Header

Af Anders Horsten

En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han sidst i maj måned spadserede en tur langs Kattegatkysten mellem Als Odde og Øster Hurup. På en sandbanke ud for kysten havde en stor koloni af ellers fåtallige fugle slået sig ned for at yngle.

En grundig optælling afslørede, at kolonien talte i størrelsesordenen 240 par Havterne, 16 par Dværgterne og ca. 95 par Klyde. Dermed var der tale om en af landets største kolonier af især førstnævnte i 2020.

Da sandbanken er en del af et Fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark er særligt forpligtet til netop at passe på terner og andre vandfugle, tog Søren kontakt til den lokale kommune, Mariagerfjord Kommune. Området er nemlig også et meget yndet badeområde, hvor mange turister opholder sig ude på sandbanken midt i fuglenes yngletid. Derfor foranledigede kommunen, sammen med Naturstyrelsen, opsætning af en række informationsskilte langs kysten, der oplyste om de ynglende fugle. Kolonien optager kun den sydligste del af sandbanken, så håbet var, at der kunne være plads til både de sjældne fugle og badegæsterne. Heldigvis var sommeren 2020 usædvanligt kold og våd, så der var ikke det store rykind af badegæster.


Havterne, Ålbæk Havn 18. august 2020. Foto: Christian Andersen Jensen

Måske derfor lykkedes det også fuglene at få en del unger på vingerne. Desværre blev der ikke foretaget en egentlig optælling i området, men i perioden fra sidst i juni registrerede Søren Skriver minimum 57 unger af Havterne og 43 unger af Klyde, hvilket indikerer en rigtig fin ynglesucces i kolonien.

Terner er kendte for at føre en nomadisk tilværelse og det er derfor ikke sikkert, at de vender tilbage til sandrevlen nord for Als Odde igen. Man kan dog håbe på, at de gentager successen i 2021, og at borgere og turister i så fald igen vil respektere fuglenes krav om fred og ro i den sårbare periode efter æglægning.

Som kuriosum kan nævnes, at mange turister opsøgte de lokale for at få udpeget kolonien. Desværre var den meget svær at se fra land uden teleskop, men det er positivt, at der også blandt badegæster er interesse for at opleve det særlige naturfænomen, som en stor ternekoloni er.


Den nye ternekolonis placering ved Als Odde, indtegnet på ortofoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering