Header

Af Hans Christophersen og Jan Tøttrup Nielsen

Med fem unger i år er der nu kommet 53 unger ud at flyve fra nordjyske reder siden 1999. Alligevel er udviklingen fortsat bekymrende. Fem par Kongeørne har ynglet i Nordjylland (og Danmark) i 2021, de tre i Lille Vildmose-området og de to resterende i Hals-skovene.

To par deles om Tofte Skov og Mose. Parret i den nordøstlige del af området byggede i året en ny rede (den tredje) og fik en unge på vingerne. Fuglen, der var en hun, blev ringmærket og påsat GPS 18/6. Den er siden set i området og har endnu ved årsskiftet den første større udflugt til gode. Umiddelbart så det ikke ud til, at parret i skovens sydvestlige del havde ynglet, idet deres ellers klargjorte rede ikke havde været i brug. Parret førte dog i yngleperioden en diskret tilværelse, og i begyndelsen af efteråret blev de set med en ungfugl flere gange. Så parret har givet ynglet et andet sted i området. Reden mangler dog at blive fundet. Ungfuglen ses i skoven året ud.


Kongeørn 1K, Hals Nørreskov 16. oktober 2021. Foto: Hans Christophersen

I Høstemark Skov har de samme to ørne dannet par i 21 år, men de seneste fem år er der ikke kommet unger. Det samme skete i år. Reden var klargjort, men mere blev det ikke til. Ørnene er henholdsvis ca. 24 og 26 år gamle, og måske er alderen ved at være et problem. Alt tyder således også på, at parret ikke længere er intakt. Måske er kun hannen tilbage, og fuglene er senest med sikkerhed set sammen i august. Vi afventer med spænding udviklingen i området.


Kongeørn adult han, Høstemark, 3. november 2021. Foto: Dorte og Flemming Sørensen

I Hals Nørreskov findes det mest produktive par – både hvad angår ynglesucces, men så sandelig også, når det gælder bygning af reder. Siden ørnene begyndte at yngle i skoven for 15 år siden, har de bygget 14 reder, og den nyeste, der blev brugt i år, ligger kun ganske få meter fra to andre reder. Parret får to unger i år – begge hunner. De forlader reden med en uges mellemrum omkring 1. juli og ringmærkes på jorden, efter at de har forladt reden, da træet er vanskeligt at bestige. De ses i skoven den resterende del af året. En 3K-fugl, der er født i skoven i 2019, opholder sig fortsat i skoven. Den fik beskadiget sin ene vinge som helt ung, da den styrtede ned sammen med reden. Fuglen kan flyve – om end ikke særlig godt – men kan tilsyneladende godt skaffe sig føde. Således var der i andet halvår hele fem ørne i skoven, et territorie på blot 6 km2. 

I den nærliggende Hals Sønderskov yngler to fugle, som begge er forsynet med GPS. De er begge unger fra Lille Vildmose fra 2015 (henholdsvis Tofte og Høstemark Skove). De får en unge på vingerne – en han, som bliver ringmærket 1/6. Ungen ses i skoven året ud.

I Store Vildmose er hannen fortsat uden mage. Der er kun kommet en unge på vingerne én gang på lokaliteten, det var i 2016. Han er fortsat meget aktiv i territoriet. En yngre ørn er dog iagttaget i området flere gange i løbet af året, men ingen pardannelse er iagttaget. Sidst på året dukker endnu en yngre fugl op, så tre fugle opholder sig i området.


Der er kommet 53 unger på vingerne i årene 1999-2021. Fordelingen ses herover.

Observationer på andre lokaliteter
På Jyske Ås i Vendsyssel ses fra april og året ud en 2K ørn. Den ses flere gange flyve sammen med den GPS-mærkede ørn fra Tofte Skov 2019. Denne opholdt sig mere eller mindre fast i området frem til primo maj, hvor den i en periode bliver set ved Skårupgård ved Sindal, derefter atter en iagttagelse i august på åsen. GPS’en på denne fugl sender ikke. På en anden lokalitet i det nordlige Vendsyssel er der i maj-august set to immature Kongeørne sammen, og der har det meste af året været mindst én ørn fast på lokaliteten. Andre steder i landet er der heller ikke tegn på nye par. Det nærmeste, vi kommer, er en stationær adult fugl på Borris Hede gennem det meste af året.

Projekter i forbindelse med Kongeørne
Fødeprojekt: Der er indsamlet 135 byttedyr ved Kongeørnenes reder i 2021. To nye arter er registreret, to Stor flagspætte (begge nyudfløjne unger) og ultimo juli blev der taget en adult Stor Hornugle ved kongeørnereden i Hals Sønderskov. I reden hos parret i Tofte Skov NØ blev der fundet tre krondyrkalve, hvor i hvert tilfælde de to af dem havde en størrelse, hvor det må formodes at de var taget som ådsler, måske som rester efter et ulvemåltid. Siden maj har en ulv opholdt sig i skoven. Det formodes at Kongeørnen vil nyde godt af ulvens tilstedeværelse i form af rester/ådsler af ulvens byttedyr.

Kongeørnefjer: Akvarel af Bjarne Golles

Redekamera: I 2020 påbegyndtes et projekt med overvågning af kongeørnereder med vildtkamera. Projektet er omtalt i Nordjyllands Fugle 2020, i Projekt Ørns årsskrift for 2020 samt i en helsidesartikel i Jyllands-Posten den 6. december 2021. I år er kun en enkelt rede overvåget – Hals Sønderskov – som gav mange oplysninger om ungens og hunnens adfærd i reden. Kameraet har været aktivt fra 1/6 (ved ringmærkningen af ungen) til 7/10. Fra 1/6 til 24/6 blev der bragt 21 byttedyr til reden, heraf 11 Fasaner. Ungen fløj fra reden 16/6. Flere reder forventes overvåget i 2022.

GPS: Som nævnt bliver årets unge fra Tofte Skov NØ påmonteret GPS og sammen med parret i Hals Nørreskov kan bevægelserne for disse tre fugle følges på https://macroecology.ku.dk/dk/forskning/dansk-natur/foelg-de-danske-kongeoerne/

To unger fra Tofte SV, E27 og E28 fra 2020, der også havde påmonteret GPS, bevægede sig ikke særlig meget efter at have forladt redeområdet. Begge unger opholdt sig sammen med forældrene i Tofte Mose-området, som ligger nord og vest for skoven. 18/3 fløj E28 til Overgård syd for Mariager Fjords udmunding og opholdt sig der til sin død 2/6, mens E27 blev i området i Tofte Mose hvor den blev fundet død 21/5. Begge ørne bevægede sig mindre og mindre for til sidst at sende GPS-signal flere dage i træk fra samme position. Dødsårsagen for dem begge var sult. De var begge ekstremt magre og vejede ca. 1.9 kg mod normalt ca. det dobbelte.


Adult Kongeørn, Lille Vildmose, 5. april 2021. Foto: Mette Berg Hansen

Samlet konklusion
Skønt året med fem unger som sådan er tilfredsstillende, er der ingen positiv udvikling i bestanden af Kongeørne. Hvis parret i Høstemark Skov ikke længere er intakt, er der kun fire danske par Kongeørne i seks besatte territorier. Udover hannen i Høstemark, holder også hannen i Store Vildmose territoriet, og der er håb om nye parkonstellationer begge steder. Ellers er der ikke sikre tegn på en voksende bestand. Det er foruroligende med det store antal døde Kongeørne, der findes i Danmark. Ved af hjælp af DNA-profiler, ringmærkede fugle og GPS-sendere kan vi fastslå, at mindst 15 af de 53 producerede unger er registreret døde. Blandt ynglefuglene er mindst 15 døde i perioden 1998-2021. Disse tal indikerer en overdødelighed, som vi i de næste par år vil se nærmere på.

Tak til "overvågerne": Tscherning Clausen, Thorkild Lund, Ejner Flensted Jensen, Flemming Ahlmann og Anton Thøger Larsen.