Header

Af Henrik Nyrup
Når fuglefolket i fremtiden vil tænke tilbage på fugleåret 2012, så vil efteråret og især uge 36 blive husket for en større invasion af Lille Kjove ved de nordjyske kyster.

Tidligere forekomst i Nordjylland
Lille kjove observeres i meget varierende antal ved de nordjyske kyster. Dette forhold er typisk for alle de 4 arter af kjover, da deres forekomst er tæt sammenfaldende med ungeproduktionen på ynglepladserne samt af vind og vejrforhold, der kan ”flytte” fugle væk fra de normale trækruter. I perioden siden 1986 har antallet af observerede Lille Kjove varieret mellem 2 i 1996 til 271 fugle i 1991. Gennemsnittet i de sidste 10 år 2002-2011 har været 21 fugle. De angivne antal af observerede fugle skal tages med det forbehold, at der kan være fugle, der er blevet
noteret ved flere lokaliteter, og derfor reelt er gengangere. Der har tidligere været 2 større invasioner, i 1988 og 1991, hvor antallet af observerede fugle har skilt sig markant ud.Invasionen 1988
Der blev observeret mellem 200 og 250 fugle langs hele vestkysten af Nordjylland samt på østkysten ned til Sæby. Enkelte indlandsfund. I august ses en del 1K’ere, men invasionen udgøres især af adulte fugle i periode fra 20/9 til 18/10. Fuglene er sandsynligvis under træk slået ud af kurs af orkan ved Nordamerika. Flere af fuglene er afkræftede.

Invasionen 1991
Der blev observeret 271 fugle. Næsten alle fugle observeres ved lokaliteterne Skagen (110 fugle), Blokhus (63 fugle), Roshage (44 fugle) og Ørhage (42 fugle). Der observeres fugle fra 13/8 til 2/11. Der foreligger ingen oplysninger om aldersfordeling.
Invasionen i efteråret 2012

Det som gør invasionen i 2012 speciel, er dens meget koncentrerede forløb. Når materialet er renset for gengangere, så er der observeret 254 fugle i alt. Heraf bliver de 240 fugle observeret i den korte periode fra 3-7/9 fordelt på 6 lokaliteter – fordelingen på dag og lokalitet fremgår af skemaet.

På trods af, at materialet er forsøgt renset for gengangere, så er der med al sandsynlighed fortsat en del dobbeltregistreringer af de samme fugle. Observationerne tyder således på, at fuglene over nogle dage er flyttet mod sydvest – de største observationer er således 3/9 Skagen, 4/9 Hirtshals og 6/9 Roshage. De 85 1K, der observeres ved Roshage trækkende mod SV den 6/9 er den største observation nogensinde for Nordjylland og sandsynligvis også den største i Danmark. Det skal supplerende bemærkes, at observationsperioden er forholdsvis begrænset fra kl. 6:20 til kl. 10:40. De observerede fugle er alle på nær én juvenile. Dette indikerer, at fuglene stammer fra et område, hvor der har været mange gnavere (lemming), da disse uden tvivl udgør en stor del af fødegrundlaget på ynglepladsen.

På www.dof.dk har der været en nyhedsartikel om invasionen af Lille Kjove. Det fremgår her, at det er vurderingen, at de små kjover må komme fra bestande mod øst i de nordlige dele af Rusland, da der i Skandinavien ikke har været gnavere i sommeren 2012. Det store antal ungfugle kan således ikke komme fra disse bestande (www.dof.dk, 19.september 2012. Kig efter kjover i akrobatisk luftleg af Jan Skriver) Det er ikke kun ved de nordjyske kyster, at der bliver observeret Lille Kjove. Det er dog karakteristisk for disse observationer, der især er fra Vestkysten ved Blåvand, at der kun observeres enkelte fugle ad gangen, og ikke i tilsvarende antal som i Nordjylland. Der foreligger også enkelte observationer flere steder langs Nordsjællands kyst. Enkelte fugle når også til mere uvante områder for Lille Kjove som eksempelvis Falster, Langeland og Sønderjylland.