Header

Af Henrik Nyrup
Hvidbrystet præstekrave - tegning: Brian Zobbe"Hvidbrystet Præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 52 par, der blev optalt i 2010 er noget over sidste års 39 par, men noget lavere end antallet af ynglepar i 2007 og 2008, hvor der også blev foretaget en grundig optælling af arten".

 

Denne beskrivelse kan findes på http://www.dof.dk/ under beskrivelse af de enkelte arter i Caretaker-projektet. En rimelig stabil landsbestand, hvor der i forhold til 2009 er sket en mindre fremgang til 2010.

Hvidbrystet præstekraves historie i Nordjylland er dog desværre en helt anden historie.

I bogen "Nordjyllands Fugle – deres yngleudbredelse og trækforhold" fra 1978 gives følgende karakteristik for Hvidbrystet præstekrave for 1974: "Sjælden yngletrækfugl og trækgæst. Ynglebestanden tæller 10-12 par". Landsbestanden angives i 1975 til at være cirka 75 par.

I de sidste 25 år er arten blevet mere og mere fåtallig i sin forekomst i Nordjylland. Det fremgår af nedenstående figur med forekomst fra 1986 til 2010, at der fra midten af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne typisk blev set 5-8 fugle om året, så har der i de seneste år ofte kun været set enkelte fugle. I flere år – 1999, 2001, 2002 og 2005 – blev arten slet ikke iagttaget.

Den sidste sikre forekomst med yngel af Hvidbrystet Præstekrave er fra 1987. På en lokalitet i Vendsyssel fik et par 2 unger på vingerne. At arten forsvandt på dette tidspunkt var ikke så overraskende, da ynglebestanden i nogle år havde svinget mellem 0 og 3 par.

Der har dog efterfølgende i 1995 været formodning om et muligt ynglepar på Fjordholmene mellem Aggersborg Vildtreservat og Bygholmdæmningen. I maj 1995 blev en territoriehævdende fugl konstateret på lokaliteten, men der blev ikke konstateret tegn på yngel. Der blev dog efterfølgende i september måned igen set 2 fugle på lokaliteten.

Tilbagegangen i antallet af ynglepar er sandsynligvis en kombination af især en øget brug af strandområderne i for­bindelse med rekreative formål, men også det forhold at Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelse, er sikkert en medvirkende faktor.

I perioden på 25 år fra 1986 til og med 2010 er Hvidbrystet Præstekrave blevet set på 15 forskellige lokaliteter.

Blandt de 96 observerede fugle er fordelingen på loka­li­teter Ulvedybet 25, Skagen og Vejlerne begge 19, Agger Tange 13 og Jerup Strand 7. For de resterende 10 lokaliteter er set mellem 1 og 3 fugle. I de seneste år har det især været lokaliteter som Skagen, Agger Tange og Vejlerne, hvor arten har kunnet ses i Nordjylland.

I juli og august samles fuglene for at fælde inden efter­års­trækket, hvor de sidste normalt ses i september. Der kan i denne periode stadig ses større flokke af fældende fugle omkring Rømø. Der blev således 15/7 2010 set 48

fou. på Sønderstrand, Rømø, mens den største observation i de sidste 5 år er 6/8 2008 med minimum 70 Sønderstrand, Rømø.

Med en ynglebestand, der svinger omkring de 50 par, er således en stor del af den resterende danske bestand samlet.

I Nordjylland har det især været i månederne maj, juli og august, at arten er blevet set i de sidste 25 år jævnfør nedenstående figur, hvor antallet af observerede fugle siden 1986 er fordelt på måneder. Inden for de seneste år er der især gjort observationer i juli og august.

I de seneste år har udviklingen i Sverige været meget til­svarende udviklingen for den danske bestand. Bestanden i Sverige er i dag næsten ikke eksisterende mere. Der kan således ikke forventes, at den danske bestand vil blive tilført nye fugle herfra.

Det kan således nok ikke forventes, at Hvidbrystet Præstekrave igen bliver nordjysk ynglefugl i de kommende år, men der vil forhåbentlig fortsat kunne ses nogle få gæster hvert år til glæde for de nordjyske fuglekiggere.