Header

Viden om fugle

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Vadefuglene i Vesthimmerland – kan der gøres noget?

  Af Gunnar Hansen

  Følgende vadefugle yngler ikke længere i Vesthimmerland: Hjejle, Tinksmed, Brushane, Engryle, Stor Kobbersneppe og Storspove. Klyde og Vibe er i tilbagegang, så vi risikerer snart kun af have en håndfuld arter af vadefugle tilbage som ynglende i Vesthimmerland. Skal vi nøjes med Lille og Stor Præstekrave, Dobbeltbekkasin, Strandskade, Rødben, Klyde og Vibe som ynglende vadefugle?

 • Terner og Klyder slog sensationelt lejr syd for Øster Hurup

  Af Anders Horsten

  En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han sidst i maj måned spadserede en tur langs Kattegatkysten mellem Als Odde og Øster Hurup. På en sandbanke ud for kysten havde en stor koloni af ellers fåtallige fugle slået sig ned for at yngle.

 • Projekt Dværgterne

  Af Ulf M. Berthelsen & Thomas Bregnballe

  Projekt Dværgterne i Danmark, der udføres under Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har igennem en årrække ringmærket både voksne ynglefugle og unger. Formålet er at indsamle viden, der kan medvirke til, at vi i Danmark får en effektiv og vellykket forvaltning af denne trængte fugleart.

 • Hvad er der blevet af vores Kirkeugler?

  Tekst og fotos: Lars Bo Jacobsen

  Mange af de arter, der lever i tilknytning til landbrugsarealerne, er gået tilbage i de seneste årtier. Kirkeuglen, som er tilknyttet landbrugsarealerne, er også gået tilbage i antal i det meste af det nordvestlige Europa, inklusive Danmark. Her er bestanden tæt på at uddø. Kirkeuglen har været den almindeligste ugle i Jylland op til 1950-60erne, men især fra 1970erne er bestanden faldet fra måske 1000 par til 13 par i Danmark (Jylland) i 2020.

 • Natravnens vinterkvarter fundet ved hjælp af lysloggere

  Af Lars Bo Jacobsen

  Natravnebestandene er gået tilbage i flere europæiske lande. Årsagen kan være ødelæggelse af deres ynglehabitater, reduktion af føde, men også ændringer i habitaterne på deres trækruter og i deres vinterkvarteret kan spille ind. Natravnen overvintrer i Afrika, men der var en meget begrænset viden om, hvilke trækruter de benyttede, rastepladser (stopover sites) og selve overvintringsområderne i Afrika.

 • Flere års god udvikling for den nordvestjyske sløruglebestand

  Tekst og fotos: Lars Smith

  At Sløruglen igen er udbredt i Nordvestjylland er et nyere fænomen. Siden 1930erne gik arten tilbage, og omkring 1990 var der kun enkelte ynglepar tilbage i Thy og på Mors. Efter et foredrag med Klaus Dichmann under BFN's naturskole i Doverodde med over 100 tilhørere kom der gang i opsætning af uglekasser, og snart gik det fremad for arten.

 • Kongeørnen 2020

  Af Jan Tøttrup Nielsen

  Kongeørnen yngler i Danmark fortsat kun i Nordjylland og har i alt ynglet på syv forskellige lokaliteter i perioden 1998-2020. I 2020 ynglede der fem par og på en sjette lokalitet er kun hannen tilbage. Bestanden i Danmark klumper sig sammen, og i Lille Vildmose, som var den første ynglelokalitet i Danmark, yngler der nu tre par i et område på 73 km2.

 • Skarvkolonien ved Tofte Sø

  Af Thorkild Lund

  Skarven er om nogen en hjemmehørende art, men hadet i en grad, der bevirkede, at det var en af de første fuglearter, man systematisk startede på at udrydde i det nittende århundrede. Det lykkedes så godt, at den var fraværende som dansk ynglefugl i 70 år.

 • Om den sære Vandrikse

  Tekst og akvareller: Jens Gregersen

  Vandriksen har mange ansigter – forstået på den måde, at det er en fugl, der dukker op i sammenhænge, som man umiddelbart ikke havde troet. Man lærte, at Vand­riksen er en sumpfugl, der gemmer sig i rør og flæg – ofte hvor der er meget fugtigt. Og det kan ikke være mere sandt, men den kommer somme tider frem i en un­der­fundig skikkelse.

 • Fiskeørne med ynglesucces i Thy i 2019

  Tekst og foto: Jens Jørgen Andersen

  Der er for første gang med sikkerhed fundet ynglende Fiskeørne i Thy.
  Efter flere år med mulige ynglefund, er det endelig lyk­kedes med sikkerhed at få to flyvefærdige unger på vin­gerne et sted på Naturstyrelsens arealer i Thy.

 • Ny begivenhed - årlig optælling af Sortgrå ryle m.fl.

  Tekst og foto: Henrik Haaning Nielsen
  DOF Nordvestjylland inviterede søndag den 9. januar 2022 til en koordineret optælling af Sortgrå ryle, Stenvender og Skærpiber på Thys kyst. Det er første gang nogensinde at fuglene på samtlige høfder og moler i området (Fra Agger til Vigsø) blev optalt samme dag. 15 deltagere havde meldt sig til optællingen, heraf bl.a. et hold på fire fra Himmerland og en fra Lemvig.

 • Iberisk Gransanger for første gang i Nordjylland

  – finderberetning og artsbestemmelse

  Af Mogens Neergaard og Simon S. Christiansen
  Redigeret af Esben Sloth Andersen
  Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) er for første gang observeret i Nordjylland. Mogens Neergaard, der opdagede fuglen, har skrevet følgende finderberetning: Den 12. maj 2018 var jeg i Skagen for at kigge på træk. Generelt var det lidt kedeligt. Derfor ville jeg tage lidt tidligere hjem (Hjallerup) og på vejen lave et pitstop. Jeg vaklede mellem et pitstop i Jerup eller ved Tversted Søerne. Heldigvis valgte jeg sidstnævnte.

 • Sangsvanen som nordjysk ynglefugl

  Af Henrik Møller Thomsen
  I 2002 blev Sangsvanen for første gang i historisk tid fundet som dansk ynglefugl i en mose ved Hedegårde i Vesthimmerland. Der havde dog i firserne og halvfemserne været to par udsatte fugle på Sjælland (Grell 1998).

 • Atlas III

  Af Henrik Møller Thomsen
  I skrivende stund er feltdelen af Atlas III endnu ikke afsluttet, men allerede nu er der grund til at konstatere, at en stor og koncentreret indsats i Nordjylland har givet et flot resultat. Da projektet endnu ikke er afsluttet og bearbejdningen af data ikke er tilendebragt, skal tal og konklusioner i det følgende tages med forbehold.

 • Gråsiskeninvasion

  Af Anders Brinkmann
  2017 blev året, hvor store antal finker søgte mod Danmark i deres desperate jagt på føde. Først ankom Lille Korsnæb i rekordhøje antal, så fulgte Stor Korsnæb, og endelig væltede det afsted med flokke af Gråsisken (typen Stor Gråsisken).

 • Havørnen, fra ildeset til populær

  Af Lars Mogensen
  Havørnen er en af vores mange arter af rovfugle, som har lidt under en skånselsløs forfølgelse helt tilbage fra sidste halvdel af 1600-tallet. Men især perioden fra midten af 1800-tallet og mange år frem var afgørende for Havørnens skæbne her til lands. Havørne havde dengang ry for både at tage nyfødte lam, gæs, ænder, høns og andre husdyr.

 • Vendehalsene kan findes: Erfaringer fra Rold Skov

  Af Esben Sloth Andersen
  Forfatteren til denne artikel sad den 7. maj 2016 på Storeklit syd for Skagen og kiggede på trækkende rovfugle, da Anders Horsten fra Rold Skov Gruppen på Facebook meldte ”INVASION!!!”. Den dag havde han observeret syngende Vendehals to steder i Rold Skov, og siden den 4. maj var der på Facebook og i DOFbasen blevet indmeldt flere andre observationer.

 • Ravn i Vendsyssel

  Af Jan Tøttrup Nielsen
  Da der er en tydelig konkurrence mellem Duehøg og Ravn med hensyn til valg af redehabitat, har jeg i forbindelse med mine duehøgeundersøgelser (1977-2017) også optalt ravnebestanden i det 2417 km2 store undersøgelsesområde ”Vendsyssel”, for at se hvor stor en betydning denne konkurrence har på bestanden af henholdsvis Duehøg og Ravn.

 • Atlas III

  Af Henrik Møller Thomsen og Svend Erik Mikkelsen
  Tredje atlasår er veloverstået med god aktivitet i Nordjylland. Der er i rapportens område indtastet i alt 13.472 observationer af ynglefugle, og i de tre år er der i skrivende stund indtastet 58.180 ynglefund ud af samlet fra hele landet 294.669 indtastninger, hvilket er et rigtigt flot resultat.

Side 1 ud af 2