Header

af Hans Christophersen
Forekomsten af fugle i det forløbne år er jo som ofte før i høj grad præget af vejret og fødetilgangen både herhjemme og andre steder.
Året starter med afslutningen på en meget lang og hård vinter, hvilket sætter sit præg på forekomsten af flere arter i årets første måneder. Da foråret omsider slår igennem bliver det ret mildt med pæne forekomster af flere arter i træktiden. Til gengæld bliver sommeren kølig eller næsten manglende og går ubemærket over i et mildt efterår og en meget mild start på vinteren.
Efteråret bliver dog præget af en række usædvanlige invasionslignende forekomster af flere arter. Således sætter blandt andet et stort gnaverår nordpå sine tydelige spor på forekomsten af flere nordlige arter i denne periode.


Året byder på en stor forekomst af Rødstrubet Lom med blandt andet mange fugle under forårstrækket ved primært Skagen. De store lommer ses med 17-18 Hvidnæbbet og 35 Islom, hvor sidstnævnte er færre end de senere år. Dog skal bemærkes 18/5, hvor hele 6 fugle trækker ved Skagen inden for 45 min. Vinteren sætter sit klare præg på forekomsten af lappedykkere i årets første måneder. Specielt ses få LilleLappedykker. Til gengæld byder året på den største forekomst af Sorthalset i mere end 10 år. Dog spreder arten sig ikke til nye lokaliteter.

Forekomsten af havfugle er generelt moderat i året. En undtagelse er dog Stor Stormsvale, hvor der i dagene 5-8/10 ses mange fugle i Thy. Således bl.a. 5/10 17 Ørhage. Balearskråpe er blevet årlig i Nordjylland med 3 fugle i efteråret. Årets forekomst af Sule er meget stor med flere dage med mere end 1000 fugle i oktober ved Skagen. Overraskende nok er årets største forekomst dog 8/10 1673 nordtrækkende ved Nordmandshage. Til gengæld rasler antallet af Skarv ned. Det skyldes blandt andet en fortsat tilbagegang for områdets ynglefugle, så den nordjyske bestand nu tæller knap 5000 par.

Silkehejre er en art, der de senere år optræder stadig mere hyppigt i landet. Dog ses væsentligt færre i år, hvilket kan skyldes de seneste hårde vintre. Mere hårdfør er måske Sølvhejre, der ses med ca. 15 forskellige fugle i landsdelen. Det er ikke mange år siden, at arten var meget sjælden i landet. Nu er den måske på vej til at etablere sig som ynglefugl. Årets byder blot på 2 Sort Stork, begge ved Skagen i maj. Til gengæld er forekomsten af Hvid stork stor med en del småflokke rundt omkring. Intet tyder dog på potentielle ynglepar, og overraskende nok ses arten slet ikke i andet halvår. For andet år i træk bliver kolonien af Skestork i Nibe Bredning tømt for æg/unger. Til gengæld kommer der for første gang unger på vingerne på øen Melsig i Arup vejle og en ny koloni er etableret på en ø i Mariager Fjord.

Omsider ses et år med fremgang i rapporteringen af Pibesvane. Fremgang er der også for den lokale bestand af Sangsvane, der nu rummer 4 par, der samlet får hele 24 unger. Rapporteringen af flere gåsearter sætter nye standarder. Således er der aldrig tidligere meldt om så mange Grågås, Kortnæbbet Gås og ikke mindst Bramgås i Nordjylland. På 8 år er årssummen af sidstnævnte således 20-doblet!
Flere svømmeænder ses i lavere antal end tidligere. Undtagelser er dog Knarand, Atlingand og Skeand. Områdets 7. fund af Hvidøjet and ses i Vejlerne med 2 fugle 1-3/5. Rekordstor forekomst af Troldand, Fløjlsand og Sortand og Amerikansk Sortand ses for anden gang i Nordjylland – og anden gang på Læsø. Også Brilleand er noteret blandt andet med et par ved Grenen i november. Lille Skallesluger i sommermånederne var tidligere helt udelukket, men er nu noget, der så småt er ved at blive ændret på. I år således fund i både juni og august.

Årets forekomst af rovfugle er på flere måder speciel. Det starter med en Grønlandsk Jagtfalk af ukendt oprindelse ved Hanstholm i januar foruden en mere normal en af slagsen ved Skagen i februar/marts. Trækket ved Skagen i foråret er for flere arter fint. Store tal af Havørn, Steppehøg, Hedehøg, Tårnfalk og ikke mindst Vandrefalk. Desuden får vi et af de efterhånden sjældne år med et fint antal Aftenfalk. Af de mere fåtallige arter kan nævnes, at året byder på både Slangeørn og Dværgørn. For de lokale ynglefugle er det glædeligt, at Rød Glente atter er oppe på 11 par, begge Kongeørne-par får unger på vingerne og områdets ene Havørne-par får atter en unge i år. Til gengæld er bestanden af Duehøg i Vendsyssel nede på samme niveau som for 35 år siden. Efteråret giver den hidtil største forekomst af Fjeldvåge, hvilket skal ses på baggrund af et godt yngleår nordpå. Desuden ses med 12 fugle det hidtil største efterårs-influx af Steppehøg.

Hos hønsefuglene er der en klar rekord for Vagtel. Plettet Rørvagtel er ved at genvinde noget af det tabte terræn og høres blandt på flere lokaliteter udenfor Vejlerne. Den nordjyske Trane-bestand er i fortsat fremgang og tæller nu 68-76 par. Mens der er stagnation på gammelkendte lokaliteter spreder arten sig til nye områder.

Hos vadefuglene ses Triel ved Råbjerg 31/5. 4 fund af Hvidbrystet Præstekrave er flere end længe. De fleste rylearter ses i store antal herunder det største antal Dværgryle meget længe på efterårstrækket. Det samme gælder forårstrækket af Temmincksryle. Stribet Ryle udmærker sig med hele 3 fund, mens den lokale bestand af Engryle holder stand. En tilbagegang ses i Vejlerne, mens bestanden på Agger Tange er oppe på 35 par. For Kærløber er der rekord både forår og efterår med mange fugle på strækningen Stensnæs-Gerå-Nordmandshage. Omsider ses et år med mange Brushøns, hvilket tilskrives et stort returtræk af ungfugle. Af årets 5-6 Tredækker høres usædvanligt nok en syngende/spillende fugl i Lille Vildmose i juni. Modsat rylerne er forekomsten af de fleste klirer lav. Undtaget er dog Tinksmed med det største antal nogensinde. Specielt returtrækket i juli er meget stort med den hidtil største danske forekomst 9/5 541 Bygholm Vejle. Endelig er der et stort år for Thorshane med 17 fund af 22 ex. og ikke mindst Nordjyllands 3. fund af Amerikansk Svømmesneppe, 20-30/9 Tissing Vig.

Et godt yngleår for Mellemkjove nordpå, hvor arten har ynglet flere steder i Nordnorge afspejles i en fin forekomst i efteråret. For Almindelig Kjove ses den største total siden 1988. 108 trækkende ved Nordmandshage 13/9 må være hidtil største tælling fra østkysten. Også Lille Kjove og Storkjove optræder med flere end vanligt. For sidstnævnte ses dage med flere end 100 fugle. Hos mågerne skal nævnes Nordjyllands 4. fund af Bonapartemåge, som opholder sig i Hirtshals Havn i tre uger i november/december. Sandterne yngler i år på Agger Tange (se specialartikel) og Sortterne i Vejlerne får unger på vingerne. Nævnes skal også en pæn stor forekomst af Søkonge i efteråret blandt andet med 286 fugle forbi Grenen 28/11.

Bestanden af Slørugle lider fortsat hårdt under de seneste vintre og blot 4 fugle er indrapporteret. Kirkeugle har klaret sig bedre blandt andet via organiseret fodring med daggamle kyllinger. Nordjylland huser nu 7 par Stor Hornugle. En stor invasion af Spurveugle, der primært rammer Nordsjælland, mærkes også hos os med mindst 2 fugle i oktober/november på Læsø og i Ålbæk Klitplantage. Et vellykket år for Mosehornugle på ynglepladserne medvirker til en stor forekomst i oktober, hvor mange ses på direkte indtræk. Isfugl ser ud til så småt at være ved at komme sig ovenpå de seneste hårde vintre. Nævnes skal også, at Lille Flagspætte udmærker sig med måske hele 3 ynglepar.

Toplærke holder stand i Hirtshals med 3 udfløjne unger i år. Rødrygget Svale ses med 3 fugle i april/maj. Et stort år med Storpiber giver hele 11 fugle – alle i efteråret. Glædeligt er det også, at Markpiber ses på gammelkendte ynglepladser nær Skagen med 3-4 fugle. Sammen med Rødrygget Tornskade ankommer Nattergal meget sent i år, men i juni ser alle fugle alligevel ud til at være på plads i normale antal. To Sydlig Nattergal høres - omkring månedsskiftet april/maj i Klitmøller og 27/5 i Hurup. Sydlig Blåhals er for alvor ved at etablere sig som nordjysk ynglefugl, nu med 2-3 sikre ynglepar. Efteråret vil blive husket for forekomsten af Stenpikkere. Både ses mange almindelige Stenpikker, men helt udsævanlige forekomster af Ørken- og Nonnestenpikker præger årets sidste tre måneder – se specialartikel om forekomsten.

Ankomsten for mange sangere er meget tidlig. Det gælder ikke mindst arter som Græshoppesanger med første fugl 17/4 Tømmerby, Rørsanger 18/4 Gravlev og Tornsanger 18/4 Skagen. En Buskrørsanger fanges i Skagen i juni, 28 dage efter at den blev ringmærket i Kaliningrad. Efter mange svage år ses en stor forekomst af Gulbug. Til gengæld fortsætter Havesanger en tilbagegang, der er set de seneste fire år. Året byder på Lundsanger i Skagen 11/6 og efteråret giver både fund af Fuglekongesanger i Hirtshals 29/10 og hele 8 forskellige Hvidbrynet Løvsanger.

Fire rapporterede ynglefund af Broget Fluesnapper er faktisk mange efter nutidens målestok. Efter at de seneste vintre har tyndet ud i bestanden af Skægmejse, ser det i efteråret med store tal fra Skagen og Nordmandshage ud til, at arten er ved at komme ovenpå igen. Fra kerneområdet ved Hald Sø er Korttået Træløber ved langsomt at sprede sig over landsdelen. Udover en del fugle i Skagen ses Pirol blandt andet med 3 fugle ved både Nors Sø og i Tofte Skov i maj/juni. Nævnes skal også en meget stor forekomst af Stor tornskade i oktober og året ud med blandt andet 7 fugle i Store Vildmose 19/12.

Ravn forekommer stadigt mere hyppigt i Nordjylland, hvilket blandt andet giver sig udtryk i usædvanligt mange strejfende fugle ved Skagen. To Rosenstær ses ved Skagen omkring månedsskiftet maj/juni foruden fugle i efteråret ved Vesløs Vejle og Uggerby Å. Der er usædvanligt mange iagttagelser af Gulirisk uden for Skagen. Året vil klart blive husket for den største invasion nogensinde af Hvidvinget korsnæb. Sidst i juli ses de første fugle, og året ud ses arten ret almindeligt primært i den nordøstlige del af Nordjylland – se specialartikel om invasionen. Denne lille gennemgang slutter med Lapværling, der har et meget stort år. En fin forekomst i foråret afløses af rigtigt mange fugle i efteråret primært ved Skagen og Jerup Strand.