Header

Af Kurt Prentow
I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.


Mellem de tusinder af Hætte­må­ger, der svævede over hovedet på ham, fik han øje på nogle måger, som han først antog for Stormmåger, men som han til sin store overraskelse opdagede var Ri­der – eller Tretaaede Maager, som han kalder dem i sin be­retning. Han besøgte Tyvholm igen den 29. juni og fandt nu i alt 11 reder, anbragt på eller mellem stenene på den lave holm.

Fundet af ynglende Rider på Tyvholm var usædvanligt på to måder. For det første var der i "Ride-flugtslinie" – dvs. langs kysterne og ikke ind over land – 800 km fra den nærmeste yngleplads i Skotland, og 825 km fra den næst-nærmeste yngleplads i Norge. For det andet ynglede fuglene på jorden, hvilket er usædvanligt for en så udpræget fuglefjelds-fugl som Riden.

Riden har ynglet i Nordjylland lige siden det første ynglefund på Tyvholm, og vi skal her give en oversigt over ynglepladserne gennem tiden op til i dag. Vi nævner lo­kaliteter kronologisk efter deres oprettelsesår.

Hirsholmene 1941-1973

Som nævnt ynglede 11 par på øen Tyvholm i 1941, og antallet voksede støt til 479 par i 1956. Herefter faldt antallet til 131 par i 1960, 10 par i 1968, 0 par i 1972 og – som en sidste slutspurt – 45 par i 1973. Siden har Riden ikke ynglet på Hirsholmene. Det menes at være tilstedeværelsen af rotter, som var skyld i fuglenes forsvinden fra Hirsholmene.

Nordre Rønner 1955-1995 (1996?)

I 1955 fandtes Riden ynglende på øgruppen Nordre Rønner nord for Læsø. Dette år fandtes 4 reder, i 1959 taltes 11 par, og i 1963 var bestanden steget til godt 50 par. Det maksimale antal reder blev talt til 112 i 1966. I 1974 var der 3 kolonier med i alt 88 par. I 1995 var antallet faldet til 5 par. Der findes ikke tal for 1996, men i 1997 konstateres ynglefuglene forsvundet. Fuglene ynglede på taget af et redskabsskur og på fyrbygningerne. Der er ikke nogen klar årsag til Ridernes forsvinden fra Nordre Rønner, men en mulighed er, at fuglene simpelthen fandt bedre forhold på Bulbjerg, og derfor flyttede dertil. Kolonien på Nordre Rønner fik i midten af 1960'erne en søsterkoloni ved Nidingen på den svenske vestkyst. 

Skagen Havn 1957-1969

I 1957 blev der fundet 11 reder på Skagen Havn. Her var der 10-15 par i 1966, 15 par i 1967, 0 par i 1968 og 13 par i 1969.

Deget 1959-1960

I 1959 taltes 11 reder på den lille ø Deget, der ligger mellem Frederikshavn og Hirsholmene. Året efter var der kun 1 par, og siden er arten ikke konstateret ynglende på stedet.

Hanstholm Havn 1969-

Her ynglede arten første gang i 1969 med 9 reder. Flest var der i 1982 med 120 par. Næsten hvert år skylles rederne/ungerne i havet, da fuglene yngler på ydersiden af den store vestlige dækmole. I 1988 og 1989 lykkedes det at få unger på vingerne med henholdsvis 15 og 10-15 i antal. Så sent som i 2008 forsøgte fuglene at yngle, uden at resultatet kendes.

Skarreklit 1974-1978

Riderne dukkede op på Skarreklit, der var en fritstående limstensklint i havet ud for Bulbjerg, i 1974 med 44 par. I 1975 taltes 85 reder, og i 1978 var der 160 reder. Den 19. september 1978 væltede Skarreklit omkuld i Skagerrak i en nordvestenstorm. En stump af klinten blev tilbage og fik i folke- og fuglekiggermunde navnet Skarreklat.

Bulbjerg 1979-

Efter Skarreklits sammenstyrtning flyttede Riderne året efter – altså i foråret 1979 – ind på selve Bulbjerg. Allerede første år taltes 100 par, og siden er det gået næsten konstant fremad. I 1989 taltes 420 reder. Det er således landets største og mest stabile koloni. I 2008 kom der desværre ikke unger på vingerne fra kolonien. Årsagen menes at være fødemangel.

Hirtshals Havn 1994-

Riderne begyndte at yngle på Hirtshals Havn i 1994. Dette år producerede 8 ynglepar 8 flyvedygtige unger. Siden steg antallet af par til et foreløbigt maksimum i 2000 med 82 reder og 79 unger. Der er egentlig tale om to kolonier i hver sin ende af Østmolen. Den ældste er beliggende på selve molehovedet (kan observeres fra Vestmolen), mens fuglene i 1996 også begyndte at yngle på flydedokken ved foden af Østmolen. Her placerer fuglene deres reder på hylder på dokken, i portåbningen og inde i dokken. I 2006 ynglede to par på en lygtepæl ved siden af dokken, og i 2008 ynglede 10 par på en fabriksbygning på Vesthavnen. Som helhed har fuglene i Hirtshals en pæn ynglesucces, men nogle af rederne på Østmole-hovedet er i nogle somre udsat for at blive skyllet ned i stormvejr, som det sidst skete i 2008, og yngleparrene på flydedokken er udsat for forstyrrelse, bl.a. ved vedligeholdelsesarbejder på dokken.

Rubjerg Knude 1999

I sommeren 1999 blev fra flere kilder meldt om en mindre ynglekoloni på ler- og sandklinten Rubjerg Knude. En tysk fuglekigger skulle angiveligt have fotograferet fuglene og talt 17 besatte reder. Ved en eftersøgning i oktober fandtes ikke tegn på reder. Der er ikke siden meldt om ynglende Rider på stedet.

Sammenfatning

Som nævnt har Riden ynglet uafbrudt i Nordjylland (og Danmark, idet arten ikke har ynglet uden for Nordjylland) siden 1941. Et første maksimum nåedes i 1956 med 479 par på Tyvholm og enkelte på Nordre Rønner. Op gennem 1960’erne og frem var ynglen især koncentreret på Nordre Rønner, hvor der var 90-110 par i årene 1965-83, samt fra 1974 til 1978 på Skarreklit, hvor der taltes 160 reder i 1978. I 1979 kom Bulbjerg for alvor på banen, og kolonien har op gennem 1980'erne overtaget førertrøjen, som den har beholdt siden.

I dag er Bulbjerg-kolonien således den største koloni med 400-500 ynglepar. Næststørste koloni er den på Hirts­hals Havn med ca. 50 par, fordelt på flere lokalite­ter på havnen. En outsider er kolonien på Hanstholm Havn, hvor fuglene nogle år får unger på vingerne, mens rederne i andre år skyller i havet.

Ringmærkning har vist, at der i tidens løb er sket en udveksling af fugle mellem de forskellige nordjyske kolonier samt kolonien på Nidingen i Sverige (som nævnt ovenfor under Nordre Rønner). Det kunne således konstateres, at fugle som tidligere havde ynglet på Nordre Rønner, deltog i opbygningen af kolonien på Bulbjerg.

Det var noget af en dukkert, at Riderne i Nordjylland i 2008 samlet set kun fik et par håndfugle unger på vingerne, men lad os håbe at den smukke fuglefjeldsfugl Riden forbliver som ynglefugl i Nordjylland - som et frisk pust fra Atlanten og de nordlige have.