Header

Af Poul Bastholm Nørgaard og Kurt Prentow

11/7 2019 var Poul som så ofte før en tur i Tornby Klit­plantage. På vej tilbage ad Russerbakkevej fik han øje på en fugl, der sad og sang på en hegnspæl ved vejen. Først tænkte Poul, at det var en Gulspurv, men der var alli­ge­vel noget, der ikke stemte. Heldigvis var kameraet lige ved hånden, og Poul nåede at tage et par fotos, før en mod­kørende bil jagede fuglen væk.

Hjemkommet bladrede Poul i fuglebøgerne. Fuglen var da vist en Gærdeværling, men kunne det nu passe, for den skulle være meget sjælden i Danmark? Poul sendte derfor fotoet til Kurt, som næppe troede sine egne øjne, for det var jo en Gærdeværling – som Kurt i øvrigt tid­ligere havde set i Grækenland.

Tidligt på aftenen blev meldingen om fundet sendt ud til fugle-Danmark. Så gik der ikke lang tid, før de første fuglekiggere var på plads på Russerbakkevej. Fuglen blev snart fundet i den dejlige sommeraften, og folk var glade. Fuglen blev set indtil ved 22-tiden.

Næste morgen fra ved 4-tiden var en ny forsamling af fuglekiggere fra hele landet på plads, og ret tidligt på mor­genen blev fuglen genfundet. Den sang ofte.


Tornby Klitplantage, 12. juli 2019. Foto: Kurt Prentow

De næste uger kom stadig mange fuglekiggere til stedet, og de fleste fik den at se, omend nogle måtte køre flere gange. I løbet af juli og ind i august sang fuglen stadig mindre og mindre. Den blev sidste gang set af Kurt 30/8.

Gærdeværlingen holdt til i et åbent område, som kaldes ”De elleve agre”, som på de fleste sider er omgivet af Tornby Klitplantage. Området var tidligere opdyrket, men bruges nu til ekstensiv græsning med kødkvæg. Det er en fin botanisk lokalitet med indslag af ene, gran og fyr.


Tornby Klitplantage, 12. juli 2019. Foto: Kurt Prentow

Tiden gik, og de fleste troede nok, at det var det. Men så 6/11 så Kurt tre fugle komme flyvende og sætte sig i en busk udenfor sit vindue. De to var Gulspurve, og den tredje var en Gærdeværling. Stedet er ca. 1,5 km øst for værlingens opholdsområde i sommeren. I dagene der­efter ledte Kurt efter værlingen i omegnen af sit hus. 17/11 fandt han den igen, og 18/11 fik han den foto­gra­fe­ret.

Fra 19/11 og indtil 1/12 blev fuglen set af mange, heraf nogle, der ikke havde set den tidligere. Den holdt til sam­men med Gulspurve, Bogfinker m.m. ved en mindre stub­mark og træerne deromkring ved Russerbakkevej og Hor­se­bæk­vej. 1/12 blev værlingen set sidste gang, sid­dende i en poppel ved stubmarken. Det var den 143. dag fug­len blev set.

Vi vil skønne, at op mod 500 personer fik fuglen at se. Det er kun andet fund i Danmark. Første var 10/6-1995, hvor en hun blev ringmærket ved Blåvands Huk.

Gærdeværling betegnes som standfugl, og der er kun få fund udenfor dens yngleområder. Fra Sverige er der to fund fra 2008 og 2010 og fra Norge ingen. Arten findes udbredt som ynglefugl fra det sydligste Storbritannien (Devon) og i en linje gennem Centraleuropa til Sorte­ha­vets sydlige bredder i Tyrkiet. Sydgrænsen følger stort set Middelhavets sydkyst, dog med forekomster i det nordlige Marokko og Algeriet. Som et kuriosum er Gær­de­vær­ling endvidere indført til New Zealand af euro­pæere i slutning af 1800-tallet, og her er en bestand på 2-5000 fugle på Sydøen.

Som så ofte før, når mange fuglekiggere er samlede ét sted, så bliver der også set andre spændende arter. Såle­des også i dette tilfælde. Den sjældneste var Rødhovedet Tornskade, som blev set sammen med Gærdeværlingen den 14-16/7 men også Krognæb, hvor to hanner blev set 21/11 og en hunfarvet 30/11. Derudover blev iagttaget en række andre spændende arter som Havørn, Fiskeørn, Hvepsevåge, Lærkefalk, Vandrefalk, Natravn og Stor Kors­næb. Af sikre ynglende arter på stedet sås bl.a. Due­høg, Skovhornugle, Sortstrubet Bynkefugl, Ravn og Rød­­rygget Tornskade, og af sandsynlige ynglefugle sås bl.a. Natugle og Grønspætte.


Gærdeværling, Tornby Klitplantage 11. juli 2019. Foto: Poul Bastholm Nørgaard