Header

Foreningens daglige arbejde varetages af et forretningsudvalg. Foreningen har således ingen formand, men en kasserer, der er medlem af forretningsudvalget. Desuden findes en gruppe redaktionsmedlemmer, der forfatter årsrapporten. Medlemmer af forretningsudvalget kan også være medlemmer af redaktionen. Vedtægter kan fås ved henvendelse til forretningsudvalget.

Årets gang i foreningen
I starten af januer holdes et "julemøde", hvor alle forventes at møde op. Til dette møde er en repræsentant for DOF-Nordjylland og DOF-Viborg også inviteret. Her aftales det kommende års arbejde, herunder specielt arbejdet med den kommende årsrapport. Omkring 1. februar udsendes materiale til redaktørerne, der herefter har godt en måned til at forfatte arsbehandlinger m.m. Dette foregår efter en fastlagt tidsplan og en såkaldt "hvidbog". I april samles manuskripterne og rapporten sættes op med henblik på trykning og udsendelse omkring månedsskiftet maj/juni. Resten af året holder forretningsudvalget møder efter behov, dog med et fast årligt efterårsmøde den første weekend i oktober. Dette møde er åbent.