Header

af Morten Jenrich Hansen og Knud Pedersen
Det blev på mange måder endnu et travlt og begivenhedsrigt år i føljetonen om skabelsen af den nye Skagen Fuglestation med adresse i Det Grå Fyr på Grenen.

Indledning
Udfordrende renoveringsopgaver i de historiske og bevaringsværdige fyrbygninger betød, at Real Dania Byg, som ejer og bygningsansvarlig, måtte udskyde færdiggørelsen af renoveringen til foråret 2017. Dette medførte, at åbningen af Naturstyrelsens moderne informationscenter om trækfugle, Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle, samt Skagen Fuglestation blev udskudt til maj 2017.
For at imødekomme nysgerrigheden og interessen for den omfattende bygningsrenovering inviterede Real Dania til "åbent hus" for offentligheden en lørdag i december 2016. Det blev et stort tilløbsstykke og næsten 1000 personer lagde vejen forbi i løbet af dagen. Forsinkelsen af projektet gav mere tid til planlægning af de mange detaljer omkring indretning, indhold og organisation, som følger med et projekt af denne kaliber. I hvert fald har der på mange fronter været udført et meget stort arbejde med at løse opgaverne gennem hele 2016.


Hedehøg, Skagen 7. maj 2016, foto: Lars Højbjerg

Blandt de helt centrale begivenheder i 2016 kan fremhæves at det tyske designerfirma ART+ COM vandt Naturstyrelsens konkurrence om indretningen af et moderne formidlingscenter om trækfugle.
I et tæt samarbejde med ART+COM, Naturstyrelsen og en fuglefaglig rådgivningsgruppe har der gennem hele efteråret været afholdt en lang række workshops med det formål at sikre en faglig opdateret tilgang af data om fugletræk til trækfuglecenterets udstilling. Udstillingens data om fugletræk bliver formidlet gennem helt moderne digitale virkemidler og bliver løbende fornyet, så den altid kan vise sidste nyt fra både felten og bearbejdede videnskabelige resultatet fra den internationale trækfugleforskning. I relation hertil er der etableret samarbejde med de danske fuglestationer i Blåvand og Gedser samt fuglestationer og forskere i en række lande i Europa og Mellemøsten.


For selve virksomheden af Skagen Fuglestation blev 2016 året, hvor DOF i samarbejde med Friluftsrådet for første gang i foreningens historie kunne ansætte en fuldtidsbeskæftiget naturvejleder og fuglestationsleder. Valget faldt på Simon Siggaard Christiansen som tiltrådte pr. 1. november. Simon tiltræder jobbet med en stor erfaring fra fuglestationsarbejde bl.a. på Ottenby Fuglestation og en uddannelse som folkeskolelærer.
Ansættelsen af en professionel leder betød, at den hidtidige og frivillige leder af Skagen Fuglestation, Kurt Rasmussen, efter mange års fornem indsats for driften af Skagen Fuglestation stoppede som stationsleder. Ildsjælen Kurt har været en helt afgørende person for, at drømmen om en fysisk fuglestation i Det Grå Fyr nu er blevet en realitet.


Kurt fortsætter som formand i foreningen Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) og han repræsenterer denne forening i den nyoprettede bestyrelse for Skagen Fuglestation.
Bestyrelsen for Skagen Fuglestation blev nedsat af DOF i december 2016. Den består af 11 personer, som er valgt af DOF´s hovedbestyrelse, Repræsentantskabet, DOF Nordjylland, Skagen Fuglestations venneforening, Danmark Ringmærkerforening og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Bestyrelsen har valgt Niels Eriksen som formand.
I forbindelse med etableringen af Skagen Fuglestation i Det Grå Fyr har venneforeningen opfordret Erik Kramshøj til at skrive en bog om den historiske udvikling af feltornitologien i Skagen. Den omfattende research i forbindelse med dette projekt er i fuld gang, og bogen er planlagt til at udkomme i efteråret 2017.


Feltaktiviteter
I foråret 2015 påbegyndtes et pilotprojekt med ringmærkning i de gamle fyrhaver ved Det Grå Fyr på begge sider af Fyrvej. Projektets formål var at undersøge potentialet for formidling af ringmærkning i nærområdet ved Det Grå Fyr med det kommende trækfuglecenter. I foråret 2015 var vejrforholdene gennemgående ugunstige for ringmærkning. Det blev derfor besluttet at gennemføre endnu en sæson - denne gang også med efterårsperioden - før en endelig vurdering af områdets potentiale kunne foretages.


Fra 1. april til 15. juni 2016 var Morten Jenrich Hansen ansat som ringmærker og blogredaktør af hjemmesiden under Skagen Fuglestation. Efter en sommerpause genoptog Morten ringmærkningsarbejdet i perioden 1. august til 13. november. Resultaterne af årets ringmærkning er omtalt i et særskilt afsnit i denne artikel.
En anden ringmærkningsaktivitet som skal nævnes blev foretaget af Michael Ancher. Som tidligere år gennemførte han i 2016 CES-ringmærkning (CES= constant effort site) i et område ved Storsig lige øst for Bøjlevejen.
I perioden 16. april til 3. juni 2016 foretog Klaus Malling Olsen for andet år i træk et projekt med henblik på at undersøge alders- og kønsfordelingen af de trækkende rovfugle. Sidste år led projektet under et meget ringe rovfugletræk på grund af ugunstige vejrforhold gennem hele foråret. Dette år var vejrforholdene markant anderledes og bød på et rigtig stort rovfugletræk og dermed et meget bedre statistisk materiale. Der er udarbejdet en midlertidig rapport over resultatet for 2016 og projektet fortsættes i foråret 2017.


Grundlaget for de omtalte bearbejdede observationer i denne artikel bygger på det store og betydningsfulde materiale som gennem året er blevet indtastet i DOFbasen. Både de flittige lokale observatører og et stort antal besøgende har bidraget med mange tusinde observationer i løbet af 2016. Man må konkludere, at dækningen af fuglenes forekomst ved Skagen i 2016 har været særdeles god.
På Skagen Fuglestations gamle hjemmeside - www.birdsontop.dk - er det muligt at følge resultaterne af de daglige aktiviteter og observationer gennem både forår og efterår 2016. Beretningerne er krydret med mange fotos og video. Bemærk at en ny hjemmeside med daglige blogindlæg og mange andre informationer er oprettet i januar 2017. Den kan findes på - www.skagenfuglestation.dk.

Skagen Fuglefestival
Denne årligt tilbagevendende begivenhed fandt sted i dagene 6. - 8. maj 2016. På grund af det omfattende renoveringsarbejde ved Det Grå Fyr var det ikke muligt at bruge dette sted som base for Skagen Fuglefestival 2016. I stedet måtte festivalen flyttes tilbage til det oprindelige og mangeårige samlingssted ved Det Hvide Fyr. Festivalen blev igen et stort tilløbsstykke, og det planlægte program samt ikke mindst meget gunstige vejrforhold havde tiltrukket det hidtil største antal besøgende under en fuglefestival i Skagen. Aldrig før har der på samme tid været så mange fuglefolk samlet under morgenobservationerne ved Nordstrand.


Åbningen af Skagen Fuglefestival, 6. maj 2016, foto: Knud Pedersen

Et godt stykke over 100 personer kunne tælles samtidig ved observationsposten og Batterivej var proppet med parkerede biler helt ind til de første sommerhuse. De talrige deltagere i festivalen blev belønnet med et meget fint rovfugletræk, hvor ikke mindst de mange Steppehøge, som blev observeret i de dage, var meget populære. Fundet af en stationær Alpejernspurv ved Buttervej Industriområde om morgenen d. 7. maj blev også et stort tilløbsstykke og finderen - Morten Kofoed-Hansen - vandt suverænt prisen i konkurrencen "Find festivalens sjældneste fugl". En anden konkurrence, men på nationalt plan, "Tårnenes dag" fandt også sin vinder i Skagen, da team "Verdens Ende" nåede op på at observere 108 arter inden for det afsatte tidsrum lørdag morgen. Det var samtidig rekord for "Tårnenes dag" i Danmark. Endnu en rekord skal nævnes, da Naturbutikken satte ny salgsrekord for en fuglefestival i Skagen. Den største succes set med arrangørernes øjne var dog det store fremmøde til alle aktiviteterne og den gode stemning ved at dele den fælles interesse og oplevelser med fuglene som gennemsyrede festivaldagene.

Observationer første halvår
Efter det fatalt dårlige forårstræk af specielt rovfuglene over Skagen i 2015 blev der vendt op og ned på det hele i foråret 2016. Vejrforholdene var i lange perioder fra midten af april til midten af juni præget af stabilt højtryksvejr med overvejende østlige vinde og temperatur over middel. Dette betød gunstige forhold for tilstrømning af et stort rovfugletræk over Skagen. For hele 8 arter af rovfugle blev der sat nye forårsrekorder for Skagen. Dette gjaldt for arterne Rød Glente (294), Sort Glente (64), Rørhøg (619), Blå Kærhøg (480), Steppehøg (95), Tårnfalk (1687), Lærkefalk (378) og Vandrefalk (201). Specielt antallet af Steppehøge var imponerende og placerer Skagen som den absolut bedste forårstræklokalitet for arten i Europa. Steppehøgen nyder stor popularitet blandt rovfugleentusiaster på grund af dens smukke og elegante udseende samt den udfordring der ligger i at skelne den fra de andre kærhøge. Fra at være en raritet i Danmark har antallet af steppehøgeobservationer været i en meget positiv udvikling i de seneste 10 år. Det var derfor oplagt, at Steppehøg blev valgt som logofugl for både Naturstyrelsens trækfuglecenter og Skagen Fuglestation.
Af sjældne rovfuglearter blev der observeret Lille Skrigeørn 3K+ på trækforsøg 9/5 og endnu en Lille Skrigeørn - en 2K blev set i den sydlige del af Hulsig Hede 2/6. En Ørnevåge 2K lys type passerede Nordstrand sidst på eftermiddagen 6/6. Den overnattede i Reservatet og kunne nydes af mange tidligt næste morgen på Grenen før den målrettet trak mod øst kl. 08.00. Fundet var det femte af arten i Skagen. En rastende Blå Glente blev opdaget om morgenen 10/6 ved Storsig. En håndfuld observatører nåede at se den før den trak retur ind over byen mod Flagbakken og Hulsig Hede. Det var det femte fund af Blå Glente i Skagen.


Nordlig Gul Vipstjert han, Skagen 9. maj 2016, foto: Knud Pedersen


Af andre bemærkelsesværdige rovfugleobservationer skal fremhæves forekomsten af to GPS-mærkede kongeørne i løbet af foråret. Begge var 2K, men kun den ene sendte GPS signaler som kunne spores. Det drejede sig om ørnen "Tofte" som blev mærket i 2015 i Tofte Skov ved Lille Vildmose. Fra midten af maj til slutningen af august opholdt fuglen sig fast i området ved Skagen Klitplantage og Hulsig Hede. Den anden fugl blev ved at par lejligheder set og fotograferet over Grenen med synlig GPS sender på ryggen, men fuglens GPS sender fungerede ikke. Sandsynligvis var der tale om en unge mærket i Hals Nørreskov i 2015, hvor man ret tidligt efter mærkningen konstaterede, at GPS signalet ikke kunne modtages.
Rovfugletabellerne under artsgennemgangen andetsteds i denne rapport viser de bearbejdede træktal udtrykt ved fugle pr. dag fordelt på arter og måneder. Endvidere vises største trækdag samt mediandatoen for de enkelte arters forekomst. Den procentvise afvigelse i forhold til gennemsnittet for de seneste 10 år er også angivet.


Blandt de tre hyppigst noterede trækfuglearter i foråret 2016 tog Allike første pladsen med 49.941 fugle. Allike er en af de tidlige forårstrækkere ved Skagen og mediandatoen for trækket faldt allerede 26/2. Største dag blev 24/2 (9660). Sortand havde næsthøjeste notering med 46.461 med største dag 29/3 (8820). Herefter fulgte lidt overraskende Lomvie med 35.723, hvor 2/1 (5867) var største dag. Blandt de 27.329 noterede ubestemte Lomvie/Alk gemmer der sig mange Lomvier, så summen for denne art er reelt betydeligt højere end angivet. Der var ingen rigtigt store dage med finketræk i dette forår, hvor højtrykspræget vejr nok har betydet, at en meget stor del af trækket er gået højt og uset over Skagen.
Rødstrubet Lom havde et godt første halvår med 17.300. Det skal bemærkes at godt 7000 af fuglene blev observeret i januar-februar og gælder rastebevægelser af overvintrende fugle. Største dag blev 3/2 (2665), som er ny dagsrekord for Skagen. Selve forårstrækket fra marts-juni blev på mere moderate 9687 fugle med 30/4 (873) som største dag. Sortstrubet Lom (142) havde største dag 10/5 (12). Islom blev noteret med 22 fugle med største dage 12/5 (4) og 24/5 (4), mens i alt 9 Hvidnæbbet Lom blev observeret - heraf de 5 i maj.


Et markant forårstræk af Sangsvane (3298) kulminerede i marts med ny dagsrekord 16/3 (1122).
Forekomsten af Sule (23.187) var igen meget stor med ny rekorddag for første halvår 28/3 (3200), mens Mallemuk (3800) var noget under sidste års forekomst. Største dag blev 25/5 (1135). En enkelt Almindelig Skråpe blev set 17/6. Blandt bemærkelsesværdige forekomster af havfugle skal nævnes et influks af Lunde i februar-marts med observationer af 7 levende fugle og hele 13 døde. De dødfundne var alle meget magre og afkræftede. Endvidere et usædvanligt vinterfund af Almindelig Kjove 28/1(2K), mens forårstrækket for arten var under normalen med blot 183 fugle. Forårsfund af Lille Kjove er ikke årlige, men dette forår sås adulte fugle 23/5 Flagbakken og 29/5 Grenen.
Af andre mere usædvanlige observationer fra foråret kan også nævnes: Silkehejre (3), Sølvhejre (4), Sort Stork (3), Turteldue (1), Biæder (8), Rødrygget Svale (4), Nordlig Blåhals (2), Lille Fluesnapper (5), Lundsanger (3), Rødtoppet Fuglekonge (1) og Hortulan (4).


Blandt de meget sjældne arter (SU-arter) er følgende fund godkendt af SU:
Ørkenpræstekrave han 2K+ rastede ret kort tid på Grenen 25/5, før den blev mobbet væk af det lokale ynglepar af Stor Præstekrave. Det var en ny art for Skagen. Skagens anden Gråsejler sås på trækforsøg 11/6 ved Grenen. Den første blev set i november 2005 ved Nordstrand. En publikumsvenlig Alpejernspurv ved Buttervej Industriområde 7/5 var tredje fund fra Skagen. De to tidligere fund er fra henholdsvis 4/5 1985 og 30/4 2008. Der er foreløbig fem godkendte fund af Topskarv fra foråret 2016. En 2K rastede ved Grenen 5/2 og 19/3 trak hele 22 mod nordvest ved Grenen og Nordstrand. De fordelte sig med 5+1+9+7 og var alle 3K+ i yngledragt. Det er hidtil største dagstotal i Danmark. Fundene af Blå Glente og Ørnevåge er omtalt tidligere i dette afsnit.


Observationer andet halvår
De senere års vejrmønster med ret ustabilt og køligt vejr i det meste af juli afløst af varmt og stabilt højtryksvejr i august og september gentog sig i 2016. Dette betød endnu et efterår med få dage med hårde vinde fra vestlige retninger som kunne bringe et større antal af pelagiske havfugle til de danske farvande. Dette forklarer derfor det ret tamme havfugleefterår for arter som Mallemuk, Sodfarvet Skråpe og Almindelig Kjove på Grenen i 2016.


Sorthovedet Måge, Grenen 3. august 2016, foto: Knud Pedersen

Som tidligere var det alligevel havfuglene som toppede statistikken over de hyppigst observerede arter i andet halvår. Trækket af Alk fra ynglepladserne på De Britiske Øer til overvintringsområdet i Kattegat var usædvanligt stort dette efterår. Hele 77.505 fugle blev noteret og Alk blev talrigeste noterede art. Den største trækdag faldt ret sent i efteråret med 13/11 (20.350) og mediandatoen for det samlede træk blev 3/11. Måske afspejler det store antal og det ret sene kulminationstidspunkt en god ynglesæson med mange ungfugle. Sule satte igen ny rekord med 55.743 fugle. Arten har virkelig bidt sig fast som et markant og talrigt indslag blandt havfuglene ved Skagen. Typisk er der større bevægelser af fugle fra Kattegat til Skagerrak efter dage med friske vestlige vinde, som presser de mange fouragerende suler i Skagerrak ind i Kattegat. Det var netop situationen i forbindelse med efterårets topdage 30/9 (4489) og 1/10 (4577). Oktober blev typisk største måned for Sule med 16.416, men hele 10.560 i december var mere usædvanligt. Forekomsten af så mange sene fugle, så man ikke for 10 år siden og skyldes at et stadig større antal suler overvintrer i Skagerrak og Kattegat - i hvert fald i milde vintre. Ride (35.121) havde også et stort efterår med langt de fleste fugle sent i november og i december med mediandato 6/12 og største dag 28/12 (3907). Mallemuk (4312) med største dag 29/10 (744) skuffede i antal. Det samme gjorde skråperne med 3 Almindelig Skråpe i august og 23 Sodfarvet Skråpe i perioden 30/9-25/12 heraf 7 fugle 23/11-25/12, hvilket er mange så sent på efteråret, men en tendens der tegner sig for denne art. For Almindelig Kjove (102) blev efteråret endnu skuffelse. De fleste blev set i august (63), mens september var decideret dårlig med blot 14 fugle. Storkjove (390) var igen klart den hyppigste kjoveart. De største dage faldt i forbindelse med vestlig kuling i månedsskiftet september-oktober med 30/9 (99) og 1/10 (136). Der noteredes 28 Storkjover i december, hvilket igen bekræfter at arten er en regelmæssig vintergæst i Skagerrak. Lille Kjove (46) havde et godt efterår. Bortset fra 1 ad. over Skagen By 20/8 var øvrige observationer af ungfugle (1K). De første blev set 28/8 (3) og største dag blev 4/9 (15). En ret sen ungfugl blev set 31/10. Mellemkjove (4) havde derimod et dårligt efterår. Blandt andre havfuglearter skal nævnes forekomsterne af Lomvie (9871) med største dag 30/10 (2674), Søkonge 30/10-30/12 (19) er få. Lunde 2/10-2/11 (7) heraf 4 fugle 30/10. Thorshane (3) fordelt på datoerne 28/9, 22/10 og 28/10 og ikke mindst Sabinemåge 1/10 (1K). Efteråret bød også på Islom (10) i perioden 15/10-3/12 og Hvidnæbbet Lom (2) henholdsvis 15/10 og 21/10.


Blandt andet halvårs mere usædvanlige observationer uden for havfuglekategorien skal fremhæves et rekordstort spredningstræk af unge Tårnfalke i slutningen af juli med rekorddag 24/7 (306), Steppehøg 3 rastende på Grenen, fordelt på 28/8 (2K+ hun), 16-28/9 (1K hun) og 20-29/10 (1K hun), Biæder 5/7 ved Batteriskoven, Hærfugl 12-22/11 en rastende fugl først ved Åkandevej på Grenen, men fra 15-22/11 formodentlig samme fugl ret stationær i den vestlige ende af Skagen Havn, Turteldue 9-29/11 meget tillidsfuld 1K ved Det Hvide Fyr, Storpiber 1/10 og en sen fugl 1-29/12, Høgesanger 14/9 (1K som slap levende fra en huskats kløer) og 22/9 (1K set i fyrhaverne ved Det Grå Fyr), Hvidbrynet Løvsanger havde fem feltobservationer 15/9-20/10 og Rosenstær 10/9 (1K Grenen).
Følgende observationer af SU-arter fra andet halvår er godkendt: Brilleand 1K rastende Grenen 31/10-4/11, Ørnevåge to forskellige fugle. Den første 24/7 og 2/8 2K trækforsøg og rastende i Nedermose. Den anden 25/7 og 13/8 2K lys type trækforsøg og rastende i Reservatet og Nedermose. Ud fra gode fotos kunne sidstnævnte fugl bestemmes til at være samme fugl som blev set i Lille Vildmose 22-24/6 2016. Endelig er der godkendt en observation af Dværgværling 26/9 Grenen.

Ringmærkning
Med udskydelse af etableringen af den fysiske fuglestation og fugleformidlingscenter i Det Grå Fyr til foråret 2017 fik Skagen Fuglestation et ekstra år til et pilotprojekt med henblik på at undersøge mulighederne for et standardiseret ringmærkningsprogram i de gamle fyrhaver på begge sider af hovedvejen. Danmarks Ringmærkningsforening hjalp i 2015 med udstyr til ringmærkningen og dette blev brugt igen i 2016. Ringmærkningen skete under licens fra Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum og Realdania Byg gav tilladelse til at benytte de gamle fyrhaver. Med praktisk hjælp fra Naturstyrelsen Vendsyssel blev fyrhavernes bevoksninger holdt trimmet og velegnet til opsætning af net til fangst af småfugle.
Desværre viste forårssæsonen for andet år i træk, at fyrhaverne besøges af for få fugle til at få et tilstrækkeligt statistisk grundlag for et standardiseret ringmærkningsprogram. Som et nyt tiltag blev det valgt, at afprøve ringmærkning i fyrhaverne gennem efteråret og kombinere det med ringmærkning i et område ved kanten af Ellekrattet. Ved Ellekrattet var det Frederikshavn kommune, der velvilligt gav tilladelse til ringmærkningen og gav hjælp til at trimme området for opsætning af net.
Både forår og efterår var Morten Jenrich Hansen ansat som ringmærker. Enkelte dage med hjælp fra de besøgende ringmærkere Rober Luttik, Susanne Primdahl og Henning Ettrup. Henning hjalp bl.a. til ved formidlingen af ringmærkningen under forårets fuglefestival.


Dværgværling, Grenen 26. september 2016, foto: Morten Jenrich Hansen

I foråret var der 186 netmeter til rådighed i fyrhaverne, men på dage med kraftig blæst var det ikke alle net, der kunne åbnes. Ud af 21 dage i april, 30 dage i maj og 25 dage i juni, hvor der blev gennemført ringmærkning, var der samlet 31 dage med alle net i brug. På dage med blæst, var antal netmeter i brug typisk halveret til de net, der stod tilstrækkeligt i læ afhængig af vindretningen.
Den totale fangst blev på 625 fugle fordelt på 44 arter. De hyppigst mærkede arter blev Rødhals (97), Rødstjert (60) og Gransanger (59). I 2015 var de 3 hyppigste arter sylvia-sangere, men da startede ringmærkningen først i slutningen af april efter hovedtrækket af Rødhals og Gransangere var passeret. Af mere usædvanlige arter i foråret 2016 skal nævnes Blåhals (1), Lundsanger (1) og Lille fluesnapper (1), mens Spætmejse (1) er en lokal sjældenhed og Bjergvipstjert (1) sjældent flyver i net på trækstederne. Bedste fangstdage blev 1/5 (46), 5/5 (43) og 21/5 (36).


Morten Jenrich Hansen ringmærker Rødhals, Skagen 7. april 2016, foto: Knud Pedersen

Ingen udenlandske fugle blev aflæst i foråret 2016, men en række fugle mærket på lokaliteten i 2015 blev genfanget. Solsort (1), Gulbug (1), Tornsanger (2), Gærdesanger (3) og Musvit (1) var lokale ynglefugle, der returnerede året efter mærkningen. Af andre genfangster kan nævnes ældre fugle tidligere mærket af Rolf Christensen ved Sylviastien på Grenen. Tornsanger mærket i 2014, Skovskade mærket i 2014 og en Bogfinke mærket i 2009. Desuden var der også genfangst af en Gulspurv mærket i 2014 af Michael Ancher ved Nordstjernevej/Heden tæt på Batterivej.
En enkelt Gærdesanger ringmærket 5/5 blev genmeldt 15/5 fra Gjerrild, Djursland – noget af et sammentræf for den fugl blev ved Gjerrild genfanget af ringmærkeren Robert Luttik blot få dage efter, at han havde været på besøg i Skagen og deltaget i ringmærkningen her.


I efteråret blev der brugt 145 netmeter i fyrhaverne, mens 56 netmeter blev brugt ved Ellekrattet. Der blev ringmærket på 25 dage i august, 27 dage i september, 28 dage i oktober og 7 dage i november. I lighed med foråret var antal netmeter i brug pr dag afhængig af vejrforhold, og efteråret havde samlet 33 dage med alle net i brug.


Hvidbrynet Løvsanger 1K, Skagen 19. september 2016, foto: Knud Pedersen

Der blev samlet mærket 1941 fugle gennem efterårssæsonen. De tre største dage blev 20/10 (101), 24/10 (133) og 25/10 (158). De hyppigste arter blev Fuglekonge (390), Rødhals (249) og Halemejse (176). At Halemejse kom ind i top 3 af efteråret ringmærkede arter var en overraskelse, men skyldes et invasionsefterår, hvor alle var af den nordlige race.


Af usædvanlige arter ringmærket i efteråret 2016 kan nævnes Søkonge (1), Lundsanger (1), Hvidbrynet løvsanger (2), Lille fluesnapper (1), Stor tornskade (1) og Bjergirisk (1).
Det blev til aflæsning af to udenlandsk mærkede fugle. Begge med svenske ringe: Blåmejse aflæst 28/10 mærket 19/10 ved Vipenkær, Vestre Götalan og Nordlig halemejse aflæst 31/10 mærket 12/10 ved Halmstad, Halland.
Af genmeldinger er der hidtil kommet en fra udelandet. En Rødstjert mærket 20/9 er 5/10 aflæst ved East Riding of Yorkshire, England. Derudover er der modtaget besked om fem genmeldinger fra andre steder i Danmark. Fuglekonge mærket 17/10 er aflæst 31/10 ved Keldsnor Fuglestation, Langeland, Gråsisken mærket 1/10 er aflæst 25/10 ved Store Vejlå, Ishøj Strand, desuden er både en Blåmejse, Musvit og Sortmejse rykket fra mærkningen i Skagen i september til Thy i oktober.
Ud over ringmærkningen af småfugle har årets aktiviteter også budt på aflæsning af en del farvemærkede måger og en enkelt farvemærket Skarv. Skarven var en gammel kending mærket i maj 2011 som unge på Mågeøerne ved Bogense og nu aflæst i Skagen både foråret 2015 og 2016.


Rødstjert han, Skagen 16. april 2016, foto: Knud Pedersen

Fremtiden for ringmærkningen ved Skagen Fuglestation vil ud fra resultatet af pilotprojektet i 2015-2016 pege på et standardiseret ringmærkningsprogram ved Den gamle strandengssø på Grenen. Ringmærkningen ved fyrhaverne vil fortsætte i mindre skala og primært som formidlingsringmærkning. Der vil fremover være et tæt samarbejde med Michael Ancher om CES ringmærkning.

Ynglefugle
Skarvkolonien ved Nordstrand voksede fra 230 ynglepar i 2015 til 250 par i 2016. De nye par etablerede sig primært i pilebuske i den østlige del af Skarvsøen. Koloniens ungeproduktion er fortsat meget stor. Et par af Rørdrum viste igen flittig yngleaktivitet i rørskoven på Grenen. Den lokale bestand af ynglende Trane blev fordoblet i 2016 idet et nyt par gennemførte yngel i Nedermose og fik en unge på vingerne. Derimod blev der ikke med sikkerhed konstateret ynglesucces hos traneparret i Reservatet. Tranebestanden på hele Skagen Odde vurderes fortsat til at være 15-20 par. Som noget nyt er der melding om et ynglepar af Sildemåge i Skagen Havn. Parret ynglede blandt de mange sølvmågepar, som yngler på flere fabrikstage i havneområdet. Par af Sortstrubet Bynkefugl er registreret på mindst ti lokaliteter på Skagen Odde og Sydlig Blåhals har igen ynglet med et par ved Elling Strandenge.