Header

Af Tscherning Clausen
2016 blev et år fyldt med begivenheder, dramatik og dødsfald for de danske Kongeørne, som alle udelukkende yngler i Nordjylland.
Allerede i vintermånederne sker der noget, idet kongeørneparret i Høstemark Skov bliver udfordret af et ukendt par, som udgøres af en 3K og en 6K ørn, som begge er ringmærkede. Herefter ses parret i Høstemark ikke i en periode, og først i slutningen af februar ses de begge på deres sædvanlige plads i sydkanten af skoven. Det nye par opholder sig i nu Mellemområdet indtil slutningen af marts måned, hvor de bliver set for første gang i Tofte Skov. På billedet ses Jan Tøttrup Nielsen med død Kongeørn, Store Vildmose, 7. april 2016. Foto: Marta Yepes.

I mellemtiden er der den 12. marts fundet en død Kongeørn i opskyl på Limfjordens nordlige bred ved Skiveren nær Gandrup. Den døde ørn, der var blevet ringmærket som unge i maj 2009 i Hals Nørreskov, havde været død længe og bar tydeligt præg af at være blevet skudt. En efterfølgende røntgenfotografering afslørede, at den havde mindst 20 hagl i krop og vinger. Det kom senere frem, at nogle lystfiskere havde set den flyde og fotograferet den i Lindenborg Å engang i januar måned. Åen har sit udløb i Limfjorden syd for, hvor den blev fundet.
Drabet på Kongeørnen politianmeldes og skaber stor medieomtale. Der bliver af en privatmand udsat en dusør på 25.000 kr. og af DOF yderligere 25.000 kr. for oplysninger, der kan afsløre, hvem der står bag drabet, som dog indtil videre ikke er opklaret.
Da der ikke med sikkerhed er set to Kongeørne i Tofte Skov i årets første måneder, er der formodning om, at den skudte ørn, som var en han, er den ene af ørnene i parret. Der blev heller ikke senere bygget nyt på deres rede i skoven. Men den tilbageblevne ørn ses jævnligt hele året.
I Hals Nørreskov og Høstemark Skov yngler ørnene på sædvanlig vis. I førstnævnte skov får parret senere to unger, hvoraf den ene døde inden ringmærkningen, så kun den anden får ring på. I maj måned findes hunnen fra Høstemark parret ”forulykket”, men hjælpes fri af en skovarbejder. Ørnen ses senere med skader på fjer i hale og vinger, hvilket gav anledning til bekymringer mht. at gennemføre ynglen, men parret får som sædvanligt en unge, der i juni måned ringmærkes, og som den eneste i år også får påsat en GPS.
Selvom der ikke yngles i Tofte Skov i år, så bliver det alligevel til tre ynglepar i Nordjylland i 2016, idet to yngre (4K) Kongeørne, der har holdt til i Store Vildmose siden sommeren 2015, bygger rede. I begyndelsen af april måned kom der imidlertid besked om, at der var fundet en død Kongeørn på en af græsfennerne i Store Vildmose. Det viste sig dog heldigvis, at det ikke var en af ørnene i det lokale par, men en fremmed hun, der havde udfordret det unge par med det resultat, at den selv blev dræbt. Den havde flere skader og havde bl.a. fået en klo dybt ind i hovedet. Helt fremmed var den døde ørn dog ikke, idet den var ringmærket som unge i 2012 i Hals Nørreskov og således ret sikkert var en ældre søster til fuglen, den forsøgte at ”vippe af pinden”. Det frygtedes, at den ene eller begge i ørneparret kunne være blevet skadet under kampen, men det så efterfølgende ikke ud til at være tilfældet. Den 10. maj blev der set det første glimt af parrets unge, som blev ringmærket en måneds tid senere og forlod reden efter yderligere en måned.
I slutningen af august bliver ungen i Høstemark Skov fundet død i skoven nær redeområdet. Fuglen er afmagret men ellers i pæn stand. Den sendes til undersøgelse, hvorved man finder ud af, at den havde en infektion i luftvejene.
Status for Kongeørnene ved årsskiftet er som følger:
Store Vildmose: Parret har påbegyndt en ny rede, og deres unge er fortsat i området.
Hals Nørreskov: Parret er på plads og ungen er ikke set siden primo december.
Høstemark Skov: Parret er på plads, og hunnens fjerdragt er næsten fin igen.
Tofte Skov: Den enlige fra yngleparret holder stand i redeområdet. Det nye par ses i skovens nordlige del.


Store Vildmose, 3. december 2016. Foto: Jan E. Andersen

GPS-ørne

I 2015 blev tre ørne forsynet med GPS. Desværre sendte den ene kun kortvarigt – ungen fra Hals Nørreskov. Til gengæld har det igennem året været muligt at følge de to andre fra Høstemark og Tofte Skove løbende. Skønt fuglene ikke ”kendte hinanden” forlod de Lille Vildmose samme dag i oktober 2015 - som omtalt i Nordjyllands Fugle 2015. De fløj herefter ad forskellige ruter til Nordtyskland. Her tilbragte de begge vinteren. I april fløj Høstemark-ørnen atter nordpå og blev fulgt af Tofte-ørnen i maj. Atter ad meget forskellige ruter, og fuglen fra Høstemark har i det hele taget fløjet meget mere rundt og har fløjet mange flere kilometer, hvilket flere studier har vist. Tofte-ørnen kom til Skagen-halvøen i maj og forblev i dette område frem til september. Høstemark-fuglen er ikke registreret i det nordlige Vendsyssel. Ved årets slutning er begge ørne i det sydøstlige Vendsyssel og Høstemark-ørnen har flere gange besøgt ”fødeegnen”. De meget forskellige ruter og de meget forskellige distancer de to fugle har tilbagelagt kan sandsynligvis tilskrives fuglenes køn. Høstemark-fuglen er en han, mens fuglen fra Tofte Skov er en hun. Tilsvarende studier viser, at unge hanner flyver betydeligt mere rundt end unge hunner. En forskel der er meget udtalt hos de danske fugle!
Skønt fuglen fra Hals Nørreskov ikke sender, er den, som nævnt andetsteds i denne bog, registreret ved Skagen – desuden gik den i et ”fasan-hegn” på Jyske Ås i september.
De GPS-mærkede ørne kan følges på følgende internetadresse:
http://macroecology.ku.dk/research/conservation/goldeneagle/