Header

Lokaliteter

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Riderne på Bulbjerg - antal ynglepar og ynglesucces opgjort ved brug af drone

  Af Thomas Bregnballe  og Thomas Eske Holm, Institut for Ecoscience Aarhus Universitet og Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

  I knap 50 år har Bulbjerg været Danmarks mest stabile og vigtigste yngleplads for Ride. Bulbjerg er også Danmarks eneste fuglefjeld vest for Bornholm. Riderne har deres reder på den lodrette men ujævne og næsten 50 m høje væg af kalksten.

 • Fugleovervågning i Lille Vildmose 2021

  Af Thorkild Lund & Hans Christophersen

  Lille Vildmoseområdet omfatter Tofte skov i syd, Høstemark Skov i nord og så det såkaldte Mellemområde. Alle tre områder rummer som bekendt store dyr bag hegn. Skovene er ikke offentlig tilgængelige, bortset fra guidede ture, og overvågningen er her betroet en lille gruppe ornitologer. Mellemområdets rige fugleliv tiltrækker mange fuglekiggere, fylder derfor meget i DOFbasen og bidrager således til en omfattende dækning. Aktiviteten i 2021 har været på niveau med de foregående år og giver et godt grundlag for at sammenligne forekomsterne fra år til år.

 • Vejlerne 2021

  Af Henrik Haaning Nielsen

  Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har siden 2007 haft en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

 • Observationer ved Skagen Fuglestation 2021

  Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen
  - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

  Aktiviteter og materiale
  Fra marts til november var der mange forskellige assistenter, som beboede fuglestationen og arbejdede med trækobservationer. Gennemsnitligt var der i denne pe­ri­ode et hold på fem unge mennesker, der dagligt var i felten for enten at ringmærke eller gennemføre træk­tællinger sammen med de lokale ressource-per­so­ner. Hertil kommer alle de gæstende observatører og DOF­base-indtastere, der har bidraget til en god dæk­ning gennem sæsonen, særligt i forårsmånederne. De titusindvis af bidrag i DOFbasen har muliggjort, at vi har kunnet sammenstille årets observationer, og pub­li­cere resultaterne heraf i denne artikel.

 • Vadefuglene i Vesthimmerland – kan der gøres noget?

  Af Gunnar Hansen

  Følgende vadefugle yngler ikke længere i Vesthimmerland: Hjejle, Tinksmed, Brushane, Engryle, Stor Kobbersneppe og Storspove. Klyde og Vibe er i tilbagegang, så vi risikerer snart kun af have en håndfuld arter af vadefugle tilbage som ynglende i Vesthimmerland. Skal vi nøjes med Lille og Stor Præstekrave, Dobbeltbekkasin, Strandskade, Rødben, Klyde og Vibe som ynglende vadefugle?

 • Terner og Klyder slog sensationelt lejr syd for Øster Hurup

  Af Anders Horsten

  En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han sidst i maj måned spadserede en tur langs Kattegatkysten mellem Als Odde og Øster Hurup. På en sandbanke ud for kysten havde en stor koloni af ellers fåtallige fugle slået sig ned for at yngle.

 • Ynglefuglene på Krik Sandø

  Af Thomas Bregnballe (Aarhus Universitet), Ulf M. Berthelsen, Jens Jørgen Andersen, Johan H.F. Castenschiold, Lars Smith & Arne Urvang

  Ved Agger Tange har flere arter af sårbare ynglefugle fået en ny ø, og i øens første to sæsoner har de kvitteret positivt på den nye mulighed for at yngle i sikkerhed for hunde, ræve og andre firbenede prædatorer. Det var en halvø ved den nedlagte Agger Ny Havn, der tilbage i marts 2019 blev omdannet til en ny 2,4 ha stor ø.

 • Fugleovervågning i Lille Vildmose 2020

  Af Thorkild Lund, Tscherning Clausen og Hans Christophersen

  Lille Vildmose er en af Danmarks bedste fuglelokaliteter. Området er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, det er et EU-fuglebeskyttelsesområde, IBA (International Bird Area), Natura 2000, Ramsarområde, og 68% af det fredede område ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

 • Vejlerne 2020

  Af Henrik Haaning Nielsen

  Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

 • Observationer ved Skagen Fuglestation 2020

  Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

  Der var godt med mennesker på fuglestationen i 2020, som kunne hjælpe til med observationer og feltarbejde gennem hele sæsonen fra marts til november. Coronarestriktionerne betød at nogle få frivillige ikke kunne komme frem i foråret som planlagt, men omvendt fik andre i stedet mulighed for at komme på ophold, efter at være blevet hjemsendt.

 • Havørnene ved Vilsted Sø – Første nordjyske med GPS

  Af redekoordinator Gunnar Hansen

  Det har været et godt år for Havørnene i Nordjylland. I efterårsmånederne september-december blev der re­gel­mæssigt set 10-14 Havørne på en gang ved Vejlerne og ørnene yngler nu omkring ti steder i Nordjylland ud af den danske bestand på ca. 100 par.

 • Biskæret på Mors – et vellykket naturgenopretningsprojekt

  Tekst og foto: Jens Kristian Kjærgård

  Nordmors er kendt for sine massive forekomster af mo­ler og smukke kuperede moræne landskaber. Særligt iø­je­faldende er molerets kystskrænter.

  Flere steder ud mod fjorden finder man også lavere lig­gende landskaber, blandt andet ved Feggesund, hvor der både er holme, småøer og afgræssede strandenge. Lidt længere nede af vestsiden af Nordmors finder man det smukke og kuperede område med ”Skarregaard”, omfattende Skranderup Plantage, kystskrænter og to større søer, Skarresøerne, med tilhørende enge.

 • Forvaltning af ræve og mårhunde i Mellemområdet i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  LIFE-projektet i Lille Vildmose er slut – og det er nu pas­sende at stoppe op og gøre status på indsatsen for for­valt­ningen af områdets Ræve og Mårhunde. Nåede vi i mål – og hvad skal der ske fremover? Er det overho­ve­det muligt at konkludere, om indsatsen har haft sin virk­ning? Vi har indført en lang række tiltag overfor både Mink, Ræv og Mårhund.

 • Vejlerne 2019

  Tekst og fotos: Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

   Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience ind­gik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om over­vågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af yng­lefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks for­plig­­telser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de en­kelte arters bevaringsstatus i Danmark.

 • Lille Vildmose 2019

  Af Thorkild Lund

  Lille Vildmose er en af Danmarks bedste fuglelokaliteter. Området er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, det er et EU-fuglebeskyttelsesområde, IBA (International Bird Area), Natura 2000, Ramsarområde og 68% af det frede­de område ejes af AVJNF. I syd ligger Tofte Skov og Mose og i nord den noget mindre Høstemark Skov. I skovene er der kun adgang for offentligheden gennem gui­dede ture, mens der i det såkaldte Mellemområde er fri ad­gang for offentligheden. Alle tre nævnte områder er heg­nede med henblik på at holde Krondyr, Elg og Vild­svin inde.

 • Ringmærkning ved Skagen Fuglestation 2019

  Af Henning Ettrup

  På Skagen Fuglestation indsamles for tredje år ringmærk­ningsdata fra al ringmærkning på Grenen og om­kring Skagen. Det gælder også projektet med monitering af yng­le­fugle (Constant Effort Site eller CES), som fore­går ved Jennes Sø.
  Se Danmarks Ringmærkerforening (ringmaerkning.dk)

  Ringmærkningen foregik forskellige steder nord og nord­øst for Skagen med Det Grå Fyr som omdrej­nings­punkt. Også enkelte andre steder i regionen (Ålbæk Klit­plan­tage) blev der foretaget mærkning af stationen. Det blev til i alt 235 fangstdage i løbet af året, hvor ho­ved­om­rå­derne var Grenen og Jennes Sø.

 • Skagen Fuglestation 2019

  Af Knud Pedersen

  Skagen Fuglestation har i 2019 været særdeles godt be­man­det med en lang række frivillige fra marts til de­cem­ber. Derfor blev 2019 endnu et travlt år med et mange­si­det aktivitetsniveau.

  De primære aktiviteter har koncentreret sig om ring­mærk­ning, trækobservationer og naturformidling. Op­læ­ring af nye ringmærkere, observatører og formid­lere har også været en vigtig aktivitet. Endvidere er der ind­sam­let en række forskellige data til forsk­nings­pro­jek­ter ved uni­versiteter m.fl.

 • Vejlerne 2018

  Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
  Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

 • Lille Vildmoseområdet 2018

  Af Thorkild Lund
  Det åbne landskab i Lille Vildmose gør området til en af de bedste lokaliteter i landet, når det gælder om at få ørne at se. Både Høstemark Skov i nord og Tofte Skov i syd er ynglelokalitet for Havørn og Kongeørn. I Høstemark Skov er der 1,6 km mellem rederne.

Side 1 ud af 3