, hvor kun én person bevæger sig rundt i området. Fælderne (samme, som bruges til Mårhund) har ligeledes vist sig effektive. Forsøget er afsluttet og Fredningsnævnet er nu ansøgt om mulighed for forlængelse på de vilkår som Jagtloven udstikker. Der er allerede afsat midler i LIFE-projektet (www.lifelillevildmose.dk). I januar 2010 blev der kun nedlagt enkelte Ræve. I januar 2011 blev der nedlagt 10 Ræve. Alle ved selektiv afskydning med riffel og fældefangst. I januar 2012 er der nedlagt 10 Ræve i Mellemområdet og 7 Ræve i Tofte og Høstemark Skov. Alle nedlagte Ræve har været sunde og i god stand. Der er set enkelte Ræve i Mellemområdet med skab, men det er ikke lykkedes at få dem nedlagt.

Monitering af indsatsen
Observerede Ræve registreres i DOF-basen, således at der over årene kan laves et udtræk for at se, om det har haft en effekt. Caretakerne i Mellemområdet registrerer ynglefugle. I forbindelse med reguleringen noteres nedlagte Ræve med sted, dato, køn og vægt. Det samme gør sig gældende med Amerikansk Mink og evt. Mårhunde. Området er stort, så det er ikke det letteste at holde bestanden nede, men nu gøres der et ihærdigt forsøg over de kommende år. Der vil blive fulgt op med resultater og erfaringer her i tidsskriftet.