Header

Viden om fugle

 • Registrering af Sortspætte i Rold Skov

  Af Esben Sloth Andersen og Anders Grøndahl Nielsen

  Få, vigtige og sårbare
  Rold Skov er højborgen for Sortspætte i Nordjylland. Det allerførste ynglepar i Nordjylland blev fundet i Rold Vesterskov i 1972 (Møller 1978), i 1990’erne var der 10–12 par (Nielsen og Nielsen 1998), og i 2010 kunne Rold Skovcaretakergruppen finde 7-10 ynglepar (Caretakergruppen 2012b). Disse tal bygger især på registreringen af mulige og sandsynlige ynglefugle. Men i 2012 vurderede caretakergruppen for Rold Skov, at der er behov for registrering af sikre ynglepar og deres ynglesucces.

 • Ynglefuglene på de nordjyske højmoser i historisk perspektiv

  Af Thorkild Lund

  Nordjylland er et moseland. Her er både lavmoser og højmoser. Lavmoser er søer, der over en længere periode er fyldt op med delvist uomsatte plantedele, det vi i daglig tale kalder tørv.

 • Kongeørn-symposie i Falsterbo 28. til 30. september 2012

  Hans Christophersen har sendt følgende indlæg om Kongeørnesymposiet i Falsterbo:

  Der var knap 100 deltagere på symposiet, hvoraf ca. 15 fra Norge, én fra Danmark og resten svenske. Symposiet blev styret af Thomas Birkö fra Kungsörn, Sverige og Staffan Åkeby, formand for Skånes OF.

 • Følg Nordjyske knortegæs på deres vej

  Det er omtrent halvdelen af bestanden af lysbugede knortegæs, der overvintrer i Danmark. En række nordjyske lokaliteter er blandt de vigtigste rastelokaliteter - Nibe Bredning, i Mariager Fjord og langs Kattegatkysterne af Vendsyssel og Himmerland.

 • Fugle der falder ned fra himlen

  Af Kurt Prentow
  I pressen har der været flere beretninger om fund af mange døde fugle indenfor et forholdsvis lille område. På det seneste har der været oplevelser fra USA af tusindvis af Red-winged Blackbirds, som synes at være faldet ned fra himlen.

 • Ederfuglen som ynglefugl i Limfjorden

  Af Jan Skriver
  De senere år er der opstået en fast ynglebestand af Ederfugl i Limfjorden. Denne artikel vil forsøge at trække hovedlinierne op i artens aktuelle forekomst i farvandet, der aldrig tidligere har været forbundet med ynglende Ederfugl i nævneværdige og stabile antal.

 • Beretning fra en feltbisse i uglegruppen

  Af Hans Henrik Larsen
  For mit vedkommende startede arbejdet med ugler med et møde i vinteren 2003-04, hvor vi dannede en egentlig uglegruppe i Nordjylland, dækkende det tidligere Nordjyllands Amt. Indtil nu har gruppen opsat 196 Sløruglekasser fra Hirtshals i nord til Nørager i syd og Aggersund i vest.

 • Riden som ynglefugl i Nordjylland

  Af Kurt Prentow
  I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.

 • De nordjyske Sædgæs

  Af Thorkild Lund
  Nærværende artikel har til formål at opsamle tilgæn­gelig viden om forekomsten af Sædgæs på de nordjyskerastepladser. For gennemlæsning og kommentarertakkes Thorkil Brandt, der i dette og tidligere numre af "Fugle og Dyr i Nordjylland" har redigeret det indrapporterede materiale vedrørende arten.

 • Ti år med ynglende Kongeørn i Danmark

  Af Tscherning Clausen
  Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.

 • Zoologisk Museums Kirkeugleprojekt

  Af Lars Bo Jacobsen, Kasper Thorup, Peter Sunde og Carsten Rahbek
  Voldsomme bestandsnedgange for Kirkeugle er rappor­te­ret fra hele Vesteuropa - en udvikling, som over­alt fal­der sammen med ændringer i landskabet. Tilbagegan­gen er også registreret i Danmark, som ligger på nord­græn­sen af artens udbredelsesområde.

Side 3 ud af 3