Af Timme Nyegaard og Michael Fink Jørgensen
I 2017 blev der planlagt og gennemført to atlaslejre fra centralt hold. Formålet med lejrene var at dække manglende sene TimeTælleTure, foretage basal atlaseftersøgning i atlaskvadrater med få rapporteringer eller mange manglende almindelige arter, samt målrettet eftersøgning af de 18 arter, der skal laves bestandsopgørelser for.

Af Henrik Møller Thomsen
I skrivende stund er feltdelen af Atlas III endnu ikke afsluttet, men allerede nu er der grund til at konstatere, at en stor og koncentreret indsats i Nordjylland har givet et flot resultat. Da projektet endnu ikke er afsluttet og bearbejdningen af data ikke er tilendebragt, skal tal og konklusioner i det følgende tages med forbehold.

Beretning fra Tonny Nielsen
I januar 2017 var en død Finhval drevet i land på Agger Tange. Den blev til føde for mange store måger, inkl. op til fire Gråmåger og en Hvidvinget Måge, og hele sceneriet ledte tanken hen på noget, der foregik under mere arktiske himmelstrøg. Adskillige fotografer opsøgte stedet, og en af dem, Tonny Nielsen, beretter:

Af Henrik Haaning Nielsen
Hanstholm er klart det bedste sted i Nordjylland for Sorthovedet Måge. I 2017 var der i andet halvår op til 26 fugle, og således rig lejlighed til at studere fuglene i forskellige
dragter. Og at fotografere dem – disse fotos er taget af Henrik Haaning Nielsen, der fortæller om sine oplevelser med arten:

Af Mette Hesselholt Henne Hansen
-en personlig beretning fra et grønt partnerskab, der forsøgte at bremste tabet af Danmarks mindste ugle.
Dér sad den. Preben Pedersen pegede den ud for mig: På hjørnet af en rusten, udtjent harve i Himmerland, nær ved leddet til en græsmark med køer.

Af Tage Leegaard
CES – Constant Effort Sites – er et fugleringmærkningskoncept, der er udviklet i England i 1981. Konceptet går ud på, at der ringmærkes fast på den samme lokalitet år efter år. Der opstilles og benyttes det samme antal net på nøjagtig de samme steder på lokaliteten efter et fastlagt skema, som går ud på, at man ringmærker 6 timer pr. gang.

Af Anders Brinkmann
2017 blev året, hvor store antal finker søgte mod Danmark i deres desperate jagt på føde. Først ankom Lille Korsnæb i rekordhøje antal, så fulgte Stor Korsnæb, og endelig væltede det afsted med flokke af Gråsisken (typen Stor Gråsisken).

Af Lars Mogensen
Havørnen er en af vores mange arter af rovfugle, som har lidt under en skånselsløs forfølgelse helt tilbage fra sidste halvdel af 1600-tallet. Men især perioden fra midten af 1800-tallet og mange år frem var afgørende for Havørnens skæbne her til lands. Havørne havde dengang ry for både at tage nyfødte lam, gæs, ænder, høns og andre husdyr.

Af Esben Sloth Andersen
Forfatteren til denne artikel sad den 7. maj 2016 på Storeklit syd for Skagen og kiggede på trækkende rovfugle, da Anders Horsten fra Rold Skov Gruppen på Facebook meldte ”INVASION!!!”. Den dag havde han observeret syngende Vendehals to steder i Rold Skov, og siden den 4. maj var der på Facebook og i DOFbasen blevet indmeldt flere andre observationer.

Af Jan Tøttrup Nielsen
Da der er en tydelig konkurrence mellem Duehøg og Ravn med hensyn til valg af redehabitat, har jeg i forbindelse med mine duehøgeundersøgelser (1977-2017) også optalt ravnebestanden i det 2417 km2 store undersøgelsesområde ”Vendsyssel”, for at se hvor stor en betydning denne konkurrence har på bestanden af henholdsvis Duehøg og Ravn.

Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne.

Af Thorkild Lund
I denne oversigt indgår de to skove, Tofte Skov og Høstemark Skov, og den tilgrænsende mose, omfattende højmosen, der er relativt uforstyrret og den opdyrkede og afgravede del, som nu er genstand for et storstilet genopretningsprojekt. Skovene har i mange år været hegnede, og nu er også den tidligere opdyrkede del blevet hegnet med et 27 km langt og 2,30 m højt hegn, indenfor hvilket der er blevet udsat Elg og Kronhjort.