Header

Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne.


Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.


Efter Ynglesæsonen samles mange skestorke i Vejlerne. Bygholm Vejle 5. august 2016, foto: Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

Vejlerne udgør en af landets vigtigste lokaliteter for en lang række ynglefugle som er knyttet til rørskov, rørsump og enge, bl.a. Rørdrum, Sortterne, Stor Kobber sneppe, Brushane og Engryle. Trækfuglene overvåges ved hjælp af 10 totale optællinger fordelt på alle årets måneder, bortset fra juni og juli. I Vejlerne raster store mængder vandfugle med vigtige forekomster af en lang række svømmeænder, gæs og svaner. Vadefuglene er tillige repræsenteret med mange arter med bemærkelsesværdige antal de fleste år af Hjejle, Vibe, Brushane og Tinksmed.
Foråret og sommeren bød vejrmæssigt på blandede forhold. Marts var forholdsvis varm, april var kold og maj var varmere end gennemsnittet. Der forekom ingen skybrud, og i maj måned faldt der kun lidt nedbør.
I løbet af sommeren faldt der ret store mængder nedbør fra medio juni. Desuden var juli ret solfattig, mens der forekom varme og tørre perioder i slutningen af juli og i august. September var sommeragtig varm, og havde kun få dage med nedbør.
Oktober var køligere, og i Vejlerne faldt der kun lidt nedbør. Vedvarende østenvinde betød, at der skete en stor udledning af vand fra Vejlernes vådområder, inklusiv Bygholmengen, hvor vandstandsniveauet i forvejen var meget lavt.


Sydlig Blåhals er en art i fremgang i Vejlerne. Han Vejle 15. april 2016, foto Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Ynglefugle
Rørdrum havde en markant fremgang i 2016. 95 pau kende hanner taltes i 2015, men i år var antallet oppe på 133. Sølvhejre ynglede for første gang i Vejlerne og kun anden gang i Danmark med et par. De fik fire flyvefærdige unger. Skestork ynglede igen på øen Melsig i Arup Vejle med minimum 5-10 par. Sidste år havde en række af de ynglende vadefugle vanskelige yngleforhold på grund af for kraftig regn. I år havde flere arter vanskeligheder på grund af for tørre forhold. Særligt i Arup Vejle var forholdene kritiske, og på de knastørre enge ynglede f.eks. blot tre par Engryler (8 i 2015). Samlet set var der en lille tilbagegang af racen i Vejlerne til i alt 59 par. I 2015 ynglede 66 par. Vibe opretholdt et stabilt niveau på Bygholmengen, mens Stor Kobbersneppe oplevede en markant tilbagegang, da den gik tilbage med 20 par alene på Bygholmengen, til 76 par. Til gengæld var 37 fugle ungevarslende i juni, hvilket svarer til en klækningssucces på 49%. I 2015 var klækningssuccesen beskedne 13%. Rødben havde pæn fremgang på Bygholmengen og en lille fremgang i Østerild Fjord, mens der blot var en lille tilbagegang i Arup Vejle. I alt ynglede 356 par Rødben i Vejlerne i år. En fremgang på 42 par i forhold til året før, svarende til 15%. Brushane oplevede markant fremgang på Bygholmengen hvor 17 yngleurolige hunner blev registreret. Glædeligt var det også med en yngleurolig hun i Arup Vejle. Arten er sandsynligvis begunstiget af målrettet engpleje, hvor nogle partier af engen ikke bliver kreaturafgræssede før i juni måned. De kolonirugende fugle på Bygholmengen havde relativt stabile bestande (kun små tilbagegange). Klyde ynglede med 67 par (72 i 2015) og Havterne med 37 par (44 i 2015). Fjordterne havde kun en ret lille ynglebestand på Bygholmengen (10 par), men havde til gengæld store bestande på andre lokaliteter såsom 33 par i Kogleaks søen, hvor lokalitetens ret lave vandstand blottede mudderflader som fungerede som yngleøer. På en ny ø i Glombak ynglede 12 par og på Melsig etablerede 16 par sig i juli. I alt ynglede 70 par Fjordterner i Vejlerne i år. De allerede omtalte forhold i Kogleakssøen betød også, at 27 par Sortterner (samme antal som i 2015) etablerede sig hurtigt. Det varme og tørre vejr i maj lovede godt for ynglesuccesen, men af en ukendt grund opgav hele kolonien i juni. Alle etablerede sig hurtigt igen, men i løbet af juli, hvor vejrforholdene var knap så gunstige, opgav de alle desværre på ny. Ingen unger blev flyvefærdige. Trane gik frem med et par til 13 par og Rørhøg gik frem med 5 par så bestanden talte 45 par i år. Plettet Rørvagtel havde endelig et godt år med 41 piftende hanner. Der er tale om den største forekomst si den 2003. Samtlige optalte ynglefugles bestande i 2016 fremgår af tabellen.Rastende fugle
Årets generelt ret lave vandstandsforhold resulterede i bemærkelsesværdige lave antal af rastende svømmeænder. F.eks. optaltes blot op til 4500 Krikænder (> 10.000 i 2015), 1500 Pibeænder (> 5000 i 2015), 475 Spidsænder (600 i 2015) og 1500 Gråænder (> 6500 i 2015). Kortnæbbet Gås og Bramgås bibeholdt deres høje niveauer med henholdsvis 12.500 og 19.300 ex. Hjejle optrådte med store flokke i oktober, hvor op til 30.500 blev talt. Havørn bliver en stadigt mere markant del af Vejlerne, og ses nu hele året rundt i området med op til seks forskellige fugle på en totaloptælling. Sølvhejre optrådte med op til 16 forskellige eksemplarer i efteråret. Skestorke og Traner optræder i imponerende mængder i sensommer/ efterår, med henholdsvis op til 165 og 221 eksemplarer. Begge arter trækker et stort naturinteresseret publikum til Vejlerne. I løbet af året blev der blandt de store fuglemængder desuden fundet sjældenheder som Rødhalset Gås, Kohejre, Amerikansk Krikand, Steppehøg og Prærieløber. Samtlige er med til at skabe bemærkelsesværdige nyheder om Vejlerne og de tiltrækker mange natur-og fugleinteresserede folk.


Havørn ses året rundt i Vejlerne. Bygholm Vejle 27. september 2016, foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk