Header

Af Tscherning Clausen
Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.


Det var for det meste over Tofte Skov, Tofte Mose og ud mod Toftesø, at de blev set flyve sammen. Det skulle senere vise sig at blive det første ynglepar, som man har haft sikkert kendskab til i Danmark, idet parret tre år senere i 1999 ynglede og de første to unger kom på vingerne.

På dette tidspunkt består parret af en adult og en 5K fugl. Tofte Skov parret ynglede også i de følgende tre år, og fik i alt 5 unger på vingerne indtil foråret 2003, hvor den ene af ørnene, formentlig hunnen, forsvandt. Selvom der senere i flere perioder var nye ørne til stede, resulterede det ikke i, at der blev dannet et nyt par, og i foråret 2007 forsvandt også den sidste af de gamle ørne.

I mellemtiden havde et nyt par etableret sig i Høstemark Skov i den nordlige del af Lille Vildmose. Allerede i efter­året 1999 begyndte den ene unge fra Tofte Skov-parret at opholde sig fast i skoven. Denne får i 2002 sel­skab af en formentlig 2 år ældre ørn, og allerede året efter i 2003 ynglede parret, der formodes dengang at be­stå af en 5K og en 7K fugl, for første gang. Dette par har hvert år siden fået en unge på vingerne.

I 2003 begynder der at komme meldinger om en stationær Kongeørn i Hals Nørreskov, og i 2004 etableres der her et nyt Kongeørnepar. Dette par gør yngleforsøg i 2005 og 2006, men mislykkes begge gange. Først i 2007 lykkes det parret, der nu formodes at bestå af en 7K og 9K fugl, at få en unge på vingerne og igen i 2008 endog med to unger.

Det næste par etablerer sig i området syd for Mariager Fjord. Først blev der her i november 2005 fundet en død og udmagret ørn, men sidenhen kom der flere iagttagelser i 2006 af en gammel og en yngre ørn i området. Parret var fortsat til stede i 2007, men ynglede først med succes i 2008, hvor de fik en unge på vingerne, og hvor parret formodes at bestå af en adult og en 6K fugl.

Resultatet efter 10 år med ynglende Kongeørne er altså: Tofte Skov 5 unger, Høstemark 6 unger, Hals Nørreskov 3 unger og Mariager Fjord 1 unge, eller i alt 15 unge Kon­geørne.

Udover de nævnte ynglepar har der i en del år været 1-2 ørne til stede i Hanstholm Reservatet, men der er endnu ikke konstateret nogen pardannelse, ligesom der formentlig har været nogen udskiftning i årenes løb. Området er dog en potentiel lokalitet for et kommende ørnepar.

Indtil dato er der kun meget begrænset kendskab eller formodning om slægtskab mellem fuglene i de forskellige par. Der er dog i de seneste år indsamlet fjer og dun ved nogle af rederne, en indsamling der fortsættes og om muligt intensiveres, således at der kan foregå indsamling på alle kendte ørneterritorier med henblik på at få foretaget DNA-analyse af det indsamlede materiale.

Fra ynglesæsonen 2008 er der foretaget ringmærkning af ungerne i Hals Nørreskov og ungen fra Mariager Fjord parret. Det har allerede givet kendskab til ungernes færden, idet ungen fra Mariager Fjord blev fundet i afkræftet tilstand nær Tønder i november 2008 og blev bragt på plejestation. Da den var kommet til kræfter, blev den bragt tilbage til yngleområdet, hvor der sidenhen blot er én iagttagelse af ungen. Den ene af ungerne fra Hals Nørreskov - en hun - omkom desværre ved en kollision med en højspændingsledning nær Siem ved Terndrup i Himmerland.