Header

Vedtægter for Foreningen Nordjyllands Fugle

 1. Foreningen Nordjyllands Fugle har til formål at indsamle, registrere og videreformidle oplysninger om forekomsten af fugle i Nordjylland. Foreningen samarbejder med Dansk Ornitologisk Forening. Foreningen udgiver årsrapporten ”Nordjyllands Fugle”.
 2. Foreningen ledes af et forretningsudvalg på 3 medlemmer, som ligeledes varetager den daglige drift. Forretningsudvalget vælges blandt og af årsrapportens redaktion for et år ad gangen og kan genvælges. Forretningsudvalget kan, hvis det bliver nødvendigt, supplere sig selv i løbet af året. Forretningsudvalgets medlemmer fordeler selv arbejdsopgaverne mellem sig, herunder opgaven som koordinator.
 3. Redaktionen er selvsupplerende og består af et antal medlemmer efter behov.
 4. Forretningsudvalget afholder møder efter behov.
  Redaktionen afholder møde i januar måned hvert år, og i øvrigt efter behov.
  Forretningsudvalgets koordinator udsender dagsorden til både møder i forretningsudvalget og til redaktionsmøder mindst en uge i forvejen. Der føres referat fra møderne.
  På redaktionsmødet i januar måned vælges forretningsudvalg og revisor for det kommende år, ligesom årsregnskabet for det foregående år fremlægges til godkendelse, inden det sendes til revision.
 5. Beslutninger i såvel forretningsudvalget som ved redaktionsmøder sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er koordinatorens stemme udslagsgivende.
 6. Foreningens indtægter kommer fra salg af årsrapporten, frivillige bidrag samt sponsorindtægter. Forretningsudvalget fastlægger prisen for årsrapporten.
 7. Beslutning om vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på et redaktionsmøde. Ændringen skal være udførlig beskrevet i dagsordenen ved indkaldelse til mødet.
  Indkaldelse til mødet sendes også til lokalbestyrelserne for Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i hhv. Nordjylland og Nordvestjylland. Disse har ret til hver at sende et medlem, som har stemmeret vedrørende vedtægtsændringer.
 8. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på et ekstraordinært redaktionsmøde. Baggrunden skal fremgå af dagsordenen, som skal være udsendt mindst to uger før mødet afholdes.
  Indkaldelse til mødet sendes også til lokalbestyrelserne for Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i hhv. Nordjylland og Nordvestjylland. Disse har ret til hver at sende et medlem, som har stemmeret på mødet.
 9. Ved nedlæggelse af foreningen overgår alle aktiver til Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i Nordjylland og Nordvestjylland fordelt efter disses medlemstal.