Header

Af Anton Thøger Larsen og Hans Christophersen

Hvidvinget korsnæb optræder med års mellemrum invasionsagtigt her i landet, senest i 2003 og i mindre omfang i 2008. I dette efterår er der igen invasion af arten. Årets invasion viser sig at blive den største i den tid, der er foretaget registreringer af fugle herhjemme.


I 2011 er der i perioden fra 24. juli til 31. december indtastet 6282 fugle i DOFbasen. Her af er de 1623 indtastet i Nord- og Nordvestjylland. De er set på 49 forskellige lokaliteter i det område rapporten dækker og indberettet på 80 forskellige datoer. I de 6282 indtastninger på landsplan er der givet en del gengangere specielt blandt rastende fugle sidst i perioden. At det er et meget stort antal ses dog ved at sammenligne tallet med totalen for de foregående 40 år på ca. 3200 individer. De tre tidligere største år er 1998 med 394 fugle, 2002 med 670 og 2003 med 590. Arten er i øvrigt ikke årlig herhjemme. Senest i 2007 er der fx. ikke observeret Hvidvinget korsnæb i Danmark.

Hvidvinget korsnæbs normale primære udbredelsesområde er i det nordlige Sibirien og nordlige Canada, hvor dens foretrukne føde er koglefrø, særligt fra lærketræer. Normalt foretager arten blot et begrænset sydgående træk indenfor yngleområdet, men i år med fødemangel ses større vandringer som i år. I øvrigt kan det nævnes, at på øen Hispaniola (Haiti/Den Dominikanske Republik) i Caribien findes ”hispaniola korsnæb”, som tidligere blev anset som en underart af Hvidvinget korsnæb. Denne mærkelige isolerede yngleforekomst, flere tusinde kilometer fra det normale yngleområde, stammer måske fra canadiske hvidvinget korsnæb på flugt fra hungersnød. 

I Danmark er der ikke fundet Hvidvinget korsnæb ringmærket i udlandet, og ingen af de i alt 18, der til i år er mærket i Danmark, er blevet genmeldt fra udlandet. Kun en ringmærket fugl er genmeldt i Skagen 9. september 1967. Den blev fundet på mærkningslokaliteten 14 dage efter at den var blevet mærket. Der er således ingen data, som afdækker, hvilket område Hvidvinget korsnæb i Danmark kommer fra, og hvilken trækrute de bruger.

Der er ingen sikre ynglefund i Danmark, men i Tyskland er der registreret ynglende fugle efter invasionsår og i Sverige, Norge og ikke mindst i Finland yngler arten i svingende antal specielt efter invasionsår. Ved invasionen i 1997/98 sås mere end 100 fugle så sent som maj/juni i Nordjylland. Noget der måske kunne indikere, at arten ynglede i 1998. I skrivende stund (februar 2012) ses der stadig pænt med Hvidvinget Korsnæb på forskellige lokaliteter i Nordjylland. Arten yngler tidligt på året, så måske skal 2012 være året hvor arten ses som dansk ynglefugl.

Allerede i første halvdel af juli ses mange flere fugle end normalt i det nordlige Sverige, og efter 20/7 ses arten også i Midtsverige. Specielt ved Rørvik i Dalsland ses mange, således 647 fugle i perioden 23/7 til 5/8. I sidste del af juli ses mange fugle også i det sydlige Norge, primært ved fuglestationerne på øerne Utsira og Lista. De første fugle i Danmark ses overraskende nok 24/7 ved Blåvand (3 ex) samt en fugl ved Lodskovvad i Nordjylland. Fra 26/7 ses en periode dagligt fugle ved Skagen og på 3 dage (30/7-1/8) ses hele 262 fugle primært på Grenen med max. 133 1/8. Fuglene ved Skagen ses primært på trækforsøg. Også ved Nordmandshage ved Hals ses mange sydtrækkende med 67 fugle 31/7 og 83 11/8. Noget tyder på, at en stor del af fuglene spredes til det øvrige Danmark fra Nordjylland, idet der f.eks. først iagttages Hvidvinget Korsnæb i Grib Skov fra sidst i august. Endvidere ses der i hele perioden et forsvindende lille antal ved Falsterbo. Hvidvinget orsnæb ses i øvrigt i næsten alle egne af landet. Fra Skagen i nord til Gedser i syd og fra Christiansø i øst til Blåvand i vest. De lokaliteter i Nordjylland med flest observationer af rastende fugle er Ålbæk Klitplantage, som i perioden 1/8 – 7/12 har 8 observationsdage - største dag er 26/11 med 21 fugle, Torup Klitplantage har 3/8 – 2/12 15 observationsdage - største dag er 20/8 med 60 fugle og Tversted Plantage som har hele 16 dage og største dag er 4/9 med 16 fugle.

Kilder:
www.sofnet.se
www.birdlife.no
www.dofbasen.dk
Christensen & Lange (red): Fugleåret – 2006-2009. DOF.
Cramp m.fl.: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford.
Bønnelykke m.fl. 2006: Dansk Trækfugleatlas. Rhodos.