Header

Af Tscherning Clausen
Danmarks nordligste ynglepar af Havørn yngler nu i Tofte Skov, Lille Vildmose. Efter flere års forventninger om et nordjysk ynglepar af Havørn, er disse blev indfriet.


På en af de første dage i juni 2010 blev det konstateret, at et par Havørne har ynglet og fået en unge – en unge som der senere på året blev mulighed for at se flyve og fouragere ved Tofte Sø og længere nordpå i Lille Vildmose.

Havørnene har haft et mangeårigt tilløb, inden det kom så vidt. Siden begyndelsen af 1990'erne har der årligt været Havørne i kortere eller længere perioder i Lille Vildmose. I begyndelsen som oftest ved ørnefoderpladsen ved Høstemark Skov og Tofte Sø, men senere også i Tofte Skov. Der har især været mange unge og yngre ørne i området, med i perioder op til 5 ørne på samme tid ved Tofte Sø, hvor især tilstedeværelsen af skarvkolonien betyder en lettilgængelig fødekilde.

Siden efteråret 2006 har der opholdt sig et ældre og allerede dengang næsten udfarvet par ørne i området samtidig med, at der fortsat blev set en del unge og yngre fugle.

I foråret 2008 findes den første rede i Tofte Skov, dog uden at der ses ørne på eller nær reden, og i foråret 2009 findes der endnu en ørnerede, men igen uden at der ses ørne ved reden. Ved sidstnævnte blev der dog fundet ørnefjer under reden og set fjer, dun og sprøjt af ekskrementer i grene på og nær redetræet.

Det er i øvrigt tankevækkende, at denne rede er bygget i et træ mindre end 20 m fra, hvor kongeørnene havde deres rede, da de ynglede i skoven fra 1999-2002.


Ligesom i de foregående år blev der i foråret 2010 holdt godt øje med ørnenes adfærd, og der tegnede sig snart et billede af, at det måtte være reden fra 2009, som ørnene fløj til og fra. Området blev holdt fri for forstyrrelser i hele foråret og først 22. maj blev redestedet besøgt første gang. En af de gamle ørne viste tydeligt tegn på uro og afgav varselslyde, da vi kom nær redestedet, men der kunne ikke ses noget i reden. Den 3. juni blev redestedet besøgt igen. Denne gang var begge de gamle ørne til stede, og nu blev der set en stor unge i reden.


Der har tidligere ynglet Havørne i Nordjylland. Der er kendskab til en række lokaliteter, hvor der i sidste halvdel af 1800-tallet ynglede Havørne. I Lille Vildmose mindst indtil 1862. Der findes dog beretning om, at der skulle have ynglet et havørnepar i Tofte Skov i 1886, og at de fik 3 unger. Ørnene ynglede i "Storkeegen", et træ som senere blev kendt som det ene af Sort Storks redetræer, og som den dag i dag endnu findes i skoven. Det sidste ynglepar af Havørn ynglede i 1912 ved Havnø, Mariager Fjord. Denne gamle bestand af Havørne blev efterstræbt på forskellig vis, især ved bortskydning og forsvandt til sidst helt.


Havørnen har i nyere tid ynglet i Danmark siden 1996, hvor de første to par hver fik en unge på vingerne i Sønderjylland. Siden har arten bredt sig som ynglefugl til Fyn og især Sydsjælland og Lolland Falster, således at der i 2010 var 36 par, hvoraf 30 par ynglede og 23 par fik 37 unger. Der er nu i alt 10 par i Jylland, hvor de nordligste yngler ved Silkeborgsøerne og Lille Vildmose.

Som ynglelokalitet adskiller Tofte Skov sig fra de øvrige ved ikke at ligge ved eller i umiddelbar nærhed af vand, det være sig hav, fjord eller sø.

Som det vel er bekendt yngler der i Lille Vildmose Kongeørne i Høstemark Skov, og med det nye ynglepar af Havørn i Tofte Skov markerer Lille Vildmose området, hvoraf størstedelen ejes af Aage V. Jensen Naturfond, sig endnu engang som et enestående naturområde i Danmark.