af Hans Christophersen
Det følgende skulle gerne give et lille overblik over mere eller mindre markante begivenheder i det nord­jy­ske fug­le­år 2009. Året er på mange måder (på godt og ondt) præ­get af den meget milde vinter 2008/2009 med meget tid­lig ankomst af en række arter.
 
Til gen­gæld bliver vej­ret i foråret meget ustadigt med et deraf følgende ret svagt forårstræk til følge. Det samme gæl­der sommeren, der er fugtig og kølig og yngle­succes­sen for en række ar­ter er deraf følgende lav. Året slut­ter på usædvanlig vis med koldt vintervejr fra midt i de­cem­ber med snedække ved juletid, der fortsætter langt ind i 2010.

Af Hans Christophersen
Følgende er en kortfattet beskrivelse af nogle af årets ups and downs i den nordjyske fugleverden. Et lunt forår afspejles i et flot forårstræk for flere arter, ligesom det generelt lunere vejr sætter sit præg på forekomsten af forskellige arter på godt og ondt. To nye arter, Spidshalet Ryle og Sørgedue, er føjet til den nordjyske og danske liste.

Af Kurt Prentow
I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.

Af Thorkild Lund
Nærværende artikel har til formål at opsamle tilgæn­gelig viden om forekomsten af Sædgæs på de nordjyske rastepladser. For gennemlæsning og kommentarer takkes Thorkil Brandt, der i dette og tidligere numre af "Fugle og Dyr i Nordjylland" har redigeret det indrapporterede materiale vedrørende arten.

Af Tscherning Clausen
Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.

Af Jan Tøttrup Nielsen
Efter sidst at have ynglet i 1906 i Dronninglund Storskov, vendte Rød Glente tilbage som ynglefugl i Vendsyssel i 1991, 85 år efter. Den har nu ynglet siden, og bestanden er langsomt stigende.

Af Einar Flensted-Jensen og Jørgen Stubgaard
Siden et par biædere i 1973 fik unger på vingerne i en grusgrav ved Skærum i det østlige Vendsyssel, som den foreløbigt eneste dokumenterede yngleforekomst i landsdelen, har jeg (JS) - som sikkert mange andre - haft et godt øje (og øre!) til den smukke fugl på potentielle ynglelokaliteter nord for Limfjorden.

Af Lars Bo Jacobsen, Kasper Thorup, Peter Sunde og Carsten Rahbek
Voldsomme bestandsnedgange for Kirkeugle er rappor­te­ret fra hele Vesteuropa - en udvikling, som over­alt fal­der sammen med ændringer i landskabet. Tilbagegan­gen er også registreret i Danmark, som ligger på nord­græn­sen af artens udbredelsesområde.

Af Torben Fisker-Rasmussen
Jeg har den store fornøjelse her at kunne fortælle noget om personen bag disse to lidt almindelige bogstaver. Det kan godt være bogstaverne er almindelige, men per­sonen der gemmer sig bag, er bestemt ikke helt almindelig.

Af Tscherning Clausen
Den store fredningssag i Lille Vildmose er omsider afsluttet, erstatningerne til lodsejere er opgjorte, og afgravningen af sphagnum i visse områder i den nordlige del af Lille Vildmose er ophørt.

Af Brian Nilsson
Det er efterhånden nu over 2 år siden, at pumperne blev stoppet, og Halkær Sø ved landsbyen Vegger ca. 10 km syd for Nibe blev en realitet (se Fugle og Dyr i Nordjylland 2005, side 6-7). DOFbasen vidner om, at 20 forskellige fuglekiggere har indtastet deres observationer fra søen, der er på ca. 150 ha. En liste på 140 forskellige fuglearter fortæller om søens potentiale.

Af Hans Christophersen
Årets forekomst af fugle bærer blandt andet præg af, at vi omgiver os med milde vintre i disse tider, således at flere arter ses en større del af året end tidligere. Vejret sætter også sit præg på forårstrækket. Maj måned, som gerne står for observationer af en stor del af forårstrækket, byder på usselt vejr, og træktotalerne, ikke mindst for rovfuglene, er herefter. Sommervejr er der ikke meget af. Det sætter sit præg på ynglesuccesen hos flere arter, der er lav. Ikke desto mindre byder året på en lang række spændende forekomster, hvoraf nogle skal fremhæves i det følgende.