Header

af Hans Christophersen
Det følgende skulle gerne give et lille overblik over mere eller mindre markante begivenheder i det nord­jy­ske fug­le­år 2009. Året er på mange måder (på godt og ondt) præ­get af den meget milde vinter 2008/2009 med meget tid­lig ankomst af en række arter.
 
Til gen­gæld bliver vej­ret i foråret meget ustadigt med et deraf følgende ret svagt forårstræk til følge. Det samme gæl­der sommeren, der er fugtig og kølig og yngle­succes­sen for en række ar­ter er deraf følgende lav. Året slut­ter på usædvanlig vis med koldt vintervejr fra midt i de­cem­ber med snedække ved juletid, der fortsætter langt ind i 2010.

Forekomsten af Islom er meget høj med hele 59 fugle lige­ligt fordelt på de to halvår, heraf hele 29 forårsfugle ved Skagen. Flere mindre blæsevejrsperioder i efteråret giver pæne forekomster af havfugle. Således blandt an­det rekordrapportering af Almindelig Skråpe og lige­le­­des mange Sodfarvet. Hele 53 Stor Stormsvale er rap­por­te­ret med største dag 6/10 6 Ørhage. Også Sule er rap­por­teret i meget stort antal, og vi er nu tilbage ved en mere traditionel fordeling med flest fugle i andet halv­år. Topskarv optræder med rekord-mange fugle, og den hidtil største nordjyske forekomst ses 19/3 med hele 13 trækkende ved Grenen. Der er nedgang at spore i den dan­ske og nordjyske Skarv bestand. Kolonien i Toftesø er ikke længere Danmarks største og er mere end halve­ret til nu 1755 par.

De hvide hejrer optræder stadig mere almindeligt i lands­delen med forekomst af Silkehejre i perioden ja­nu­ar til september og Sølvhejre spredt over hele året. Så­le­des en forekomst af sidstnævnte på hele 9 fugle i Vej­lerne. Skestork er også i fortsat fremgang. Trods det kø­lige forår ses fortsat en del Hvid Stork i landskabet, men der er ingen tegn på, at arten skulle vende tilbage som nord­jysk ynglefugl med det første.

Man kan efterhånden sige, at Nordjylland bugner af gæs. De fleste arter ses i stadig større antal. Den milde vinter 2008/2009 gør at mange overvintrer. Det gælder både de lokale Grågæs og flere af de arter, der traditionelt blot bruger området som rasteplads. Fremgangen er mest markant hos Bramgås. Her skal også nævnes et usædvanligt fund af Snegås, idet der 17/5 ses 12 trækkende ved Skagen – fordelt med 9 hvide og 3 af blå fase.

Pibeand optræder i året væsentligt mere fåtalligt end nor­malt. Det samme kan, trods en lille stigning, siges om Atlingand. Til gengæld ses Knarand i antal, der er klart større end tidligere, således blandt andet 574 7/10 i de Østlige Vejler.

Hos dykænderne markerer Sortand sig på flere områder. I foråret ses mange fugle ved østkysten, ikke mindst ved Nordmandshage, der har 15.000 rastende 13/3 og 16.750 trækkende 21/4. Den amerikanske pendant ses for første gang i Nordjylland, i det en fugl raster ved Jegens Odde på Læsø 11-12/4.

Forårstrækket af rovfugle er en noget "slatten" omgang med moderate tal for mange arter. For Hvepsevåge noteres én stor dag, 18/5 420 trækkende ved Skagen. Et sløjt forårstræk noteres blandt andet for Blå Kærhøg, Fis­keørn, Dværgfalk og Lærkefalk. De traditionelle Skrigeørne ses ved Skagen med én af hver. Til gengæld er det usædvanligt med Lille Skrigeørn i Vejlerne, her ses en fugl 13/5.

På yngle-fronten kan det bemærkes, at der nu er rekord mange ynglepar af Rød Glente (12 par + 3-5 mulige). Des­værre er successen meget lav, idet blot 9 unger kommer på vingerne. Kongeørn holder stand, idet vore to yngle­par får 2 unger. Havørn er endnu ikke at betragte som nordjysk ynglefugl, men det nærmer sig, idet et par har bygget rede i Lille Vildmose. Desuden er der tegn på pardannelser flere steder i landsdelen. Landsdelen rummer fortsat et par Fiskeørn og et par Hedehøg får 4 unger Til gengæld er der fortsat tilbagegang i den nord­jyske bestand af Duehøg.

Fra efteråret kan det blandt andet nævnes, at der noteres rigtigt mange Vandrefalk spredt i landsdelen. Fjeldvåge er efter en god sæson sidste år næsten manglende. Til gengæld er Jagtfalk ved at optræde næsten årligt. Der foreligger to fund og blandt andet ses en fugl stationært på Bygholm Vejle fra oktober og året ud.

En øget rapportering af Agerhønen kan skyldes et øget fokus på en art i krise kombineret med, at arten, på grund af snedække sidst på året, er let at registrere.

Plettet Rørvagtel har sløje tider i Nordjylland med det laveste antal i Vejlerne i mere end 30 år. Til gengæld går det fortsat fremad for Trane med en klar fremgang i antal ynglepar. Nordjylland huser nu 58-69 par.

Strandskade er registreret i hidtil største antal ved Nordmandshage i februar-marts med mange tællinger af 1200-1500 fugle. Klyde registreres med 225-248 par, hvilket er få og kan måske tilskrives en kølig og fugtig sommer.

Triel ses atter i år, idet en fugl raster ved Sørå 7/6. Lille Præstekrave registreres i hidtil største antal og også Hvid­brystet ses i usædvanligt antal – det er mange år siden, at der sidst er set 5 fugle i landsdelen. En Sibirisk Hjejle ved Lund Fjord regnes for den samme, der er set der årligt siden 2004. Mange Strandhjejle er rapporteret, ikke mindst på Læsø, hvor der ved Bovet ses 575 22/8.

For de fleste ryler er 2009 et år på det jævne. Dog markerer Krumnæbbet sig med den højeste årssum længe. Stribet Ryle er blevet årlig i Nordjylland, i år med hele 5 fugle. Også Kærløber markerer sig fint med op til 11 fugle ved Gerå i maj. 24-29/9 raster en Prærieløber ved Grenen.

Brushane har det skidt. 7 yngle-hunner fra Vejlerne er alt, hvad der er rapporteret fra Nordjylland. Forekomsten af både Enkelt- og Dobbeltbekkasin i oktober er den største meget længe. Også det sidste familiemedlem – Tredækker – markerer sig med 2 fugle i foråret og 5-7 i efteråret. Første nordjyske fund af en levende Langnæbbet Sneppeklire ses 5/1 ved Lønnerup Fjord. Stor Kobbersneppe går tilbage som ynglefugl. Den nordjyske bestand tæller 164 par. 46 par på Agger Tange – øvrige i

Vejlerne. Der er rekordtidlig ankomst af Lille Regnspove med de første fugle i dagene 11-13/4 og forekomsten af

arten i øvrigt er væsentligt større end normalt. Også Stor Regnspove har rekordforekomst med mange store tæl­lin­ger både forår og efterår fra specielt Agger Tange, Øst­kys­ten og Læsø. Desuden er der rapporteret 75 terri­to­rie­hævdende fugle. Et år med få Sortklire, men til gen­gæld er øvrige klire-arter rapporteret i stort omfang. Næv­nes kan blandt andet tællinger af Rødben på op til 600 fugle i august ved både Bovet på Læsø og Agger Tange. Et stort forårstræk af Svaleklire ved Skagen med op til 27 fugle 15/4 og store rasttal fra maj af Tinksmed fra Vis­kum og Vejlerne.

Endelig kan for vadefuglene nævnes, at året byder på 8-9 Thorshøns, hvilket er mange.

Årets forekomst af kjover er på det jævne. Ingen helt store dage er rapporteret og mest bemærkelsesværdigt er nok et fund af Storkjove i Nibe Bredning 5/10.

Generelt er der stadig større fokus på måger. Det gælder både bestemmelsen af disse og deres racer, der løbende udskilles i arter, men også rapporteringen af disse sætter nye standarder i disse år. Således rapporteres alle de almindelige måge-arter væsentligt mere talrigt end tidligere. Det gælder heldigvis også på ynglefronten. Blandt andet kan det nævnes, at der er rapporteret mere end 1000 Sildemåger på ynglepladserne. Riden har omsider lidt yngle-succes, idet der kommer unger på vingerne ved både Bulbjerg, Hirtshals og Hanstholm.

Der er rapporteret hele 13 Rovterne, hvilket er væsentligt over normalen. Splitterne er rapporteret med fine tællinger fra ynglepladserne på Hirsholmene, Læsø og Mariager Fjord. Der foreligger også en grundig optælling af Havterne med 1475 par og Dværgterne med 88-89 par, alle på nær 5-6 par i Kattegat-området. Mere sløjt ser det ud for Sortterne med blot 18-25 par i Vejlerne. Endelig skal det for denne artsgruppe nævnes, at der i år er invasion af Hvidvinget Terne. Den rammer primært det sydlige Jylland, men der er dog flere observa­tioner af op til 15 fugle i maj i det nordjyske.

Den lokale bestand af Tejst har det fint. Med godt 900 par på Hirsholmene findes ca. 70% af den danske bestand her. Den hidtil største forekomst af Lunde ses i 2009 med 36 fugle, primært i oktober.

En rekordstor årstotal for Huldue skyldes måske danmarkshistoriens største trækdag, idet der 4/3 trækker ca. 700 fugle ved Skagen. Rapporteringen af Gøg er også den største nogensinde. Slørugle går fortsat frem – nu

129 kendte par i Nordjylland. Værre ser det ud for Kirke­ugle. Yngleresultatet for 23 undersøgte par giver blot 0,6 unge/par. For første gang siden 2002 er der igen Sneugle i Nordjylland. To individer turnerer rundt i Thy og Skagen gennem marts og april, og igen i juni ses en fugl.

Biæder ses med den hidtil største flok ved Skagen – 11 fugle. For de større spætter, Sort- og Grønspætte synes situationen noget tvivlsom, idet begge arter i kerneområderne, de større skove, tydeligvis er i tilbagegang.

Toplærke tilhører fortsat den nordjyske fuglefauna, men også kun lige. To fugle resterer i Hirtshals. Bedre ser det ud for de øvrige lærker, der alle rapporteres i rekordstore antal. For Bjerglærke bemærkes især en meget stor flok på op til 177 fugle, der i april raster ved Hovsør.

Generelt er der rapporteret mange svaler i 2009, specielt i august med blandt andet 55.000 Landsvaler udflyvende fra overnatning ved Vilsted Sø 24/8.

Bjergpiber er rapporteret i store tal, primært fra Grenen, der har op til 29 fugle i oktober/november.

Bjergvipstjert synes i fortsat fremgang og stadig flere synes at overvintre. Også antallet af trækkende fugle er tiltagende. Skagen har således 226 i foråret og Nordmandshage 88 i efteråret.

Silkehale optræder specielt i andet halvår mere fåtalligt end længe. En anden gæst nordfra, Vandstær, ses til gengæld i større antal end nogensinde og på flere lokaliteter.

Den første Nattergal høres allerede i de sidste aprildage. Der iagttages blot ca. 8 Nordlig Blåhals, til gengæld ses for anden gang en sikker Sydlig – i Vejlerne 24/8. Der fo­re­ligger dog to ældre fund, der grundet det tidlige tids­punkt næsten med sikkerhed også drejer sig om denne. En Blåstjert ved Hanstholm 20-21/10 er det femte nord­jyske fund. Sortstrubet Bynkefugl ser ud til at brede sig i Nordjylland. Arten iagttages i alle årets måneder på en lang række kyst-lokaliteter i Vendsyssel og Thy. Sang­drossel rapporteres meget sparsomt, mens der ses dob­belt så mange Misteldrossel, hvilket ikke mindst kan til­skri­ves mange fugle ved Skagen i foråret – i alt 1355.

Græshoppesanger ankommer tidligt (21/4) og flere end normalt rapporteres. Af de mere fåtallige "våde" san­gere kan nævnes Flodsanger og Savisanger med hver to ex., af sidstnævnte ringmærkes én ved Ove Sø 25/8. 8/6 ring­mærkes den 10. nordjyske Buskrørsanger i Elle­krattet, Skagen, og for tredje år i træk ringmærkes også Lille Rørsanger 21/6. Kærsanger viser fremgang for fjerde år i træk og endelig så er der den årlige Dros­sel­rørsanger, denne gang en fugl på Agger Tange 25/5.

Der ringmærkes i efteråret to Høgesanger i Skagen og bortset fra Havesanger, rapporteres der i foråret store antal af øvrige sylvia-sangere.

Ved månedsskiftet september/oktober ses 3 Hvidbrynet Løvsanger i Thy. Årets første Skovsanger er meget tidlig (22/4 Skagen) og arten noteres i øvrigt med dobbelt så mange fugle som sidste år.

Af Grå Fluesnapper rapporteres pænt med fugle efter nutidens målestok. Til gengæld ser det fortsat sløjt ud for Broget Fluesnapper, hvor kun et pænt antal ringmærkede fugle holder totalen oppe. Til gengæld er en årstotal på 10 Lille Fluesnapper flot – endda med hele tre fugle fra efteråret.

Der er nedgang at spore for Skægmejse, men det er jo sket før, hvorefter den vender tilbage. Vinteren 2009/ 2010 kunne dog indikere yderligere decimering af be­stan­den. Korttået Træløber ser ud til fortsat at spredes i lands­delen – det går langsomt, men dog nordover. Pung­mejse er set på flere lokaliteter end normalt og i efter­året ses ved flere lejligheder trækforsøgende fugle i Ska­gen.

Der er megen fokus på Rødrygget Tornskade, og selv om der mangler tal fra Hulsig Hede, er der rapporteret 110-130 ynglepar. Nøddekrige indfinder sig med en min­dre forekomst i sensommeren, idet 1-2 fugle ses på en række lokaliteter primært i august. Allike er rap­por­te­ret med rekordmange fugle, hvilket især tilskrives et stort træk både forår og efterår ved Skagen. Ravn domi­ne­rer efterhånden skovene i flere egne, ikke mindst i Vend­syssel, hvor 42-43 par er talt. ”Sort sol” er et fæno­men, folk rejser til Tøndermarsken for at opleve. En del

har dog fundet ud af, at noget tilsvarende (om end i min­dre målestok) kan opleves her, og man er så småt be­gyndt at arrangere ture for at opleve det. I efteråret er der blandt andet set følgende antal at overnattende Stære, Glomstrup Vig 12.000, Halkær Sø 18.000 og Grav­lev Sø 15.000.

Der ses pænt med Gulirisk i perioden april til juni i Ska­gen, uden at det dog er til at sige, hvor mange for­skel­lige fugle, det drejer sig om. Specielt i efteråret noteres flere Stillits end normalt. Der ses få Grønsisken på for­års­træk, men til gengæld har Nordmandshage over 25.000 fugle på efterårstræk. Lille Korsnæb markerer sig også med store tal i efteråret, både ved Grenen og Nord­mands­hage. Karmindompap kæmper stadig for sin nord­jyske eksistens med op til 4 fugle i Skagen og 6 i Hanst­holm.

Snespurv noteres med betydeligt flere fugle end nor­malt, specielt i efteråret/vinteren. Hortulan ses med 2 fugle ved Skagen og en i Hanstholm, hvilket indi­kerer at arten har det svært. Noget der også ses på yngle­pladserne mod nord/øst.

Bedre går det for Rørspurv. Rekordmange er rapporteret og arten overvintrer i stadig stigende omfang.

Fra dyre-afsnittet kan nævnes at Odder fortsat ser ud til at sprede sig i landsdelen. Krondyr øger i antal. Den nordjyske bestand er blevet mere end fordoblet de seneste 7 år! Endelig kan det nævnes, at interessen for at indberette Sommerfugle er stor. 51 arter er indsendt. Mest markant er nok forekomsten af Tidselsommerfugl med et stort træk i maj med op til 100-150 ex. flere steder og igen i august med op til 300 ved Øster Hornum 3/8.