Header

Af Frede Jacobsen

Syv kilometer nordøst for Frederikshavn ligger Hirsholmene, der består af fredede stenøer med et samlet areal på 45 ha. Hirsholm er et beboet naturreservat på 15 ha og Græsholm er på 22 ha, hvor til der ikke er adgang. Hirsholmene rummer en tejstkoloni ved stenmolerne på ca. 1200 par, en splitternekoloni på ca.  1100 par, fem mågearter fordelt på øerne, skarvkoloni på ca. 1000 par og ynglende Skærpiber, Vandrikse, Huldue m.fl. Under trækket raster en række arter på og omkring øerne.

Mandag den 15. marts startede jeg en uges ophold på øen, netop som Hirsholmbåden ”Seadog” begyndte at sejle igen efter vinteroplægning. Jeg blev ved indsejlingen modtaget af Tejsterne, der fyldte godt i havnebassinet, og Hættemågerne var også på vingerne. På Søndre Mole, rastede nogle Hulduer og på Nordre Mole et par Skærpibere.

Tirsdag morgen kl. 06:00 var der 1200 Tejst i havnen og en flok Ederfugle, hanner og hunner, fouragerede et par hundrede meter uden for Nordre mole. I flokken af Ederfugle spottede jeg en mindre and med orangebrune flanker, en sort plet på siden og et kantet hoved. Den var jeg usikker på og tog et foto, og bestemte den efterfølgende til at være en Stellersand adult han. Jeg sendte fotoet til Knud Pedersen, der kort efter bekræftede fundet, og fuglen blev herefter meldt ud på DOFbasen med et foto og forkyndt på Zello.

Stellersanden var der hele dagen sammen med Ederfuglene, tæt på land mellem tang og sten i nærheden af ”Torskerevet” ved øens vestkyst. Vejret var fint med god sigtbarhed. Den dykkede ivrigt og lavede "parringsspil", idet den strakte hals og hævede brystet over vandet.


Stellersand, Hirsholmene, 18. marts 2021. Foto: Lars Grøn

Senere på dagen blev jeg kontaktet af interesserede fuglefolk, der ville besøge Hirsholm og tage fotos af fuglen. Seadog havde kun en ugentlig sejlads til øen i det tidlige forår, og derfor blev båden hyret privat, torsdag, fredag og lørdag i ugen. Trods corona-restriktioner nåede en del frem og fik nogle gode ”skud”, idet Stellersanden var ret tæt på kysten i fint lys. Da sidste hold ankom lørdag, var den desværre ikke at finde i flokken. Det var blæst op fra sydøst, og den lå sandsynligvis med et par tusinde rastende Ederfugle langt fra øen. Det var en fin oplevelse, de dage den var på plads.

Stellersand er en yderst sjælden vintergæst i Nordjylland, den blev set i 2002 i Skagen Havn, og på Læsø i 2000 og 1995. Knud Pedersen sendte et foto af et par, som han tog i Præstebugten på Hirsholm i 1990, det er 32 år siden!

Arten er på landsplan blevet væsentligt mere fåtallig. Efter at den i årene 1980 til 2000 forekom med flere årlige fund i landet, er der siden 2006 færre end ti fund.

Stellersand yngler i det østlige Sibirien og er i klar tilbagegang, som nok skyldes klimaforandringer, herom har Jan Skriver skrevet en artikel af ældre dato, se mere her: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=12