Header

Af Hans Christophersen
Følgende er en kortfattet beskrivelse af nogle af årets ups and downs i den nordjyske fugleverden. Et lunt forår afspejles i et flot forårstræk for flere arter, ligesom det generelt lunere vejr sætter sit præg på forekomsten af forskellige arter på godt og ondt. To nye arter, Spidshalet Ryle og Sørgedue, er føjet til den nordjyske og danske liste.


Året starter med en meget stor dag for Rødstrubet Lom, hvor der 27/1 ses 1318 trækkende ved Lild og 796 ved Grenen, mens et pænt forårstræk ved Skagen giver i alt 8639 fugle. Af de store lommer byder året på 35 Islom, hvoraf de 24 fra foråret men blot 5 Hvidnæbbet, de 4 fra foråret. Blandt lappedykkerne bemærkes nogle meget store koncentrationer af Lille i efteråret specielt ved Vilsted og Halkær Sø, således 12/9 187 Vilsted Sø og 14/9 246 Halkær Sø. Vilsted Sø har også udviklet sig til den vigtigste lokalitet for Sorthalset med op til 38 fugle set i yngletiden. Området huser også en meget stor bestand af Gråstrubet med op til 148 fugle i april.

Forekomsten af stormfugle i 2008 er præget af få blæsevejrsperioder i efteråret. Således er de største dage for Mallemuk i juni med bl.a. 12/6 1771 NV Grenen, i øvrigt stammer 90% af årets fugle derfra. Det bliver kun til endnu et yngleforsøg ved Bulbjerg. 21/8 ses Kuhls Skråpe ved Grenen, mens de største dage for Sodfarvet er 28/9 7 Lild og 4/10 5 Ørhage. Årets overraskelse er 6-8 Balearskråpe ved Grenen i perioden 12/8 til 5/9. Arten er tidligere knapt årlig i det nordjyske. Det mang­lende blæsevejr ses også på manglen på stormsvaler, således blot 6 Stor og ingen Lille. Der er fortsat mange Suler i vore farvande, skønt de seneste års fordeling med flest forårsfugle atter er vendt. Således ingen dage med mere end 100 ved Skagen i foråret. Antallet af ynglende Skarv er for nedadgående, og det skyldes ikke kun bekæmpelse. Således er en af de mest beskyttede bestande – i Toftesø – halveret indenfor 3 år til nu 1985 par ud af en samlet nordjysk bestand på 33.700 par. Til gengæld når forekomsten af Topskarv nye dimensioner med hele 12 godkendte fund, heraf hele 7 fugle ved Grenen 22/5.

De hvide hejrer – Sølv og Silke – er ved at blive et stadigt mere almindeligt syn i den nordjyske natur, specielt i Limfjordsegnene. Silkehejre er set i alle årets 12 måneder, mens Sølvhejre er set i 10. Det er dog for begge arters vedkommende svært at vurdere, hvor mange fugle, der reelt turer rundt i landsdelen. En Sort Stork ved Skagen 11/4 er meget tidligt på færde. Året byder i øvrigt på 6-8 fugle, hvoraf de to er fra efteråret. Skønt der slet ikke ses Hvid Stork nær den gamle yngleplads ved Vegger, er det alligevel et år med en stor forekomst. Også her ses en meget tidlig fugl allerede 16/3 ved Skagen, mens årets største flok er 10 ved Voergård 13/5. En ny koloni af Skestork bliver opdaget i Aggersborg Vildtreservat, der kommer dog ingen unger på vingerne. Til gengæld rummer den gamle koloni i Nibe Bredning nu 31-32 par med 60-70 unger.

Sangsvane er fortsat at finde som nordjysk ynglefugl, idet 2 par får 5 henholdsvis 7 unger. Forekomsten af Kortnæbbet Gås i landsdelen er stor, specielt i vintermånederne. Nævnes kan fra Vejlerne 3/2 15.545 og 27/12 9830 fugle. Også et pænt år hvad angår Blisgås med blandt andet 77 fugle i Vejlerne 16/3, der også har Dværggås i februar og december. Indrapporteringen af Grågås fortsætter med at vokse, således er mere end 230.000 fugle indrapporteret. Ligeledes er de nordjyske rastepladser for Bramgås fyldt godt op både forår og efterår. Årets største registreringer er 3/2 3557 i Vejlerne og 6/5 hele 3065 østtrækkende Nordmandshage. Indrapporteringen af Lysbuget Knortegås er rekordstor. Forekomsten er ikke koncentreret om få lokaliteter som tidligere og Limfjordsegnene ved specielt Nibe Bredning er ved at udvikle sig til vigtigste lokalitet. Den største forekomst i første halvår er 3/5 4037 Agerø og i andet 23/12 3000 Staun, Barmer og Valsted Enge.

De milde vintre holder til en vis grad på svømmeænderne. 8/1 ses 6230 Pibeand i Ulvedybet, noget der ikke kunne forekomme for blot få år siden. Forekomsten af Spidsand er som vanligt koncentreret omkring Agger Tange med største tal i efteråret 14/9 2100. Skidt ser det ud for Atlingand, der ses i stadig lavere antal. Ingen ynglepar er rapporteret, men mon ikke arten fortsat har en lille bestand i området? En væsentlig nedgang ses også i rapporteringen af Skeand. Det samme gælder mange af dykænderne, både i fersk- og saltvand. Undtagelser er dog Sortand, Fløjlsand og Hvinand – her er registreringerne noget over normalen. Endelig kan det nævnes, at de milde vintre også giver flere overvintrende Lille Skallesluger i vores område.

Et varmt forår giver et stort forårstræk for mange rovfuglearter. 1871 Hvepsevåge noteres ved Skagen med største dag 1/6 med 425. Forekomsten af Sort og Rød Glente er også stor. Således kan nævnes 10/5 20 Røde ved Skagen 10/5. Den øgede forekomst afspejler sig også i yngleforekomsten. Således nu 10 par i Vendsyssel og flere potentielle par rundt om i landsdelen. Forekomsten af Havørn er også rekordstor. Det må snart udmønte sig i nordjyske ynglepar. En færdigbygget rede bliver dog også fundet i Tofte Skov, men mere bliver det ikke til. Trækket af kærhøge ved Skagen er stort med blandt and 339 Blå Kærhøg og 12 Steppehøg. Et ynglepar af Hedehøg nær Brovst får 3 unger på vingerne. Antallet af ynglende Duehøg fortsætter med at falde i Vendsyssel, nu 39 par med en lav ungeproduktion. Et pænt forårstræk af Spurvehøg giver 3726 fugle ved Skagen, ligesom forekomsten af Musvåge i området er den største længe med flere dage med 5-700 fugle. Glædeligt er det omsider også med lidt optur for Fjeldvåge, der efter et godt yngleår i 2007 viser sig med den største forekomst i 15 år. Nævnes kan blandt andet min. 140 trækkende ved Skagen 26/4. Hele to Ørnevåge bliver det også til.

Forekomsten af sjældne ørne sætter også nye rekorder ved Skagen. 23-25/5 ses Slangeørn, 4 dokumenterede fund af både Lille og Stor Skrigeørn foruden en Steppeørn. Endelig ses også i år Høgeørn, idet en 3K fugl ses 11/4. Kan det være fuglen fra 2007, der vender tilbage? Kongeørn ses mange steder i landsdelen og for første gang får de danske ørne hele 4 unger på vingerne. To i Hals Nørreskov og en i Høstemark og endelig har parret syd for Mariager Fjord succes med den første unge. Fis­keørn har det største forårstræk i 10 år, således noteres i alt 428 fugle. 997 trækkende Tårnfalk ved Skagen er rekord og med 132 sydtrækkende 21/8 ved Nordmandshage ses det hidtil næststørste antal i Nordjylland og Danmark. Omsider er der tale om et år med et pænt influks af Aftenfalk, således ca. 52 fugle ved Skagen samt iagttagelser ved en lang række andre lokaliteter. Ligeledes ses Lærkefalk mange steder, og også her har Skagen ny rekord med 332 fugle. Nævnes skal også hele 45 fra Klitmøller området. Endelig skal for rovfuglene nævnes en stor årssum for Vandrefalk, hvilket ikke mindst skyldes 130-140 fugle ved Skagen.

Agerhøne fortsætter tilbagegangen, ligesom forekomsten af Engsnarre og ikke mindst Plettet Rørvagtel er meget lav. Til gengæld er rapporteringen af Trane høj, og den nordjyske bestand tæller nu ca. 45 par.

Hos vadefuglene er det glædeligt, at der er rapporteret knap 700 par Klyde. Rapporteringen af Lille Præstekrave er rekordstor, og for Stor Præstekrave foreligger der et par meget store tællinger fra Agger Tange, således blandt andet 1743 1/8 – måske det største nordjyske tal nogensinde. Også Hvidbrystet rapporteres fra Agger Tange i august. Forekomsten af Sandløber stiger fra år til år, og det er ikke mindst antallet af overvin­trende fugle, der er i tiltagen. Til gengæld er forekomsten af både Dværg- og Temmincksryle væsentligt under gennemsnittet. En Spidshalet Ryle på Agger Tange 27-29/7 udgør det første danske fund. Forekomsten af Kærløber i maj er høj, hvilket ikke mindst skyldes op til 9 fugle ved Gerå. Prærieløber ses for andet år i træk, idet en fugl holder til nær Ulvedybet i månedsskiftet september/oktober. Skønt der i træktiden ses pænt med Brushøns i landsdelen, når arten atter et bestandsmæssigt minimum med blot 4 sikre ynglefugle i Vejlerne.

Stor Kobbersneppe holder fortsat stand i Vejlerne og Agger Tange, mens der af den islandske race ses rekordmange i august, således op til 32 fugle på Agger Tange, sikkert den højeste notering i landet hidtil. Lille Regnspove ses hyppigere end normalt og de koordinerede registreringer af Stor Regnspove sætter deres tydelige spor på rapporteringen af denne art. Ikke mindst tal fra Nordmandshage i efteråret er markante med flere dage med mere end 1000 fugle. Hos klirerne skiller Tinksmed og Mudderklire sig ud med store forekomster. Specielt Tinksmed har den største notering i 15 år. Endelig kan det nævnes, at Stenvender er rapporteret flittigt, ikke mindst i august, hvor ca. halvdelen af årets fugle ses.

Bemærkelsesværdigt er det, at 2/3 af årets forekomst af Almindelig Kjove er fra foråret. Et stort forårstræk samt få efterårsfugle er årsagen, 1/5 51 Grenen er måske det største forårstal nogensinde i landsdelen. Blot 10 Lille Kjove ses, dog med en markant observation, idet der ses 4 trækkende ved Nordmandshage 12/9. Antallet af Storkjove bærer præg af få blæsevejrsperioder i efteråret, således blot én dag med mere end 10 fugle, 5/8 15 trækkende ved Ørhage.

Generelt er der øget interesse for at indrapportere må­ger. Usædvanligt er det, at Sabinemåge ikke iagttages i september, til gengæld er 10 fugle i oktober pænt mange. Glædeligt mange yngletællinger foreligger for må­ger, i den negative ende kan nævnes at blot få Ride­unger blev flyveklare – i Hirtshals, mens alle ynglefugle opgav ved Bulbjerg sikkert på grund af fødemangel.

Sandterne, der er en nordjysk sjældenhed, ses 3/6 ved Grenen og i sensommeren ses pænt mange Rovterne. Mange ynglefugle er rapporteret for Splitterne og for Dværgterne er rapporteret 97 par, heraf 32 fra Læsø og 33 fra Nordmandshage. Årets ynglebestand af Sortterne opgøres til 35 par, der desværre ingen unger får.

Et stort forårstræk af Huldue bliver i den grad matchet af Ringdue, der sætter nordjysk rekord 30/3 med 21.300 trækkende ved Skagen. Også efterårstrækket er væsentligt større end normalt med bl.a. 18.397 trækkende ved Nordmandshage. Til gengæld synes Tyrkerdue at være i reel tilbagegang. Det lune forårsvejr giver en del Turtelduer og oveni dukker en Sørgedue op i Skagen i maj, en nordamerikansk art, der ikke tidligere er iagttaget i Danmark.

Hos uglerne markerer Slørugle sig med hele 116 nordjyske par – en markant fremgang siden arten begyndte at yngle i landsdelen i 1992. 7 sikre og 7 mulige ynglepar af Stor Hornugle er rapporteret. Kirkeugle holder indtil videre stand, 40 territorier er undersøgt og ca. halvdelen havde held med ynglen. Perleugle blev ikke fundet ynglende i år, måske er fuglene flyttet til Vestjylland, hvor et par er registreret.

Mursejler havde et rekordår, hvilket ikke mindst skyl­des et meget stort forårstræk med blandt andet 35-40.000 ved Skagen 25/5. Også Isfugl har fremgang og rap­por­te­res fra flere lokaliteter end tidligere. Biæder yngler over­ras­kende i en grusgrav i Han herred og generelt ses flere fugle end normalt. Én Hærfugl bliver det til, idet en fugl ses ved Øby 5-6/10. Vendehals ses kun under for­års­træk­ket og ingen sikre ynglefund rapporteres. Grøn­spætte er under markant tilbagegang i landsdelen, spe­cielt i Rold Skov er arten næsten forsvundet. Sortspætte holder i højere grad stand, om end arten ikke er under spredning. Stor Flagspætte er ikke tidligere rapporteret i så stort omfang og ikke mindre end 3 Lille Flagspætte ses i Skagen i 2008.

Toplærke synger på allersidste vers, idet bestanden i Hirtshals nu er nede på to fugle. Efteråret byder på 4-5 Storpiber, mens Markpiber trods 4 trækkende fugle i Skagen nu synger på allersidste vers som dansk ynglefugl. Til gengæld forekommer Bjergpiber i stigende antal i landsdelen, ikke mindst i oktober til december. Ynglebestanden af Gul Vipstjert synes i krise, mens Bjergvipstjert synes i fortsat spredning og tiltagen.

Gærdesmutte er rapporteret rekordstort og synes i reel fremgang. Ved Skagen ses sidst i april en Alpejernspurv. Der foreligger tidligere blot to fund. Der rapporteres færre Nattergal, om det er udtryk for en reel nedgang i bestanden vides ikke. Til gengæld hele to fund af Sydlig Nattergal – begge fra Skagen i maj. Kun 7 fund af Blåhals bliver det til, mens hele to Blåstjert ringmærkes, 26/5 i Skagen og 15/10 i Klitmøller. Sortstrubet Bynkefugl rapporteres med blandt andet 10 par i landsdelen. En pæn forekomst af Ringdrossel med blandt andet 210 R ved Klitmøller 27/4. Forekomsten af Misteldrossel er rekordstor med blandt andet 368 trækkende ved Skagen 30/3 og fra efteråret 125 trækkende ved Mou 15/10.

Efter to fund af Lille Rørsanger i 2007 ses arten atter i år, 12/6 1 ringmærket Skagen. Danmarks blot 7. fund. Skagen har landsdelens eneste observationer af Drosselrør­sanger, to fugle i maj. To Spottesanger ringmærkes på Grenen i august og for Høgesanger byder efteråret på hele 4 fugle og for øvrige Sylvia-sangere er rapporteringen meget høj. 12/6 ringmærkes Lundsanger i Skagen og foråret byder på flot rapportering af Skovsanger ligesom Gransanger rapporteres rekordstort. Efteråret byder på et flot influks af østlige sangere, således 5-9 Hvidbry­net Løvsanger og Skagens 2. fund af Himalayasanger 29-31/10 og 7/10 ringmærkes Brun Løvsanger i Hanstholm.

Mere end 500 rapporterede Grå Fluesnapper er mere end længe. Til gengæld fortsætter nedturen for Broget Fluesnapper, både forårstræktal og ynglebestand er be­drøvelig læsning. Til gengæld flere efterårsfugle end de seneste mange år. Pungmejse har det skidt i det nord­jy­ske, således blot 6 rapporteringer, ellers er der tale om pæne rapporteringer for mejserne. Helt speciel er dog fore­komsten af Sortmejse, idet at efteråret byder på mere end 17.000 rastende eller trækforsøgende fugle ved Skagen og 2772 ved Nordmandshage. Meget tyder dog på, at det er nordjyske fugle, der er på turne, idet lig­nende forekomster ikke ses andre steder i landet. Også Blå­mejse er rapporteret i store mængder i efteråret med blandt andet 2025 9/10 ved Nordmandshage, 3598 12/10 ved Grenen og 3500 i Hanstholm 14/10.

Året byder på en stor forekomst af Pirol, ikke blot ved Ska­gen, men også på en lang række andre lokaliteter. Om­sider strejfer en Nøddekrige-invasion det nordjyske, idet flere fugle iagttages i efteråret. 16/3 noteres 70.000 Stær ved Han Vejle/Kogleaks og Rosenstær har en stor årstotal med 10-12 fugle.

Forekomsten af Stillits er stigende, hvilket ikke mindst skyldes knap 800 trækkende ved Nordmandshage i efteråret. Bjergirisk overvintrer i større antal end vanligt. Hvidvinget Korsnæb ses atter i landsdelen med blandt andet 25 fugle i efteråret ved Skagen og 18 ved Nordmandshage, og også Stor Korsnæb er iagttaget i pænt tal. Trods flere iagttagelser af Karmindompap end de senere år er der ikke noget, der tyder på, at arten er ved at genvinde terræn. Ingen ynglefund er rapporteret. Et stort efterårstræk af Snespurv giver en stor årssum og endelig ses Dværgværling på trækforsøg ved Skagen 28/10.