Header

Af Brian Nilsson
Der er gået 5 år siden Vilsted Sø atter kom på landkortet efter næsten 100 års afvanding, og derved har givet Vesthimmerland sin største sø tilbage, til glæde for fugle, dyr og mennesker.


Vilsted Sø er på 450 hektar og de omkringliggende enge på 479 hektar. Den blev genskabt i 2005-2006 og ejes i dag af Aage V. Jensen Naturfond, mens den daglige drift af området fortages af Naturstyrelsen.

Adgangsforhold
Der er mange parkeringsmuligheder flere steder rundt om søen, men et besøg i fugletårnet er gåturen værd, især morgen og aften i sensommeren. Ligeledes er der mulighed for at gå hele vejen rundt om søen, en tur på ca. 20-22 kilometer.

Fuglene i Vilsted Sø
Vilsted Sø var ikke mange måneder gammel, før de første fugle indfandt sig i det lave vand, og i starten af 2011 tæller DOFbasen således ikke færre end 170 registrerede fuglearter i og omkring Vilsted sø. Af de mere interessante arter, der er rapporteret kan nævnes Amerikansk Krikand, Bøffeland, Damklire, Nordisk Lappedykker, Engsnarre og Sølvhejre. Dette fortæller en del om søens muligheder. Men søen er stor og der skal søges.

Ynglefugle
Der er meget begrænsede data om ynglefuglene ved og i Vilsted Sø, og der er heller ikke lavet større optællinger i søens nyere historie. Den eneste art der er optalt hvert år er Knopsvanen, der i 2008 kunne tælles med 13 par og 41 unger og 7 par og 25 unger i 2010.

Der forligger dog også fint datamateriale omkring lappedykkerne fra de mange gæstende fuglekiggere. For 2008 kan yngleantallet anslås for Toppet Lappedykker op til 47 par, Gråstrubet Lappedykker op til 74 par og Sorthalset Lappedykker med 12 par i 2008 og 41 par i 2009. For sidstnævnte er lokaliteten således klart den vigtigste i Nordjylland. Desuden rummer søen også et stort antal Lille Lappedykker med 187 rastende den 12. september 2008. Hættemågen blev optalt i 2008 og i sommeren 2010. Her kunne der tælles henholdsvis 2205 par og 612 par for­delt over 4 kolonier, som også kan studeres på tæt hold.

Klyden ynglede i de første år med 15 par i 2007, der fik 32 unger. I de efterfølgerne år blev antallet af ynglende Klyder lavere, og i 2010 blev kun rastende Klyder registreret.

Rastede og trækkende fugle
Tidlig morgen og aften kan store flokke af Stær og Landsvale ses over rørskoven, og står man tidligt en sensommermorgen i fugletårnet, får man ofte selskab af 2-400 unge Stære, der benytter tårnet som et tørt og sikkert sted at ordne fjerdragten. De lokale beboere omkring søen samles ofte for at se Stære gå til nattero, flokke der ofte kan tælle op til 3000 fugle. Landsvale er derimod set i et helt andet antal, som er blandt de højeste, der er set i Danmark. Tidligt om morgenen den 25. august 2009 blev der set hele 55.000 Landsvaler flyve op fra rørskoven, inden de fløj videre i flere retninger.

Gæs og ænder kan også være med i større antal. Den 7. august 2010 tælles Grågås med 875 rastende, mens Krikand samme dag blev talt til 1.600 fugle. Gråand er talt til hele 2.800 fugle den 1. september 2009, mens Troldand no­teres med 1.100 fugle i marts 2009.

Skestorke kan i sensommeren ofte ses i det lave vand ved Lyngholm, hvor de raster i større eller mindre antal. Den 20. juli 2007 blev der set 115 rastende Skestorke, mens antallet er faldet til få fugle i de senere år.

Besøg Vilsted Sø
Mange af de lokale besøger ofte området via de mange kilometer sti, der er omkring søen, for at nyde en stille aftenstund i et dejligt landskab. Søen er bestemt værd at besøge og især med kikkerten om halsen. Selvsagt er 450 hektar sø ikke let at overskue fra ét sted, og måske derfor besøger fuglekiggere ikke så ofte området, hvilket er synd. De bedste observationsposter er grusstien syd og øst for Vilsted by, der også leder forbi det lave vand ved Munksjørupvej, samt den gamle landevej Sjørupvej der går ud til fugletårnet. Ved Overlade har man mulighed for at køre en stor del af vejen ned til Vilsted Sø, hvorefter man må gå det sidste stykke vej til Lyngholm, som rummer en del rørskov og lavt liggende vand. Herfra ses ofte Skestorke i sensommeren og en del vadefugle. Fra Vitskøl Kloster kan man gå langs Bjørnholms å ud til søens udløb, og især her ses en del vadefugle og ænder, ligesom der er mulighed for at overskue en stor del af Vilsted Sø. Der er naturligvis også fugletårnet på Sjørupvej, hvorfra en meget stor del af søen kan tjekkes, men en tur rundt om søen er også at anbefale, men så skal man nok også afsætte mindst en halv dag i felten!